تاثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی و بازاریابی داخلی بر سیاست های توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد سازمانی در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی و بازاریابی داخلی بر سیاست توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد سازمانی در شرک تهای دانش‌بنیان است. روش تحقیق ا زنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس تهران در سال 1401 است. همچنین 384 نفر با روش فرمول کوکران به‌عنوان نمونه تعیین شده و 415 پرسش‌نامه با استفاده از روش نمونه‌گیری د ردسترس توزیع و 387 پرس شنامه جمع‌آوری شده است. پایایی پرسش‌نامه با ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده که به میزان 775 / 0 بوده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی داخلی و مدیریت راهبردی منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است و نقش عدالت سازمانی و عدالت رویه‌ای بر اعتماد سازمانی کارکنان تأیید شد. همچنین اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت شغلی و اعتماد سازمانی بر توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ابراهیم پور ازبری، م.، مرادی، م.، و مرزبان مقدم، نیلوفر. (5931). تأثیر قابلیت یکپارچگی با تامین کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمان. نشریه چشم انداز مدیریت صنعتی، 6(2)، 291-961.
احمدی، م.، روستا، ع. (0041). تبیین عملکرد جهادی مدیران با تاکید بر قرآن کریم، نهج البلاغه و بیانات عالمانه آیت العظمی امام خامنه ای. فصلنامه رهیافت‌های نوین در مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، 1(3)، 001-08.
احمدی، م.، فریدچهر، ا.، و احمدی، م. (8931). ارزیابی نقش خودکارایی و تمایلات اجتماعی در قصد و رفتار خرید سبز. فصلنامه علمی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(4)، 261-541.
بحرینی، ا.، میریوسفی، س. ‌ج.، و  بیگلری، ن. (0041). بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعه منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان. نشریه مدیریت ورزشی، 31(2)، 686-956.
برجی‌خانی‌اوانکی، م. ع.، مسعودی‌ندوشن، ع.، طالب، ز.، و شاه‌محمدی، ن. (0041). طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی (مورد مطالعه‌: گروه خودرو‌سازی سایپا). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(8)، 333-703.
پاکراد، م.، و  حسینی، س. ص. (7931). تأثیر گردش شغلی و بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 4041.
تونکه‌نژاد، م.، و  داوری، ع. (8831). توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان. نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1(3)، 08-15.
حبیبی، م.، و رنجبران، ر. (8931). اثر سبک رهبری خدمتگزار بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان. نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی، 2(3)، 662-152.
حسین‌پور، د.، و قربانی‌پاجی، عقیل. (6931). تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران. نشریه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 32(56)، 57-54.
خالق‌دوست‌جیفروری، ل.، خدایی‌محمودی،ر.، و باقرزاده‌خواجه، م. (9931). ارائه مدل عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 4(3)، 75-84.
خورشیدی، س.، اولادیان، م.، و حسینی، س. ر. (7931). نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 21(4)، 031-121.
دست‌فروش، ع.، صالحی‌ساری‌قیه، ا. ع.،و صالحی‌فرگنه، ش. (1401). تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی (مورد مطالعه: افراگستر گلزار). فصلنامه پژوهش‌های علوم مدیریت، ‌1، 68-86.
دهقان، م.، احمدی، ح.، و رجب پور، ا. (0041). کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی: تاکید بر راهبردهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت‌های کوچک و متوسط. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 11( 3)، 641-921.
سلطانی، ف.، ناظم، ف.، و  ایمانی، م. ت. (9931). ارائه الگوی چابکی سازمانی بر‌اساس توسعه منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 51(3)، 22-1.
سید‌جوادین، س. ر.، حسنقلی‌پور یاسوری، ط.، مانیان، ا.، و  آسترکی، س. (0041). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های نوپا. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 31(1)، 071-131.
سیدنقوی، م. ع.، واعظی، ر.، قربانی زاده، و.، و  افکانه، م. (7931). الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی،6(2)، 62-11.
شیری‌یایچی، ه.، محمدخانی، ک.، نصیری‌قرقانی، ب. (8931). تأثیر تعالی و بالندگی سازمانی بر توسعه منابع انسانی (مورد مطالعاتی: سازمان هواشناسی کشور). فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 11(24)، 08-76.
عباسی اسفنجانی، ح. (6931). طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 12(28)، 56-33.
عبدی، ف.، و هاشمی، پ. (5931). ساختار علیت متغیرهای رضایت کارکنان و اخلاق حرفه ای بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: کارخانه آرد ستاره کردان). دومین همایش ملّی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران،  تهران، ایران، 25 آذرماه.
عربی، س.، سلیمان پور، محبوبه. (6931). بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 21(1)، 08-95.
غفاری‌فرد، م.، و ملکی‌نصر، ه. (0041). بررسی نقش شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در رشد اقتصادی استان‌های مختلف ایران (رویکرد داده‌های پنلی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده). فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11( 04)،323-203.
قربانی، و.، و فقیهی، ا. (0041). رابطه بین سیاست‌های دولتی با مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11(93)، 973-353.
گلی‌پور، م.، اولادیان، م.، و صفری، م. (0041). ارائه الگوی نظام آموزش عالی بر‌اساس فرایند توسعه منابع انسانی. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 61(4)، 65-14.
مومنی، ف.، و  احسانی، و. (6931). سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش‌بنیان. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(32) 532-902.
مهدی‌زاده رستم، م.، عشایری‌نسب، م.، و کرمی، س. (9931). توسعه منابع انسانی با استفاده از آموزش‌های الکترونیکی. فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، ‌3 (‌33) 161-341.
نقوی، ع.، قربانی، و.،  حسین پور، د.، و ندایی، ا. (0041). الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 52(2)، 941-621.
 
References
Abasi Esfanjani, H. (2017). [Designing the model for commercialization of university research using structural equation modeling-partial least squares method (SEM-PLS) (Persian)]. Iranian Journal of Trade Studies, 21( 82), 33-65. [Link]
Abdi, F., & Hashemi, P. (2015). [Causality structure of variables of employee satisfaction and professional ethics on customer loyalty (case study: Star Kordan flour factory) (Persian)]. Paper presented at: The Second National Conference of Management and Humanities Researches in Iran, Tehran, Iran, 25 December 2015. [Link]
Adiguzel, Z., Ozcinar, M.F., & Karadal, H. (2020). Does servant leadership moderate the link between strategic human resource management on rule breaking and job satisfaction? European Research on Management and Business Economics, 26(2), 103-110. [Link]
Ahmadi, M., & Rousta, A. (2021). [Explaining the Jihadi performance of managers with emphasis on the Holy Quran, Nahj al-Balagha and the Wise Statements of Grand Ayatollah Khamenei (Persian)]. New Approaches to Jihadi Management and Islamic Governance, 1(3), 80-100. [Link]
Ahmadi, M., Faridchehr, E., & Ahmadi, M. (2019). [Assessing the role of self-efficacy and social tendencies in green purchase intention and behavior (Persian)]. Environmental Education and Sustainable Development, 7(4), 145-162. [Link]
Akbari, A., & Maniei, R. (2017). Evaluating the effect of job rotation on employmotivation (case study of dana insurance). Scinzer Journal of Accounting and Management, 3(1), 1-6. [Link]
Ameri, M.A., & Taheri, A.A. (2019). [Explaining the relationship between job turnover and employee performance with an emphasis on quality, satisfaction and innovation (Persian)]. Resource Management in Police, 6(4), 163-184. [Link]
Arabi, S., & Suleiman Pour, M. (2016). [Investigating the effect of Islamic lifestyle on the promotion of social capital studied: students of Islamic Azad University, Bojnord branch (Persian)]. Khorasan Social Cultural Studies, 12(1), 59-80. [Link]
Arif, S., Kundi, U., & Khan, M. S. (2020). What is the effect of organizational justice and perceived organizational and supervisor support on employee’s level of trust? SEISENSE Journal of Management, 3(2), 47-63. [DOI:10.33215/sjom.v3i1.263]
