راهبردهای تحقق مأموریت آموزشی در دانشگاه کارآفرین: رویکرد ترکیبی سنتز چارچوب و گروه کانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی سیاست و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربی تبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آموزش از دیرباز مأموریت اصلی دانشگاه بوده است. امروزه، با توجه به اهمیت نقش آفرینی هرچه بیشتر دانشگاه و تحول آنها به سمت کارآفرینی و جامعه‌محوری، مأموریت آموزش نیز در آنها دچار تحول شده‌است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای موثر در تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین، به مرور نظام‌مند پژوهش‌های پیشین داخلی می‌پردازد؛ و به این سوال پاسخ می‌دهد که چه راهبردهایی می‌توانند در تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین در کشور مطرح باشند. علت تمرکز بر پژوهش‌های داخلی مد نظر قرار دادن ابعاد مطرح جهانی در کنار ابعاد بومی ارائه شده در پژوهش‌های داخلی است. جستجو در سال 1398 صورت گرفت و هیچ محدودیت زمانی برای انتخاب مقالات در نظر گرفته نشد. با استفاده از رویکرد سنتز چارچوب، چارچوب مفهومی تحقق ماموریت آموزش دانشگاه کارآفرین بازطراحی شد. این چارچوب مفهومی از سه محور (استاد، دانشجو ونهاد سازمانی)، نه مقوله اصلی، هجده مقوله فرعی تشکیل شده‌است. همچنین، با استفاده از گروه کانونی، بیست‌وسه راهبرد متناظر با مقوله‌های فرعی شناسایی گردیدند. مضامین مطرح شده در پژوهش‌های داخلی تحت عنوان اقدام‌ها ذیل راهبردها ارائه شدند. شناسایی روند صعودی توجه محققان به موضوع دانشگاه کارآفرین در کشور از دیگر یافته‌های این پژوهش است. نتایج این پژوهش، به عنوان مرحله ابتدایی در شناسایی راهبردها و نمونه اقدام‌ها در تحقق مأموریت آموزش دانشگاه کارآفرین می‌تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه آموزش عالی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ابوالقاسمی، ف. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان وبلوچستان. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. سیستان و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 اجاقی، ص.، رضایی، ب.، نادری، ن. و جعفری، ج. (۱۳۹۶). ارزیابی کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه). مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار در کشاورزی، ۴(۳)، 12-1.
اجاقی، ص.، رضایی، ب.، نادری، ن. و جعفری، ح. (۱۳۹۵). ارائه‌ی الگوی مفهومی مؤلفه‌های خرد و کلان نظام آموزش مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار در کشاورزی، ۳(۴)، 54-39.
احمدزاده، م.، سالارزهی، ح. ا. و یعقوبی، ن. (۱۳۹۲ ). بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته‌های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت. مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، ۶(۲۲)، 130-105
احمدی، ح. و امیدی نجف‌آبادی، م. (۱۳۸۸). بررسی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارافرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران). پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، ۲(۳)، 72-63.
امیراسماعیلی، م. ر.، صابری، س. ح. و برخورداری، ف. (۱۳۹۷). ارزیابی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان بر‌اساس ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین. طب و تزکیه، ۲۷‌(۳)، 214-204.
اولادیان، م.، سیف نراقی، م.، نادری، ع. ا. و شریعتمدار، ع. (۱۳۸۹). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش‌آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به‌منظور فراهم کردن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم‌تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی). فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 5(2)، 103-81
بالنصاف، ا. (۱۳۹۰). رابطه آموزش‌های دانشگاهی با پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های برنامه‌ریزی آموزشی و سنجش و اندازه‌گیری در دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد].تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
برادران، م.، عابدی، ب.، خسروی‌پور، ب.، یعقوبی، ج. و یزدان پناه، م. (۱۳۹۶). تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(40)، 139-123.
برهام چوبین، م.، مشرف جوادی، م. و صفری, ع. (۱۳۹۵). ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه‌های استان اصفهان. نشریه توسعه کارآفرینی، ۹(۴)، 710-691.
