پدیدارشناسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.ایران

3 دکترای مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی انجام شده تا راهکار‌هایی برای مدیران و ذی‌نفعان در آموزش عالی ارائه دهد. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف و زمینه‌های موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی مطالعه شده است و با انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با ۱۵ نفر از خبرگان، مصاحبة عمیق صورت گرفت و سپس داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. با دسته‌بندی ۱۳۴ کد اولیه، ۲۴ زیر مضمون و چهار مضمون نهایی به دست آمد. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش نیز به ترتیب، سال 1401 و ذی‌نفعان مختلف آموزش عالی کشور بوده است. با توجه به کدگذاری صورت‌گرفته و مقوله‌های احصا شده، موانع پیاده‌سازی حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی شامل چهار مقولة، ۱- ساختاری، ۲- مدیریتی، ۳- سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و فردی است که هرکدام از زیر مؤلفه‌هایی تشکیل شده‌اند. عوامل و مؤلفه‌های چالش‌های اجرایی طرح‌های حکمرانی مشارکتی به سطح کلان، سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌ها و در همین راستا به زمینه‌سازی، ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعیین دقیق برنامه‌ها و ابزارهای آن، جهت مشارکت دادن ذی‌نفعان و افراد فعال در این زمینه بر می‌گردد. از طرف دیگر نتایج نشان داد که موانع هم در سطح کلان و هم در سطح خرد باعث عدم اجرای موفقیت‌آمیز حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور شده است که در راستای رفع آن‌ها باید با اتخاذ رویکرد دوطرفة از بالا به پایین و بالعکس در جهت اجرایی‌سازی این مهم اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
احمدی، ح. و صباغ‌پور‌ آذریان، ز. (1401). شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت استعداد در آموزش عالی ایران (یک مطالعه موردی). مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 12(42)، 137-118.
اعرابی، م. و بودلایی، ح. (1390). استراتژی تحقیق پدیدار‌شناسی. روش‌شناسی علوم‌انسانی، 17‌(68)، 58-31
باقری‌مقدم، ن. و احمدی، ح. (1397). آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 4(4)، 74-55.
پورعزت، ع. (1400). طراحی آزمایشگاه خط‌مشی و آرایش بخردانه صحنه تصمیم برای اجتناب از داستان آزمون ‌و خطا در عرصه حکمرانی قوه مجریه. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 9(3)، 170 -161.
داداش کریمی، ی.، میرسپاسی، ن. و نجف‌بیگی، ر. (1398). طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی 7(3)، 28-11.
ذبیح‌زاده، ا.، صیاد شیرکش، س. و حق‌شناس کارشانی، ف. (1400). طراحی مدل حکمرانی مشارکتی با رویکرد ترکیبی: زمینه مدیریت تقاضای برق در ایران. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(40)، 209-184.
رجبی، ع. ر.، شامرادی، ن. و حسن‌مرادی، ن. (1399). حکمرانی آموزش عالی در ایران؛ فراتحلیلی بر آسیب‌ها و راهکارها. رهبری آموزشی کاربردی، 1(4)، 46-27.
روشن، ا.ر.، سعیدی، ا. و ابراهیمی، ی. (۱۴۰۰). بازنمایی مفهوم حکمرانی خوب در آموزش عالی: تحلیل ابعاد و بررسی ساختار عاملی شاخص‌ها. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۷(۲)، ۲۴-۱.
فطانت‌فرد حقیقی، م.، زین‌آبادی، ح. ر.، آراسته، ح. ر. و نوه‌ابراهیم، ع. (1400). طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(38)، 346-324.
قربانیان، م.، قهرمانی، م. و ابوالقاسمی، م. (1400). شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران. اندیشه‌های نوین تربیتی، 17‌(1)، 82-53.
محمدی، ط. و زاهد بابلان، ع. (1401). ارائه الگویی برای تحقق فرهنگ کیفیت در آموزش عالی (نظریه‌ داده‌بنیاد). مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 12(42)، 161-138.
