کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 40-69

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه ای


بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 39-58

سید علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم


اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

دوره 4، شماره 12، آذر 1392، صفحه 9-32

سید عبدالله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر