دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهانی‌شدن و در پرتو آن، توسعه و پیشرفت سریع در فناوری ارتباطات و اطلاعات، گسترش استفاده از وسایل ارتباطی سریع و در پی آن دسترسی آسان به اطلاعات، شرایط بین‌المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی ساختاری و ماهوی در نظام بین‌الملل دیپلماسی عمومی را تبدیل به ابزاری نموده است که دولت ها با توسل به آن بهتر می توانند به اهداف ملی خود در رابطه با دیگر کشورها و در صحنه بین‌الملل دست یابند. جهت‌دهی افکار عمومی، نقش رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری با برد بین‌المللی، تاثیر مهاجرت‌ها، بین‌المللی‌شدن افکار و اندیشه‌ها، گسترش نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، تبادل فرهنگ‌ها، جابجایی و ارتباط آسان نخبگان، درگیرشدن جامعه مدنی در امور سیاسی- بین‌المللی، جهانی‌شدن فرهنگ‌ها، از جمله زمینه‌ها و حوزه‌هایی هستند که دیپلماسی عمومی می‌تواند با اتّکا به آن و انسجام بخشیدن به سیاست‌های دولت‌ها بر افکار و اذهان مردم سایر کشورها اثر گذارد. هدف این مقاله بررسی دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ابزار موثر سیاست خارجی است، و در این راستا مقاله در چهار بخش، ابتدا به اثرات و پیامدهای تحولات جهانی در سال های اخیر بر صحنه دیپلماسی می پردازد. سپس مفهوم دیپلماسی عمومی و تفاوت های آن با مفاهیم نزدیک مانند دیپلماسی رسمی (سنتی) تبلیغات و سیاست داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، و به دنبال آن، ابعاد و حوزه‌های عمل این پدیده در روابط خارجی کشورها، و در انتها نیز تاثیر و نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


 • سازمند، بهاره و براتی، مسعود (1393). الزامات و چالش های دیپلماسی عمومی ایران در عصر جهانی شدن. تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.

   

   

  • Nye, J.  and Owens,  W. (1996). America's Information Edge, Foreign Affairs, March/April. Available at: http://web1.nps.navy.mil/~budden/lecture.notes/nye-owens.html
  • Potter, E. (2009). Branding Canada: Projecting Canada’s Soft Power through PublicDiplomacy, McGill-Queen's University Press.
  • Robinson, L. and Cotton, S. (2015). Communication and Information Technologies Annual: Politics, Participation, and Production. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
  • Ross, C. (2002). Public Diplomacy Comes of Age, The Washington Quarterly, Spring.
  • Smith, P. (1989).  On Political War. Washington, DC: National Defense University Press.
  • Subramanian, R. and Kats, E. (2011). The Global Flow of Information: Legal, Social, and Cultural Perspectives. NY: New York University Press.
  • Tuch, H. (1990).Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas, Palgrave Macmillan.
  • Taylor, Ph., (2009). Public Diplomacy and Strategic Communications , in Snow, Nancy, and Philip M. Taylor, Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York and London, Routledge, pp. 12-16
  • Trentin, G. (2011). Technology and Knowledge Flow: The Power of Networks. Chandos Information Professional Series: Kindle Edition.
  • U.S. Department of State. (1987). Dictionary of International Relations Terms, In publicdiplomacy.org
  • Waller, M. (2007). The Public diplomacy Reader, Washington, Institute of World Politics Press.