محمدی، ن. و دانایی‌فرد، ح. (1398). الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9(30)، 155- 133.
نریمانی، م.، صارمی، م. ص.، الیاسی، م. و پیروی، م. ح. (1399). تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) خارجی به‌ مثابه سیاست تحریک تقاضای دولتی نوآوری: مطالعه موردی پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد در ایران. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 10(37). 294-268.
نعمت‌الهی، ح. ر.، امیری، ا. و احمدی، ح. (1400). شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اپیدمی کرونا. مدیریت دولتی، 13‌(4)، 626-597.
یاسی، م. و فرتاش، ک. (1400). مجله مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی به دنبال انتشار مقالات پژوهشی با چه ویژگی‌هایی است و رعایت چه اصولی شانس پذیرش مقاله شما در این مجله را افزایش می‌دهد؟ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(44)،11-4
 
References
Aarabi, S. M., & Boudlaie, H. (2011). [Phenomenological research strategy (Persian)]. Methodology of Social Sciences and Humanities, 17(68), 31-58. [Link]
Abraham, K. K. A. (2019). The role and activities of policy institutes for participatory governance in Ghana. In H. Grimm (Ed.), Public policy research in the global south (pp.151-170). Cham: Springer. [DOI:10.1007/978-3-030-06061-9_9]
Ahmadi, H., & Sabbaghpour Azarian, Z. (2022). [Identification and analysis of talent management strategies and contexts in Iranian higher education (a case study) (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(42), 118-137. [Link]
Allen, A., & Gann N. (2022). The architecture of school governance: Rebuilding democratic legitimacy within an academized system. Management in Education, 36(1), 11-17. [DOI:10.1177/08920206211068132]
Aluoch, A. A. E. (2018). An evaluation of shared governance in public universities in Kenya: Students lens. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(11), 148-159. [DOI:10.5897/IJEAPS2016.0473]
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. [DOI:10.1093/jopart/mum032]
Anthony, M. K. (2004). Shared governance models: The theory, practice, and evidence. Online Journal of Issues in Nursing, 9(1), 7. [DOI:10.3912/OJIN.Vol9No01Man04] [PMID]
Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. Biological Conservation, 241, 108224.[DOI:10.1016/j.biocon.2019.108224]
Atashzadeh-Shoorideh, F., Sadoughi, M. M., Sattarzadeh-Pashabeig, M., Khachian, A., & Zagheri-Tafreshi, M. (2019). Factors predisposing to shared governance: A qualitative study. BMC Nursing, 18, 9. [PMID]
Bagheri Moghadam, N., & Ahmadi, H. (2019). [Pathology of governance in higher education system in Iran (Persian)]. Public Policy, 4(4), 55-74. [Link]
Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2005). [Participatory decision making: At what level are employees willing to participate in decisions? (Turkish)]. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 23-47.[Link]
Bejou, D., & Bejou, A. (2016). Shared governance: The key to higher education equilibrium. Journal of Relationship Marketing, 15(1-2), 54-61 [DOI:10.1080/15332667.2015.1091630]
Ben-Ruwin, M. (2010). The corporatization of shared governance: The corporate challenge and the academic response. Paper presented at: the AAUP Shared Governance Conference and Workshops, Washington, US, 12 - 14 November 2010. [Link]
Berardo, R., Fischer, M., & Hamilton, M. (2020). Collaborative governance and the challenges of network-based research. American Review of Public Administration (ARPA), 50(8), 898-913. [DOI:10.1177/0275074020927792]
Blackmore, J., MacDonald, K., Keddie, A., Gobby, B., Wilkinson, J., Eacott, S., & Niesche, R. (2022). Election or selection? School autonomy reform, governance and the politics of school councils. Journal of Education Policy, 1-20. [DOI:10.1080/02680939.2021.2022766]
Boswell, C., Opton, L., & Owen, D. C. (2017). Exploring shared governance for an academic nursing setting. Journal of Nursing Education, 56(4), 197-203. [DOI:10.3928/01484834-20170323-02] [PMID]
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
Cameron, E., & Green, M. (2019). Making sense of change management: A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change. London: Kogan Page. [Link]
Chowdhury, S., & Panday, P. K. (2018). Strengthening local governance in Bangladesh: Reforms, participation and accountability. Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-73284-8]
