شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت استعداد در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت استعداد در آموزش عالی ایران به روش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسری شهر تهران تشکیل دادند که در مرحله کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 نفر و در مرحله کمی تعداد 122 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند‌. برای تحلیل داده‌های کیفی از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) و به‌ منظور تحلیل داده‌های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد مقوله‌های جو سازمانی (منزلت اجتماعی و حرفه‌ای، مدیریت مشارکتی‌)، تسهیلات سازمانی (فیزیکی، انسانی) و ساختار پویا (استقرار شایسته‌سالاری، روابط سازمانی مناسب) از بسترهای مورد نیاز و مقوله‌های توسعه آموزش(فرصت‌های مطالعاتی کافی، آموزش اعضای هیئت علمی)، تمرکززدایی (‌آزادسازی نقد علمی، تفویض اختیار، حمایت مادی و معنوی)، طرح‌ مدیریت استعداد (پرورش مدیران دانشگاه، آینده‌نگری) از راهبردهای مورد نیاز برای اجرای مدیریت استعداد می-باشند. نتایج یافته‌های دیگر پژوهش نشان داد که عوامل ساختار پویا، تسهیلات سازمانی، جو سازمانی تاثیر معنی‌داری بر راهبردهای مدیریت استعداد دارد. بنابراین عملکرد دانشگاه‌ها را می‌توان با شکوفایی استعدادهای اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش، پژوهش و فناوری و فراهم کردن فرصت‌هایی برای توسعه و رشد آنها بهبود بخشید. بر این اساس تهیه یک طرح جامع مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی در نظام آموزش عالی‌، تسهیل زیرساخت‌های مطالعاتی و پژوهشی کشور، ساماندهی فرصت‌های مطالعاتی و بورس تحصیلی خارج از کشور از جمله پیشنهادات سیاستی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
اقبال، ف.، هویدا، ر.، سیادت، س. ع.، سماواتیان، ح.، و یارمحمدیان، م. ح. (1395). طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت‌علمی برای دانشگاه‌های استعداد محور. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34)، 27-5.
حسینی، ا. (1390). نقش مدیریت استعداد در تأمین و حفظ منابع انسانی مستعد. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6 (24-23)، 205-181.
خسروی، م؛ حسینی، ا.، و قاسمی، ج. (1400). طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد. دو فصلنامه مدیریت منابع انسانی پایدار، 2(3)، 45-27.
خندقی، ا.، و دهقانی، م. (‌1389). تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکز‌زدایی و بازگشت مجدد به تمرکز‌گرایی و بررسی دلالت‌های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید.  مطالعات تربیتی و روانشناسی،11(2)، 184-165.
رمضانی فرزانه، ط. (1397). طراحی و اعتبار‌سنجی الگوی مدیریت استعداد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[ رساله دکتری]. تهران: دانشگاه تهران.
سلیمانی، م.، عباس‌پور، ع.، رحمیان، ح.، و طاهری، م. (1399). ارائه الگوی مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی ایران: مدلی بر آمده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور، 11(4)، 827-811.
مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی. (1392). سند دانشگاه اسلامی.تهران: مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی.
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. (1393). ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
شهسواری، ا.، علم‌الهدی، ج.، ذاکر صالحی، غ.، خراسانی، ا.، و خادمی، م. (1399). تحلیل سیاست‌های ارتقای اعضای هیئت علمی در چارچوب نقش نهاد دانشگاه در توسعه نوآوری. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10(34)، 34-2.
عباس‌پور، ع.، خورسندی طاسکوه، ع.، کلانتری، ع.، فرقانی، م. م.، و مرادی، ک. (1399). تطور مفهوم ارتقای اعضای هیئت علمی در بستر گفتمان‌های سیاستی. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 10 (37)، 179-160.
قنبری، س.، و عبدالملکی، ج. (1399). وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا و آزمون تعدیل‌گری نقش شغل در ادراک از آن. فصلنامه نامه آموزش عالی، 13 (49)، 87-65.
محمدی، م.، نوروزی کوهدشت، ر.، مرزوقی، ر.، ترک‌زاده، ج.، و سلیمی، ق. (1397). ارزشیابی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: پژوهشی ترکیبی. فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10(3)، 46-35.
مرادی، م.، باشکوه، م.، و احمدی، ح. (1395). بررسی وضعیت مدیریت استعداد در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 11(3)، 120-105.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.(‌1389). نقشه جامع علمی کشور. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی 
یوسفی، ه.، علم‌الهدی، ج.، خورسندی طاسکوه، ع.، و ذاکر صالحی، غ. (‌1400). استخراج عوامل محرک اصلاحات در حکمرانی نظام‌های آموزش عالی اروپایی؛ رهیافت‌هایی برای ایران. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11 (39)، 275-250.