بهزادی، ن.، رضوی، س. و حسینی، س. ر. (۱۳۹۳). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی. فصلنامه علمی‌پژوهشی توسعه کارآفرینی، ۷(۴)، 713-697.
جوانمردی، ش.، عباس پور، ع.، خورسندی طاسکوه، ع. و غیاثی ندوشن، س. (۱۳۹۷). طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب اکوسیستم نوآوری در ایران. آموزش عالی ایران، ۱۰(۴)، 170-137.
جوانمردی، م.، شریفی، ن. و رستمی، ا. (۱۳۹۷). ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس). مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آداب‌ها، فصلیه علمیه محکمه، 14(2)، 136-117.
جهانیان، ر. (۱۳۸۹). بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات مدیریت آموزشی، ۲(۲)، 74-51.
حجازی، ا.، نوه ابراهیم، ع.، بهرنگی، م. و زین‌آبادی، م. ر. (۱۳۹۴). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (چارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 21، 242-229.
حدادی، ا.، کیانی، غ.، و جعفری‌زاده، ه. (۱۳۹۶). اجرای طرح مهارت‌آموزی و کارآموزی دانشجویان به شیوه نوین. نشریه کارافن، 14(41)، 119-105.
حسینی‌نیا، غ. ح. و موسوی، س. ش. (۱۳۹۷). آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها. نامه آموزش عالی، ۱۱(۴۱)، 88-59.
راه‌پیما غیاث‌آبادی، م. (۱۳۹۴). ویژگی‌های کلاس درس کارآفرینانه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارآفرین دانشگاه بیرجند. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
رحیمی، م. (۱۳۹۶). شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش اثربخش کارآفرینی و ارائه مدل بهینه[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد].کرمانشاه: دانشگاه رازی.
رضایی، ر. ا. و میری‌کرم، ف. (۱۳۹۷). تأثیر مؤلفه‌های آموزش‌های کارآفرینانه بر توسعه مهارت‌های کارآفرینانه در دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، ۴۹(۲)، ۲۲۵-۲۳۸.
زالی، م. و رضوی، س. م. (۱۳۸۳). بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها. پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، ۱(۱۶)، 81-52.
سمندر علی‌اشتهاردی، م. (۱۴۰۱). مدل‌سازی ساختاری‌تفسیری راهبردهای تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی [در دست انتشار].
شریف‌زاده، م. ش.، عبدالله‌زاده، غ. ح. و نجفی‌نژاد، ع. (۱۳۹۷). موردکاوی تجربه‌گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه به‌سان یک زیست‌بوم کارآفرینی خرد. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، ۵(۲)، 69-33.
علی‌پور توپکاتلو، ح. ع. (۱۳۹۵). شناسایی و ارزیابی شاخص‌های دانشگاه در تبدیل شدن به دانشگاهی کارآفرین و نوآور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (‌مطالعه موردی دانشگاه پیام ‌نور تهران) [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه پیام نور.
غلام‌پور، ز. و کلیچ، م. (۱۳۹۱). ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مهارت‌های کارآفرینی بر دانشجویان و دانش‌آموختگان استان مازندران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 18(1)، 151-129.
فضلعلی، ب. (۱۳۹۵). مقایسه وضعیت مؤلفه‌های کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی و هنر (مطالعه موردی: دانشگاه غیر‌دولتی علم و فرهنگ)[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ.
فضلی‌فرد، س.، لطفی هروی، م. و سمندر علی‌اشتهاردی، م. (۲۰۲۱). جوایز اعطایی به جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه‌ها. سیاست‌نامه علم و فناوری، 11(4)، 114-98.
کاشانی، ت.، رسولی، م. و سلیمان‌پور، م. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در استان تهران. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، ۱۰(۱)، 63-53.
کریمی، س. (۱۳۹۴). استفاده از بازی‌های شبیه‌ساز کسب‌و‌کار در آموزش کارآفرینی کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، ۲(۳)، 60-43.
کواری، س. ح. و حسینی، م. (۱۳۹۰). نیازسنجی دوره‌های آموزشی مورد‌نیاز و پیشنهادی به‌منظور ایجاد کارآفرینی و کاریابی در دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های علوم پزشکی جنوب کشور. مجله دانشگاه علوم‌پزشکی پارس (دانشگاه علوم‌پزشکی جهرم)، ۹(۱)، 60-54.