Christie, N.V. (2018). A comprehensive accountability framework for public administrators. Public Integrity, 20(1), 80-92. [DOI:10.1080/10999922.2016.1257349]
Crellin, M. A. (2010). The future of shared governance. New Directions for Higher Education, 151, 71-81. [DOI:10.1002/he.402]
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39(3), 124-130. [DOI:10.1207/s15430421tip3903_2]
Curnalia, R. M., & Mermer, D. (2018). Renewing our commitment to tenure, academic freedom, and shared governance to navigate challenges in higher education. Review of Communication, 18(2), 129-139. [DOI:10.1080/15358593.2018.1438645]
Dadash Karimi, Y., Mirsepassi, N., & Najafbeigi, R. (2019). [Designing a model for the higher education governance (Persian)]. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 7(3), 11-28. [Link]
Darmawan, M. D., & Dagamac, N. H. (2020). Situation of environmental education in senior highschool programs in Indonesia: Perspectives from the teachers of Palembang. Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education. Manuscript, 17(3), e2241. [Link]
DeBoy, J. (2015). Shared governance at Lincoln University: An elusive quarry. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 8(4), 235-240. [DOI:10.19030/cier.v8i4.9431]
DeBoy, J. (2015). Shared governance at Lincoln University: An elusive quarry. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 8(4), 235–240. [Link]
Denzink, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Strategies of qualitative inquiry. California: Sage. [Link]
Dube, B., Tsotetsi, C., & Omodan, B. I. (2019). Collaborative Governance and Crisis Management in Nigerian Universities: An Exploration of Students’ Activism. Paper presented at: South African International Conference on Education, Manhattan Hotel Pretoria, South Africa, 17-19 September 2018. [Link]
Elyasi, M., & Fartash, K. (2022). [What features does the Journal of Strategic Studies in Public Policy seek to publish research articles with, and what principles increase the chances of your article being accepted in this journal? (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 11(41), 4-11. [Link]
Fetanat Fard Haghgighi, M., Zeinabadi, H., Arasteh, H., & Nave Ebrahim, A. (2021). [Designing a model of governance in higher education (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(38), 324-346. [Link]
Ghorbanian, M., Ghahramani, M., & Abolghasemi, M. (2021). [Identifying the components of good governance in iranian higher education system ( Persian)]. The Journal of New Thoughts on Education, 17(1), 53-82. [Link]
Hayes, J. (2014). The theory and practice of change management. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. [Link]
Heaney, T. (2010). Democracy, shared governance, and the university. New Directions for Adult and Continuing Education, 2010(128), 69-79. [DOI:10.1002/ace.392]
Hou, A. Y. C., Hill, C., Guo, C. Y., Tsai, S., & Castillo, D. R. (2020). A comparative study of relationship between the government and national quality assurance agencies in Australia, Japan, Malaysia and Taiwan: Policy change, governance models, emerging roles? Quality in Higher Education, 26(3), 284-306. [DOI:10.1080/13538322.2020.1778613]
Hou, A. Y. C., Hill, C., Justiniano, D., Yang, C., & Gong, Q. (2021). Relationship between ‘employability’ and ‘higher education’ from global ranker and accreditor’s perspectives-does a gap exist between institutional policy making and implementation in Taiwan higher education? Journal of Education and Work, 34(3), 292-312. [DOI:10.1080/13639080.2021.1922619]
 Jackson, T. (2020). Examining the shared governance model in higher education. Retrived from: [Link]
Koebele, E. A. (2019). Integrating collaborative governance theory with the Advocacy Coalition Framework. Journal of Public Policy, 39(1), 35-64. [DOI:10.1017/S0143814X18000041]
Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy : Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 45(3), 214–222. [PMID]
Kumar, S. D. (2006). Ensuring participatory governance in the University Examination and evaluation System. Bashkortostan Pedagogical Journal, 5(6), 82-91. [Link]
Kvilhaugsvik, H. (2021). Bridging higher education and the world of work? Employer panels in Nordic university governance. European Journal of Higher Education, 12(2), 117-133. [DOI:10.1080/21568235.2021.1886138]