یعقوبی، حسن کلا، فاطمه.، اسماعیلی، ع. ع.، و فلاح، و. (1398). مدل مدیریت استعداد برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز، 10(4)، 394- 386.
 
References
Ahuja, K., & Ranga, P. (2020). An empirical study of talent management and its impact on the employee motivation and career attitude in higher education institutions of haryana. Journal of Xi’an University of Architecture & Technology, XII(V), 2336-2349. http://xajzkjdx.cn/gallery/243-may2020.pdf 
Bradley, A. (2016). Talent management for universities. Australian Universities’ Review, 58(1), 13-19. https://eprints.qut.edu.au/114684/
Collings, D., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304- 313. [DOI:10.1016/j.hrmr.2009.04.001]
Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. London: Pearson. https://www.google.com/books/edition/Educational_Research/6kk-nwEACAAJ?hl=en
Creswell, J. W. (2010). Mapping the developing landscape of mixed methods research. In A. Tashakkori, & C. Teddlie (Eds.), SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research (pp. 45-68). New York: SAGE Publications. [DOI:10.4135/9781506335193.n2]
Dartomi, M., Karimi Moonaghi, H., Etezad Razavi, M., Emadzadeh, A., & Modabber Azizi, M. J. (2020). Improvement of indexes of faculty members’ Recruitment: The views of the experts. Future of Medical Education Journal, 10(3), 21-30.‏ [DOI:10.22038/FMEJ.2020.42143.1286]
Dogan, S., & Demiral, A. G. Ö. (2008). [Insan kaynakları yonetiminde çalısanların kendilerine dogru yolculuk yontemi: Yetenek yonetimi (Turkish)]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 145-166.‏https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4380/60073
Eghbal, F., Hoveida, R., Seyadat, S. A., Samavatyan, H., & Yarmohammadian, M. H. (2017). The effect of talent management process on the research performance of faculty members with the mediating role of organizational justice. Journal of the National Research University Higher School of Economics, 11(2), 83-91. [DOI:10.17323/2500-2597.2017.2.83.91]
Gallardo-Gallardo, E., Thunnissen, M., & Scullion, H. (2020). Talent management: context matters.‏ The International Journal of Human Resource Management, 31(4), 457-473. [DOI:10.1080/09585192.2019.1642645]
Gumuş, S., Apak, S., Gumuş, H. G., & Kurban, Z. (2013). An Application in Human Resources Management for Meeting Differentiation and Innovativeness Requirements of Business: Talent Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 794-808. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.551]
Kusi, L. Y., Opoku-Danso, A., & Afum, E. (2020). Improving performance of public universities in Ghana through talent management: Does leadership support matter? Global Journal of Management and Business Research, 20(10), 41-68 .‏ [DOI:10.34257/GJMBRAVOL20IS10PG41]
Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource Management Review, 16(2). 139-154. [DOI:10.1016/j.hrmr.2006.03.001]
Mohammed, A. A., Baig, A. H., & Gururajan, R. (2020). An examination of talent management processes in Australian higher education. International Journal of Productivity and Performance Management, 69(6), 1271-1299. [DOI:10.1108/IJPPM-10-2018-0352]
Musakuro, R. N., & de Klerk, F. (2021). Academic talent: Perceived challenges to talent management in the South African higher education sector. SA Journal of Human Resource Management, 19(0), a1394. [DOI:10.4102/sajhrm.v19i0.1394]
Moghtadaie, L., & Taji, M. (2016). Study of the performance of faculty members according to talent management approach in higher education. Educational Research and Reviews, 11(8), 781-790. https://academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/D0B390158177
Neri, S., & Wilkins, S. (2019). Talent management in transnational higher education: Strategies for managing academic staff at international branch campuses. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(1), 52-69.‏ [DOI:10.1080/1360080X.2018.1522713]
Phillips, D. R., & Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16. [DOI:10.1108/14630010910940525]
Newman, I., & Ridenour, C. S. (2008). Mixed methods research: Exploring the interactive continuum. Carbondale: Southern Illinois University Press. https://www.google.com/books/edition/Mixed_Methods_Research/_aFmUhcPuAAC?hl=en
Sahai, S., & Srivastava, A. K. (2012). Goal/target setting and performance assessment as tool for talent management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 241-246. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.03.290]
Veladat, F., & Navehebrahim, A. (2011). Designing a model for managing talents of students in elementary school: A qualitative study based on grounded theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1052-1060. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.11.338]
Eghbal, F., Hoveida, R., Siadat, S. A., Samavatyan, H., & Yarmohammadian, M. H. (2017). Identifying the Talent Management Components of Faculty Members. Strides in Development of Medical Education, 14(2), e66895.  [DOI:10.5812/sdme.66895]
Taamneh, A. M., Taamneh, M., Alsaad, A., & Al-Okaily, M. (2021). Talent management and academic context: A comparative study of public and private universities. EuroMed Journal of Business, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. [DOI:10.1108/EMJB-08-2020-0088]
Eghbal, F., Hovida, R., Siyadat, S. A., Samavatiyan, H., & Yarmohammadiyan, M. H. (2017). [Design and development of faculty talent management process model for talent-driven universities (Persian)]. Public Management Researches, 9(34), 5-27. [DOI:10.22111/JMR.2017.3101]  
Hosseini, A. (2011). [The role of talent management in recruitment and retention of talent people in organization (Persian)]. Journal of New Economy & Commerce, 6(23-24), 181-205. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=325048
Khosravi, M., Hosseini, A., & Ghasemi, J. (2020). [Design a fuzzy inference system to identify talented faculty members (Persian)]. Sustainable Human Resource Management Journal, 2(3), 27-45. [DOI:10.22080/SHRM.2020.2980]  
 Ghandaghi, A., & Dehghani, M. (2011). [Centralization, decentralization and recentralization and their implications for Iran’s curriculum system: A new perspective (Persian)]. Studies in Education & Psychology, 11(2), 165-184. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=191931
Soleymani, M., Abbaspour, A.,  Rahimian, H., & Taheri, M. (2020). [Presentation of managing talent model in Iran’s higher education system: A model based on grounded theory (Persian)]. Journal of JundiShapur Educational Development, 11(4), 811-827. https://edj.ajums.ac.ir/article_126705.html?lang=en
Parliament Research’s Center. (2013). [Islamic University document (Persian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/858195
Cultural Research Institute of the Islamic Revolution. (2014). [Communication of general “science and technology” policies (Persian)]. Tehran: Cultural Research Institute of the Islamic Revolution. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599
Shahsavari, A., Alamolhoda, J., Zakersalehi, Q., Khorasani, A., & Khademi, M. (2020). [Analysis of faculty promotion policies in the context of university role in development of innovation (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 2-34. http://sspp.iranjournals.ir/article_44778.html?lang=en
Abbaspour, A., Khorsandi Taskoh, A., Kalantari, A., Forghani, M. M., & Moradi, K. (2020). [Evolution of the conception of faculty promotion in the context of policy discourses (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 10(37), 160-179. http://sspp.iranjournals.ir/article_244247.html?lang=en
Ghanbari, S., & Abdolmaleki, J. (2020). [Talent management status quo at bu-ali sina university and the moderation test of the role of job type in its perception (Persian)]. Higher Education Letter, 13(49), 65-87. http://journal.sanjesh.org/article_40274.html?lang=en
Mohammadi, M., Norouzi-kouhdasht, R., Marzoughi, R., Torkzadeh, J., & Salimi G. [Evaluating talent management process of faculty members in Lorestan university of medical sciences: Mixed method research (Persian)]. Research in Medical Education, 10 (3), 35-46. http://rme.gums.ac.ir/article-1-615-fa.html
Moradi, M., Bashokoh, M., & Ahmadi, H. (2016). [The study of talent management statues in the faculty members of Mohaghegh Ardabili University (Mixed method) (Persian)]. Journal of Education Management Innovation, 11(3), 105-120. https://jmte.riau.ac.ir/article_961.html?lang=en
 
Yousefi, H., Alamolhoda, J., Khorsandi, A., & Zakersalehi, G. (2021). [A comparative study of the drivers of governance reform in European higher education systems; Approaches for Iran (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 11(39), 250-275. http://sspp.iranjournals.ir/article_245883.html?lang=en
Yaghobi Hasan Kala, F., Aliesmaili, A., & Fallah, V. (2019). [Talent management model for faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran Province (Persian)]. Educational Development of Judishapur, 10(4), 385-394.  https://edj.ajums.ac.ir/article_100389.html?lang=en
Ramezani Farzane, T. (2018). [Design and accreditation of the talent management model of the Ministry of Science, Research and Technology (Persian)] [PhD Dissertation]. Tehran: University of Tehran.
Supreme Council of the Cultural Revolution. (2010). [Comprehensive scientific map of the country (Persian)]. Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution. https://sccr.ir/pro/1813