کوثری، ن. (۱۳۹۶). ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین: مطالعه موردی دانشگاه‌های غرب کشور[پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
مجلل چوبقلو، م.، فام، ر. ع. و تمجیدتاش، ا. (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی فرایند کارآفرینی در برنامه درسی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی (مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب). مدیریت بهره‌وری، ۵(۱۸)، 187-167.
محسنی، ه. (۱۳۹۷ ). شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه کارآفرین. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، ۷(4)، 208-187.
 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (۱۳۹۹). کارآفرینی و جامعه‌محوری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
موحدمحمدی، ح.، شاعری، ف. و علم‌بیگی، ا. (۱۳۹۸). راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، ۶(48)، 229-17.
موحدی، ر.، حیدری ترازک، خ. و سامیان، م. (۱۳۹۳). آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش‌نیاز توسعه کشاورزی. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار در کشاورزی، ۱(۴)، 88-33.
موسوی، س. ح.، صالحی عمران، ا.، فراستخواه، م. و توفیقی، ج. (۱۳۹۶). ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ۱۹(۷۶)، 28-1.
مهدوی‌مزده، م.، بانک، م.، زاهدی، م. و پورمسگری، م. (۱۳۹۲). تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از این منظر. سیاست علم و فناوری، ۶(۱)، 98-81.
نادری‌بنی، ن. (۱۳۹۲). بررسی نقش فعالیت‌های اصلی و پشتیبانی دانشگاهی در کارآفرینی دانشگاه‌های دولتی ایران و ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین[ پایان‌نامه دکترای تخصصی]. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
نعمت‌الهی، ز.، رعنایی کردشولی، ح. ا.، محمد‌لو، م. ع. و سلیمی، ق. (۱۳۹۸). مروری نظام‌مند بر قابلیت‌های دانشگاه نسل سوم. مطالعات آموزش و یادگیری، 11(1)، ۲۱۷-۱۸۳.
وایسما، ی.، اتزگووتیز، ه. و گیب، آ. (۱۳۹۵). دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین [مترجم، ا. نبی‌پور]. بوشهر: دانشگاه علوم‌پرشکی بوشهر.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (۱۳۹۹). آینده دانشگاه در ایران، جامعه‌محور و کارآفرین. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
References
Abolghasemi, F. (2016). [Identifying and prioritizing effective factors on organizational entrepreneurship in the University of Sistan and Baluchistan (Persian)] [MA thesis]. Sistan and Baluchistan: University of Sistan and Baluchistan [Link]
Ahmadi, H., & Omidi Najafabadi, M. (2009). [Investigating the status of university education to promote entrepreneurship (case study: Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit) (Persian). Journal of Agricultural Extension and Education Research,2(3),63-72. [Link]
Ahmadzadeh, M., Salarzehi, H. A., & Yaghoobi, N. M. (2013). [The study and analyzing effectiveness of entrepreneurships education in the field of entrepreneurships by using of satisfaction matrix model. (Persian)]. Public Management Researches, 6(22), 105-130. [Link]
Almahry, F. F., Sarea, A. M., & Hamdan, A. M. (2018). A review paper on entrepreneurship education and entrepreneurs’ skills. Journal of Entrepreneurship Education, 21(25), 1-7. [Link]
Amir Esmaeili, M. R., Saberi, S. H., & Barkhordari, F. (2018). [Evaluation of Kerman University of Medical Sciences Entrepreneurship based on characteristics of entrepreneurial universities (Persian)]. Journal of Medicine and Cultivation, 27(3), 204-214.‎ [Link]
Ba Ensaf, I. (2011). [The relationship between university education and the development of entrepreneurial spirit in master’s students of educational planning and measurement at Allameh Tabatabai University in 2018 (MA thesis]. Tehran: Allameh Tabatabai University. [Link]
Bahramchoobin, M., Moshref Javadi, M. H., & Safari, A. (2017). [Evaluating and ranking entrepreneurial university factors: Case of Isfahan Province Universities (Persian)]. Journal of entrepreneurship development, 9(4), 691-710. [Link]
Baradaran, M., Abedi, B., Khosravipour, B., Yaghobi, J., & Yazdanpanah, M. (2017). [Developing a pattern to establish an entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources from perspective of agricultural education management (Persian)]. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(40), 123-139. [Link]
Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2015). [Designing a conceptual model for an entrepreneurial university; using corporate entrepreneurship approach (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 697-713. [Link]
Brunton, G., Oliver, S., & Thomas, J. (2020). Innovations in framework synthesis as a systematic review method. Research Synthesis Methods, 11(3), 316-330. [PMID]
Carroll, C., Booth, A., & Cooper, K. (2011). A worked example of” best fit” framework synthesis: A systematic review of views concerning the taking of some potential chemopreventive agents. BMC Medical Research Methodology, 11, 29. [DOI:10.1186/1471-2288-11-29] [PMID] [PMCID]
Carroll, C., Booth, A., Leaviss, J., & Rick, J. (2013). Best fit” framework synthesis: Refining the method. BMC Medical Research Methodology, 13, 37. [PMID] [PMCID]
Clark, B. R. (1998). The entrepreneurial university: Demand and response. Tertiary Education and management, 4(1), 5-16. [DOI:10.1080/13583883.1998.9966941]
Dixon-Woods, M. (2011). Using framework-based synthesis for conducting reviews of qualitative studies. BMC Medicine , 9, 39. [PMID] [PMCID]
Fazlali, B. (2016). [Comparison of the status of academic entrepreneurship components from the point of view of faculty members of technical and engineering faculties, humanities and arts (case study: Non-Governmental University of Science and Culture) (Persian)] [MA University]. Tehran: University of Science and Culture. [Link]
Fazlifard, S., Lotfi Heravi, M. M., & Samandar Ali Eshtehardi, M. (2021). [Awards to entrepreneurship and engagement in higher education (Persian)]. Science and Technology Policy Letters, 11(4), 98-114. [Link]
Ghina, A., Simatupang, T. M., & Gustomo, A. (2017). Entrepreneurship education within higher education institutions (HEIs). In S. Renes (Eds), Global voices in higher education. London: IntechOpen. [Link]
Gholampoor, Z., & Kelich, M. (2012). [Evaluating the effectiveness of entrepreneurial skills short-term training courses on College Students and Graduates Mazandaran Province (Persian)}. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18(1), 129-151. [Link]
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: Towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3(1), 16742. [DOI:10.3402/aie.v3i0.17211]
Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016). Entrepreneurial universities: Emerging models in the new social and economic landscape. Small Business Economics, 47, 551-563. [DOI:10.1007/s11187-016-9755-4]
Hadadi, E., Kiyai, Gh., & Jafarizade, H. (2017). [Implementation of students’ skills training and internship plan in a new way (Persian)]. Karafan, 14(41), 105-119. [Link]
Hägg, G., & Gabrielsson, J. (2019). A systematic literature review of the evolution of pedagogy in entrepreneurial education research. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(5), 829-861. [DOI:10.1108/IJEBR-04-2018-0272]
Hejazi, A., Naveebrahim, A., Behrangi, M. R., & Zeinabadi,  H. R. (2015). [Identifying the influencing factors on entrepreneurship education development programs in Iran’s Higher Education System (framework for implementation planning and evaluation) (Persian)]. Bimonthly Journal of New Approaches in Educational Administration, 21, 229-242. [Link]
Hosseini Nia, G. H., & Mosavi, S. S. (2018). [Entrepreneurship training in universities: Methods and challenges (Persian)]. Higher Education Letter, 11(41), 59-88. [Link]
Jahanian, R. (2010). [Reviewing the strategies of developing entrepreneurship in Professional Technical Institutes of Islamic Azad University (Persian)]. Educational Administration Research Quarterly, 2(2), 51-74. [Link]
Javanmardi, M., Sharifi, N., & Rostami, E. (2018). [Evaluation of the state of university education to promote entrepreneurship in the field of Arabic language and literature (based on educational content and teaching methods) (Persian)]. Iranian Association of Arabic Language and Literature, 14(2), 117-136. [Link]
Javanmardi, S., Abaspoor, A., Khorsandi Taskooh, A., & Ghiyasi Nodoshan S. (2018). [Designing an innovative university model in the framework of the innovation ecosystem in Iran (Persian)]. Iranian Higher Education, 10 (4), 137-170. [Link]