Li, X., & Zhao, G. (2020). Democratic involvement in higher education: A study of Chinese student E-participation in University Governance. Higher Education Policy, 33, 65-87. [DOI:10.1057/s41307-018-0094-8]
Lim, S.B., Malek, J.A., Hussain, M.Y., & Tahir, Z. (2020). Participation in e-government services and smart city programs: A case study of Malaysian local authority. Planning Malaysia, 18(13), 300-312 [DOI:10.21837/pm.v18i13.794]
Lincoln, Y. S., Guba, E. G., & Pilotta, J. J. (1985). Naturalistic inquiry: Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985, 416 pp., $25.00 (Cloth). International Journal of Intercultural Relations, 9(4), 438-439. [DOI:10.1016/0147-1767(85)90062-8]
Longenecker, R., Hawes, E. M., & Page, C. P. (2021). Cultivating healthy governance in rural programs. Journal of Graduate Medical Education, 13(2), 174-176. [DOI:10.4300/JGME-D-20-00825.1] [PMID] [PMCID]
Lucander, H., & Christersson, C. (2020). Engagement for quality development in higher education: A process for quality assurance of assessment. Quality in Higher Education, 26(2), 135-155. [DOI:10.1080/13538322.2020.1761008]
Mahmood, Q., & Muntaner, C. (2020). State-society nexus in Brazil and Venezuela and its effect on participatory governance efforts in health and other sectors. International Journal for Equity in Health, 19(1), 173. [DOI:10.1186/s12939-020-01278-1] [PMID] [PMCID]
Malek, J. A.; Lim, S. B.; & Yigitcanlar, T. (2021). Social inclusion indicators for building citizen-centric smart cities: A systematic literature review. Sustainability, 13(1), 376 [DOI:10.3390/su13010376]
Management Concepts. (2016). Successful change management practices in the public sector. Retrieved from: [Link]
McGowan, B., Goode, D., & Manley, K. (2016). Facilitating the development of a shared purpose in a university department: The first stage towards developing a culture of shared governance. International Practice Development Journal, 6(2), 1-9. [DOI:10.19043/ipdj.62.008]
McGuire, F. (2019). The past, the present, and the future of shared governance. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 34(2), 132-137. [DOI:10.1080/1937156X.2019.1622951]
Moerer-Urdahl, T., & Creswell, J. W. (2004). Using transcendental henomenology to explore the ripple effect in a leadership mentoring program. International Journal of Qualitative Methods, 3(2), 19-35. [DOI:10.1177/160940690400300202]
Mohammadi, N., & Danaee Fard, H. (2019). [The model of collaborative governance for developing renewable energies in Iran: Institutional perspective (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 9(30), 133-155. [Link]
Mohammadi, T., & Zahedbabelan, A. (2022). [Presenting a model for realizing quality cul-ture in higher education (grounded theory) (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 12(42), 138-161. [Link]
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand oaks, CA: SAGE Publications. [DOI:10.4135/9781412995658]
Narimani, M., Saremi, M. S., Elyasi, M., & Peyrovi, M. H. (2021). [Using foreign finance credit as a public procurement for innovation policy: A case study of foreign financed projects approved by the Economic Council in Iran (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 10(37), 268-294. [Link]
Naylor, R., Dollinger, M., Mahat, M., & Khawaja, M. (2021). Students as customers versus as active agents: conceptualising the student role in governance and quality assurance. Higher Education Research & Development, 40(5), 1026-1039. [DOI:10.1080/07294360.2020.1792850]
Nematollahi, H., Amiri, A., & Ahmadi, H. (2021). [Identifying the components of social capital in managing the covid-19 pandemic crisis (Persian)]. Journal of Public Administration, 13(4), 597-626. [Link]
Opdenakker, R. (2006). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. Forum: Qualitative Social Research, 7(4), 1-13. [DOI:10.17169/fqs-7.4.175]
Phillips, I. P. (2002). Shared governance on black college campuses. Academe, 88(4), 50-55. [DOI:10.2307/40252189]
Pourrezzat, A. A. (2021). [Designing policy laboratory and rational decision-making situation to avoid trial and error in governance of executive branch (Persian)]. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 9(3), 161-170.
