کلیدواژه‌ها = دسته‌بندی ابزارها
شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای نرم در نظام حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری

دوره 13، شماره 49، اسفند 1402

10.22034/sspp.2024.2012040.3491

ایمان اکبری؛ متین رسولی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ حسین همت ابادی