Arik, S. (2021). The predictive powers of organizational trust and justice on enabling school structure: A structural equation modelling approach. African Educational Research Journal, 9(2), 449 -460. [DOI:10.30918/AERJ.92.21.044]
Bahraini, E., Miryousefi, S. J., & Biglari, N. (2021). [The role of good governance indicators in explaining human resources development of youth and sport offices (Persian)]. Sport Management Journal, 13(2), 659-686. [Link]
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R.(1995). The partial least squares approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technological Studies, 2(2), 285-309. [Link]
Bonareri, O. J. (2019). Percieved effect of human resource policies on employee performance at elgon tea factory, Transnzoia county, Kenya [MA thesis]. Nairobi: University of Nairobi. [Link]
Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018). Integrating strategic human capital and strategic human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 29(1), 34-67. [DOI:10.1080/09585192.2017.1380063]
Borjikhani Evanaki, M. A., Masoudy Nadoshan, E., Taleb, Z., & Shahmohammady, N. (2021). [Design and Validation of strategic training model to develop human resources in the Automotive Industry (case study: Saipa Automotive Group) (Persian)]. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 8(30), 307-333. [DOI:10.52547/istd.31410.8.30.307]
Chasanah, U., Suyanto, M., & Istanto, Y. (2021). Internal marketing in its influence on organizational commitment: the mediation of job satisfaction and organizational justice. WSEAS Transactions on Business and Economics, 18(70), 712-731. [DOI:10.37394/23207.2021.18.70]
Dast Forosh, A., Salehi Sari Qiyeh, A.A., & Salehi Farganeh, S. (2022). [The effect of strategic thinking on the development of human resources with the mediating role of educational effectiveness (case study: Afragoster Golzar) (Persian)]. Management Science Research Quarterly, 1, 68-86. [Link]
Dehghan, M., Ahmadi, H., & Rajabpour, E. (2021). [The application of HRM policies for marketing managers: Emphasis on marketing strategies and organization performance in SMEs (Persian)]. New Marketing Research Journal, 11(3), 129-146. [Link]
Dilig-Ruiz, A., MacDonald, I., Demery Varin, M., Vandyk, A., Graham, I. D., & Squires, J. E. (2018). Job satisfaction among critical care nurses: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 88, 123–134. [PMID]
Ebrahimpour Azbari, M., Moradi, M., & Marzban Moghaddam, N. (2016). [The impact of supplier integration capability on firm performance with the mediating role of organizational agility (Persian)]. Journal of Industrial Management Perspective, 6(2), 169-192. [Link]
Fernando, A. G. N. K., & Dissanayake, D. M. R. S. (2019). The effect of job rotation practices on employee job performance; Mediating role of intrinsic motivation (with special reference to the private commercial banks in Sri Lanka). International Journal of Engineering and Management Research, 9(5), 27-31. [DOI:10.31033/ijemr.9.5.5]
Ghaffary Fard, M., & Maleki Nasr, H. (2021). [Investigating the role of knowledge-based economy in economic growth of different provinces of Iran (Fully modified least squares panel data approach) (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(40), 302-323. [Link]
Ghorbani, V., & Faghihi, A. (2021). [Relationship between public policies with knowledge management in knowledge based & high technology companies (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 11(39), 353-379. [Link]
Goli Pour, M., Oladian, M., & Safari, M. (2021). [Presenting the model of the higher education system based on the human resources development process (Persian)]. Educational Management Innovations Quarterly, 16(4), 41-56. [Link]
Green, K.W., Medlin, B., & Medlin, R. (2001). Strategic human resource manage-ment: Measurement scale development. Academy of Strategic and Organizational-leadership Journal, 5(2), 99-112. [Link]
Ha, J. C., & Lee, J.W. (2022). Realization of a sustainable high-performance organization through procedural justice: The dual mediating role of organizational trust and organizational commitment. Sustainability, 14(3), 1259. [DOI:10.3390/su14031259]
Habibi, M., & Ranjbarian, R. (2019). [The effect of servant leadership style on human resource development with mediating role of employee psychological empowerment (Persian)]. Journal of Human Capital Empowerment, 2(3), 251-266. [Link]
Ho, W. H., Chang, C. S., Shih, Y. L., & Liang, R. D. (2009). Effects of job rotation and role stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment. BMC Health Services Research, 9, 8. [PMID]
Hosseinpour, D., & Ghorbinapaji, A. (2016). [The effect of human resource development strategies on organizational effectiveness with the mediating role of mutual trust and job satisfaction of employees in the sports and youth organization of Mazandaran province (Persian)]. Journal of Strategic Management Research, 23( 65), 45- 75. [Link]
Hubner, S. V., & Baum, M. (2018). Entrepreneurs’ human resources development. Human Resource Development Quarterly, 29(4), 357-381. [DOI:10.1002/hrdq.21328]
Khalegh Doost Jifori, L., Khodayi Mahmoudi, R., & Bagherzadeh Khajeh, M. (2020). [Presentation of human resource development system model with emphasis on Islamic Indicators in Guilan University of Medical Sciences and Subsidiary Centers (Persian)]. Islamic Life Journal, 4(3), 48-57. [Link]
Khorshidi, S., Oladian, M., & Hosseini, S. R. (2018). [Identification and explanation of dimensions, components and indices of human resource development in Sama Organization (Persian)]. Iranian Journal of Educational Sociology, 12(4), 121-130. [Link]
Mehdi Zadeh Rostam, M., Ashairi Nsab, M., & Karami, S. (2019). [Human resource development using e-learning (Persian)]. Accounting and Management Perspective Quarterly, 3( 33), 143-161.[Link]
Momahhed, Sh. S., Bahrami, M. A., Barati, O., & Moeini, M. (2019). Internal marketing activities in educational hospitals of Yazd, Iran. Evidence Based Health Policy, Management & Economics, 3(4), 266-275. [Link]
Momeni, F., & Ehsani, V. (2017). [Public policy for a knowledge economy (Persian)]. Journal of Strategic Studies of public policy, 7(23), 209-235. [Link]
Moussavi, S. E., Zare, M., Mahdjoub, M., & Grunder, O. (2019). Balancing high operator’s workload through a new job rotation approach: Application to an automotive assembly line. International Journal of Industrial Ergonomics, 71, 136-144. [Link]
Muideen, O. (2020). Strategic human resource practices and corporate performance in manufacturing industries in Ogun State Nigeria. Studies in Indian Place Names, 40(60), 3377-3388. [Link]
Nadi, M. A., & Eslami Harandi, F. (2015). [Structural modeling of organizational justice, job satisfaction, organizational commitment with deviant behavior among high school teachers in Isfahan (Persian)]. Journal of New Approaches in Educational Management, 7(4), 59-82. [Link]
Nemteanu, M. S., & Dabija, D. C. (2021). The influence of internal marketing and job satisfaction on task performance and counter productive work behavior in an emerging market during the covid-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 3670. [PMID]
Nguyen, D. T., Ha, V. D., & Dang, T. T. N. (2020). The impact of human resource management activities on the compatibility and work results. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9) , 621-629. [DOI:10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.621]
Nointin, A. A. (2018). Hierachical model of internal marketing to predict employee satisfaction and turnover intention. Journal of Applied Structural Equation Modeling, 2(1),44-58. [DOI:10.47263/JASEM.2(1)05]
Oparanma, A. O., & Nwaeke, L. I. (2015). Impact of job rotation on organizational performance. British Journal of Economics, Management & Trade, 7(3), 183-187. [Link]
Pakrad, M., & Hosseini, S. S. (2018). [The effect of job turnover and internal marketing on job satisfaction and organizational commitment (Persian)]. Paper presented at: International Conference on Management, Accounting, Banking and Economics in The Horizon Of Iran 1404. Mashhad, Iran, 15September 2018. [Link]
Sari, S. M., & Ranihusna, D. (2019). Build the positive work environment with work engagement. Management Analysis Journal, 8(3), 340-349. [Link]