Karimi, S. (2015). [Using business simulation games in agricultural entrepreneurship education (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development,2(3), 43-60. [Link]  
Kashani, T., Rasouli, M., & Soleimanpour, M. (2017). [Examine the factors affecting entrepreneurial skills of agricultural students in technical and vocational University of Tehran (Persian)]. Journal of Agricultural Extension And Education Research, 10(1), 53-63. [Link]
Kavari, S. A., & Hosseini, M. A. (2011). [Needs assessment of entrepreneurship educational course and students and graduates’ employment in universities of medical sciences in the south of Iran (Persian)]. Journal of Jahrom University of Medical Sciences, 9(1), 54-60. [Link]
Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making universities more entrepreneurial: development of a model. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, 28(3), 302-316. [DOI:10.1002/cjas.220]
Kosari, N. (2017). [Evaluation of the components of entrepreneurial university: A case study of universities in the west of the country (Persian)] [MA thesis]. Hamedan: Bu-Ali Sina University. [Link]
Lukovics, M., & Zuti, B. (2017). Successful universities towards the improvement of regional competitiveness: Fourth generation’universities. Retrived from: [Link]
Mahdavi Mazdeh, M., Bank, M., Zahedi, M. R., & Poormesgari, M. (2013). [Recognition of state universities entrepreneurship indicators and ranking the universities in aspect of entrepreneurship (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 6(1), 81-98. [Link]
Ministry of Science Research and Technology. (2020). [The future of universities in Iran; Community oriented and entrepreneurial (Persian)].Tehran: Ministry of Science Research and Technology. [Link]
Mohseni, H. (2019). [Recognition of factors contributing to make a university entrepreneurial (Persian)]. Socio-Cultural Research Journal of Rahbord, 7(4), 187-208. [Link]
Mojallal, M. A., Abdollahfam, R., & Tamjidtash, E. (2011). [Entrepreneur process pathology in the university courses curricula (case study: Islamic Azad University, Bonab branch) (Persian)]. The Journal of Productivity Management, 5( (18), 167-188. [Link]
Mousavi, S. H., Salehi Omran, I., Farasatkhah, M., & Towfighi, J. (2018). [Providing a model for development of entrepreneurial university in Iran (Persian)]. Iranian Journal of Engineering Education, 19(76), 1-28. [Link]
Movahed Mohammadi, H., Shaeri, F., & Alambeigi, A. (2019). [Supportive approaches to sustain entrepreneurial education in agricultural higher education from the experts’ view, Iran (Persian)]. Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(48), 17-29. [Link]
Movahedi, R., Heidari, Kh., & Saeyan, M. (2015). [Agricultural entrepreneurship training is a prerequisite for agricultural development (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 1(4), 33-48. [Link]
Naderibani, N. (2013).[Investigating the role of main activities and academic support in entrepreneurship of Iran’s public universities and presenting the model of an entrepreneurial university (Persian)] [MA thesis]. Isfahan: University of Isfahan
Naghizadeh, R., Allahy, S., & Ranga, M. (2020). A model for NTBF creation in less developed regions based on the Smart Specialisation concept: The case of regions in Iran. Regional Studies, 55(3), 441-452. [DOI:10.1080/00343404.2020.1736539]
Nematolahi, Z., Ranayi, H., Alimohamadlo, M., & Salimi, Gh. (2018). [A systematic review of the capabilities of the third generation university (Persian)]. Studies in Learning & Instruction, 11(1), 183-217. [Link]
OECD. (2012). A guiding framework for entrepreneurial universities. Paris: OECD. [Link]
Ojaghi, S., Rezaie, B., Naderi, N., & Jafari, H. (2017). [Evaluation of the quality of entrepreneurship education services (case study: Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah) (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Developmen, 4(3), 1-12. [Link]
Ojaghi, S., Rezaie, B., Naderi, N., & Jafari, H. (2017). [Presenting the conceptual model of the micro and macro components of the entrepreneurship education system (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Developmen, 3(4), 39-54. [Link]