Prehoda, E., Winkler, R., & Schelly, C. (2019). Putting research to action: Integrating collaborative governance and community-engaged research for community solar. Social Sciences, 8(1), 11. [DOI:10.3390/socsci8010011]
Radwan, A. (2022). The post-pandemic future of higher education. Dean and Provost, 23(6), 1-5. [DOI:10.1002/dap.30987]
Rajabi, A., Shamoradi, S. N., & Hasan Moradi, N. (2021). [Higher education governance in Iran; Meta-analysis of injuries and solutions (Persian)]. Applied Educational Leadership, 1(4), 27-46. [Link]
Roshan, A., Saeedi, A., & Ebrahimi, Y. (2021). [Representation of good governance concept in higher education: Dimension analysis and examining the factor structure of indicators (Persian)]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education , 27(2), 1-24. [Link]
Royo, S.; Pina, V., & Garcia-Rayado, J. (2020). Decide Madrid: A critical analysis of an award-winning e-participation initiative. Sustainability, 12(4), 1674. [DOI:10.3390/su12041674]
Taamneh, M., Nawafleh,S., Aladwan,S., & Alquraan, N. (2018). Provincial governors and their role in local governance and development in the Jordanian context. Journal of Public Affairs, 19(1), e1900. [DOI:10.1002/pa.1900]
Taylor, J. M., Dunn, M., & Winn, S. K. (2015). Innovative orientation leads to improved success in online courses. Online Learning Journal, 19(4), 1 - 9. [DOI:10.24059/olj.v19i4.570]
Tenney, M.; Garnett, R., & Wylie, B. (2020). A theatre of machines: Automata circuses and digital bread in the smart city of Toronto. The Canadian Geographer, 64(3), 388-401. [DOI:10.1111/cag.12636]
Venkatesh, V., Sykes, T., Rai, A., & Setia, P. (2019). Governance and ICT4D initiative success: A longitudinal field study of ten villages in rural India. MIS Quarterly, 43(4), 1081-1104. [Link]
Voigt, S. (2016). Determinants of judicial efficiency: A survey. European Journal of Law and Economics, 42(2), 183-208. [DOI:10.1007/s10657-016-9531-6]
Walle, S., & Groeneveld, S. (2016). Theory and practice of public sector reform. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315714141]
Yan, W. (2021). Higher education quality monitoring and evaluation in China. Retrieved from: [Link]
Yigitcanlar, T., & Cugurullo, F. (2020). The sustainability of artificial intelligence: An urbanistic viewpoint from the lens of smart and sustainable cities. Sustainability, 12(20), 8548. [DOI:10.3390/su12208548]
Zabihzadeh, E., Sayyad Shirkosh, S., & Haghshenas Kashani, F. (2021). [Designing a collaborative governance model with a combined approach: Context of electricity demand side management in Iran (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(40), 184-209. [Link]
Zhao, F., Fashola, O. I., Olarewaju, T. I., & Onwumere, I. (2021). Smart city research: A holistic and state-of-the-art literature review. Cities, 119, 103406. [DOI:10.1016/j.cities.2021.103406]