Seyed Javadin, S. R., Hasanqolipour Yasuri, T., Manian, A., & Asterki, S. (2021). [Designing a human resources management model in start-up companies (Persian)]. Human Resource Management Research, 13(1), 131-170. [Link]
Seyed Naqavi, M. A., Vaezi, R., Ghorbanizade, V., & Afkaneh, M. (2017). [The model of excellence of human resources in Iran’s government organizations (Persian)]. Government Organizations Management Quarterly, 6(2), 11-26. [Link]
Seyednaghavi, M., Ghorbanizadeh, V., Hoseinpour, D., & Nedaei, A. (2021). [Model of strategic human resource development (case study: Governmental research organizations) (Persian)]. Management Research in Iran, 25(2), 126-149. [Link]
Shakil, R. M., Mollah, A., Rahman, S. T., & Habib, M. (2020). A bibliometric review of global research on human resources management and supply chain management. International Journal of Supply Chain Management, 9 (4) , 173-184. [Link]
Shiri Yaichi, H., Mohammadkhani, K., & Nasiri Qarqani, B. (2018). [The effect of organizational excellence and growth on the development of human resources (case study: National Meteorological Organization) (Persian)]. Educational Management Research Quarterly, 11(42), 67-80. [Link]
Soltani, F., Nazem, F., & Imani, M. N. (2019). [Presentation of organizational agility model based on human resources development in Islamic Azad University of Tehran province (Persian)]. Educational Management Innovation Quarterly, 15(3), 1-22. [Link]
Suleman, A. R., Bingab, B. B. B., Boakye, K. O., & Sam-Mensah, R. (2022). Job rotation practices and employees performance: do job satisfaction and organizational commitment matter? SEISENSE Business Review, 2(1), 13-27. [DOI:10.33215/sbr.v2i1.730]
Sun, I. Y., Wu, Y., Otu, S. E., Aro, G. C., Akor, I. C., & Nnam, M. U. (2022). Linking organizational justice to organizational commitment among Nigerian Police Officers. Criminal and Behavior, 49(2), 220-238. [DOI:10.1177/00938548211036177]
Szymanski, E. M., Linkowski, D. C., Leahy, M. J., Diamond, E. E., &Thoreson, R. W. (2019). Human resource development: An examination of perceived training needs of certified rehabilitation counselors. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 24(4), 58-70. [DOI:10.1891/0047-2220.24.4.58]
Takada, E., Saito, S., Sakamoto, F., Suzuki, S., Shibata, Y., & Yoneda, T., et al. (2019). Development and improvement of human resource development in nuclear engineering for national college students in Japan. Procedia Computer Science, 159, 2580-2588. [DOI:10.1016/j.procs.2019.09.258]
Tonkeh Nejad, M., & Davari, A. (2009). [Development of human resources with the sociological approach of the organization (Persian)]. Journal of Human Resource Management Research, 1 (3), 51-80. [Link]
Van de Graaf, C. (2020). Procedural justice perceptions in the mediation of discrimination reports by a national equality body. International Journal of Discrimination and the Law, 20(1), 45-61. [Link]
Van, H. T. M., & Phuong, T. T. (2021). National human resource development in Vietnam: A review study. In: H.T. Tran, T.T. Phuong, H. T. M. Van, G. N. McLean, &  M.A.  Ashwill (Eds), Human resource development in Vietnam (pp 31-68). Cham: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-3-030-51533-1_2]
Viseu, J.N., Pinto, P., Borralha, S., & De Jesus, S. N. (2020). Role of individual and organizational variables as predictors of job satisfaction among hotel employees. Tourism and Hospitality Research, 20(4), 466–480. [DOI:10.1177/1467358420924065]
Wyk, A.E.V., Swarts, I., & Mukonza, C. (2018). The influence of the implementation of job rotation on employees’ perceived job satisfaction. International Journal of Business and Management, 13(11), 89-101. [DOI:10.5539/ijbm.v13n11p89]
Zahedbablan, A., & Ahmadi, H. (2022). [Investigating the mediating role of organizational indifference in the relationship between organizational justice and organizational trust of middle school teachers in Ardabil city (Persian)]. Managing Education in Organizations, 11(2), 85-107. [DOI:10.52547/meo.11.2.85]