Oladian, M., Seif Naraghi, M., Naderi, E., & Shariatmadari, A. (2010). [Investigating the effective factors on the development of entrepreneurship from the perspective of graduates of Tehran University and entrepreneurial managers of Tehran city in order to provide a suitable model for the curriculum of the bachelor’s course in educational sciences (educational management and planning) (Persian). Innovation in Management Education (Journal of Modern Thoughts in Education),5(2), 81-103. [Link]
Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: A systematic review of the evidence. International Small Business Journal, 25(5), 479-510. [DOI:10.1177/0266242607080656]
Pour Topkanlo, H. A.B (2016). [Identifying and evaluating university indicators in becoming an entrepreneurial and innovative university with a fuzzy hierarchical analysis approach (case study of Payam Noor University in Tehran) [Persian)] [MA thesis]. Tehran: Payam Noor University. [Link]
Rabbior, G. (1990). Elements of a successful entrepreneurship/economics/education program. In C. A. Kent (Eds.), Entrepreneurship education: Current developments, future directions (pp. 53-65). London: Quorum Books. [Link]
Rahimi, M. (2017). [Identifying factors affecting effective entrepreneurship education and providing an optimal model (Persian)]. Kermanshah: Razi University. [Link]
Rahpeyma Ghiyasabadi, M. (2015). [The characteristics of the entrepreneurial classroom from the point of view of faculty members and entrepreneurial students of Birjand University (Persian)] [MA thesis]. Birjand: University of Birjand. [Link]
Rezaei, R., Mirikaram, F. (2018). [Effects of entrepreneurial education components on developing entrepreneurial skills of agricultural students (case: University of Tehran)(Persian)]. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), 49(2), 225-238. [Link]
Rosa, M. J., Teixeira, P., Magalhaes, A., Veiga, A., & O’Neill Teixeira, P. (2019). Under pressure: Higher education institutions coping with multiple challenges. Leiden: Brill. [Link]
Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791. [DOI:10.1093/icc/dtm023]
Samandar Ali Eshtehardi, M. (2022). [Structural-interpretative modeling of strategies for realizing the mission of education in an entrepreneurial and community-oriented university (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education [Unpublished]. [Link]
Scientific Policy Research Center of The Country. (2020). [Society-oriented and entrepreneurship in universities (Persian)]. Tehran: Scientific Policy Research Center of The Country. [Link]
Sharifzade, M. Sh., Abdollahzade, Gh.,& Najafinejad, A. (2018). [Studying the experience of transitioning to an entrepreneurial university: The university is like a micro-entrepreneurship ecosystem (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 5(2), 33-69. [Link]
Sirelkhatim, F., & Gangi, Y. (2015). Entrepreneurship education: A systematic literature review of curricula contents and teaching methods. Cogent Business & Management, 2(1), 1052034. [DOI:10.1080/23311975.2015.1052034]
Tiemann, I., Fichter, K., & Geier, J. (2018). University support systems for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 10(1), 83-110. [DOI:10.1504/IJEV.2018.10008388]
Wakkee, I., Sijde, P. v., Vaupell, C., & Ghuman, K. (2019). The university’s role in sustainable development: Activating entrepreneurial scholars as agents of change. Technological Forecasting and Social Change, 141, 195-205. [DOI:10.1016/j.techfore.2018.10.013]
Wakkee, I., van der Sijde, P., Vaupell, C., & Ghuman, K. (2019). The university’s role in sustainable development: Activating entrepreneurial scholars as agents of change. Technological Forecasting and Social Change, 141, 195-205. [DOI:10.1016/j.techfore.2018.10.013]
Wissema, J. G., Etzkowitz, H., & Gibb, A. (2016). Third generation university and entrepreneurial university [I. Nabipoor, Persian Trans]. Bushehr: Bushehr University of Medical Sciences. [Link]
Zali, M. R., & Razavi, S. M. (2005). [Analytical study of entrepreneurship education in universities (Persian)]. Journal of Executive Management, 41(16), 51-82. [Link]