تدوین راهبردهای کلان توسعه صادرات محصولات کشاورزی با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف مقاله استخراج پیشرا‌ن‌های مهم توسعه صادرات، تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مهم برای توسعه صادرات بخش کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه دلفی و از نظر متخصصین و کارشناسان استخراج و پیشران‌های مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شد. این راهبردها می‌تواند در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری راهنمای مدیران کشور باشد. برای این منظور از روش تحلیل ماتریس اثرات متقاطع استفاده شد. از بین پیشران‌های مهم پنج پیشران مهمترین بودند: تقویت ساختاری و محتوایی در‌ حوزه بازاریابی، بسته‌بندی بر اساس سلایق بازار، تولید محصولات با کیفیت صادرات محور، برقراری روابط تجاری قوی با کشورها، تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان. با استفاده از پیشران‌های شناسایی‌شده فضای سناریو تدوین شد و سه سناریو که احتمال وقوع بیشتری داشتند شناسایی و تدوین شد و از بین آنها سناریوی دوم با 44 درصد به عنوان محتمل‌ترین سناریو انتخاب شد و سپس در قالب هر سناریو راهبردهایی مانند روش‌های بسته‌بندی مطابق با سلیقه مصرف‌کننده، متنوع‌کردن محصولات، تولید محصولات مناسب از لحاظ کیفی مطابق خواست بازار هدف، افزایش تجارت خارجی به عنوان موارد مهم توسعه اقتصادی و منبع ارزآوری در هر کشور در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
جشاری، س.، و مرادی، ا. (1398). تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد کشاورزی نواحی روستایی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد آینده‌پژوهی. مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(3)، 66-51.
جشاری، س.، و مرادی، ا. (1398). تحلیلی بر پیشران‌های توسعه بخش زراعی استان سیستان و بلوچستان با اصول آینده‌پژوهی. همایش ملی اقتصاد مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، زاهدان، ایران،12 اردیبهشت.
سیاح مفضلی، ا.، و اسدی، ع. ر. (1394). بررسی ساختارهای فکری و مفاهیم کلیدی در آینده‌پژوهی و ارائه چارچوب اجرای مطالعات آینده  پژوهی. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 26(1)، 26-15.
نصر الهی، ب. (1395). الزامات آینده‌پژوهی. فصلنامه توسعه و آینده‌پژوهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، 1(1)،2-1.
اصلانیان، م.، و کرد، ب. (1395). رویکردی آینده‌پژوهانه به برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت شهری، 15(45) ، 416-389 .
عیوضی، م. ر. (1395). آینده‌پژوهی سیاسی. فصلنامه راهبرد، 25(79)، 198-177.
قاسمی نژاد،پ.، حسینی، م.، راستی فر، م.، و بیگلری، م. (1390). بررسی چالش‌های گسترش صادرات محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات در محصولات طبیعی. همایش ملی اشتغال و دانش آموختگاه کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران، 2 آذر 1390.
عبدالرحیمیان، م. ح.، و خرم، م. (1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک TOPSIS. سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، ایران، 20 اردیبهشت 1395 .
حسینی، ص.، و همایون پور، م. (1391). بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران. مجله اقتصاد کشاورزی، 6(4)4، 16-1.
هدایت پور افشار، ب.، کریمی، م.، و ضیایی، غ. (1393). نگاهی بر عوامل موثر بر روند صادرات محصولات کشاورزی. همایش بین المللی مدیریت، تهران، ایران، 1 آذر 1393.
یعقوبی، ج. (1388).  بررسی موانع توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای رفع آن. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، کرج، ایران، 14 بهمن 1388. 
سهرابی اطهر، ف.، و تیزچنگ، ا. (1396). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب و برنامه‌های توسعه ای پس از انقلاب بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9(35)، 260-249.
زالی، ن. (1394). آینده‌نگاری راهبردی و سیاست‌گذاری توسعه گردشگری منطقه‌ای با رویکرد سناریونویسی نمونه موردی استان همدان[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. گیلان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه گیلان.
روحانی، آ.، و آجرلو، س.(394). آموزش نرم‌افزار mic mac. تهران: نشر آرنا.
نعیمی، ک.، و پورمحمدی، م. ر. (1395). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده سکونت‌گاه‌های فرودست شهری سنندج با تأکید بر کاربرد آیند ه پژوهی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،5(20)، 64-53.
حاجیانی، ا.، و قصاع، م. (1392). آینده و سناریو نگاری، طبقه‌بندی روش‌ها و دسته‌بندی سناریوها. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2(8)، 62-33.
حسینی زاده کرمی، م.، و  عرب صالحی نصرآبادی، ع. (1399). بررسی و کنکاش در مشکلات بخش کشاورزی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت از آن. ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری، تهران، ایران، 17 اسفند 1399.
 
References
Aslanian, M., & Kord, B. (2017). [A future approach to strategic human resource planning: Using the meta-combined method (Persian)]. Urban Management, 15(45), 389-416. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=300930
Glenn, J. C. (2009). Introduction to the futures research methods series. In J C. Glenn, & , T. J. Gordon (Eds.),Futures research methodology.Washington, DC: Millennium Project. https://www.google.com/books/edition/Futures_Research_Methodology/IfoyzgEACAAJ?hl=en
Hartmann, C. (2011). From urban foresight to urban futures? Potentials and limitations of forward looking activities for integrated urban development. Paper presented at The  Proceedings REAL CORP Tagungsband, Essen, Germany, 18-20 May 2011. https://programm.corp.at/cdrom2011/papers2011/CORP2011_93.pdf
Duinker,  P. N., & Greig, L. A. (2007). Scenario analysis in environmental impact assessment: Improving explorations of the future. Environmental Impact Assessment Review, 27(3), 206-219. [DOI:10.1016/j.eiar.2006.11.001]
Bartkowiaka, A., & Bartkowiakb, P. (2017). Technical and technological progress in the context of sustainable development of agriculture in Poland. Procedia Engineering, 182, 66-75. [DOI:10.1016/j.proeng.2017.03.118]
Pandey, G. (2018). Challenges and future prospects of agri-nanotechnology for sustainable agriculture in India. Environmental Technology & Innovation, 11, 299-307. [DOI:10.1016/j.eti.2018.06.012]
Jashari, S., & Moradi, E. (2019). [Develop strategies for the development of agricultural economics in rural areas of Sistan and Baluchestan province with aFutures studiesapproach (Persian)]. Journal Space Economy & Rural Development, 8(29), 51-66. http://serd.khu.ac.ir/article-1-3353-fa.html
Jashari, S., & Moradi, E. (2019). [An analysis of the drivers of development of the agricultural sector of Sistan and Baluchestan province with the  foundation of futures studies (Persian)]. Paper presented at: National Conference on Economics, Development Management and Entrepreneurship with the Approach of Supporting Iranian Goods,  Zahedan, Iran, 2 May 2019. https://civilica.com/doc/914619/
Sayah Mofazali, A., & Asadi, A. (2016). [A review of theoretical foundation and key concepts of futures studies regards to development of implementation framework of Futures Studies (Persian)]. Journal of Management and Economics, 26(102), 15-26. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_8602.html?lang=en
Eivazi, M. R. ( 2016). [Political futures research (Persian)]. Rahbord, 25(79), 177-198. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=291145
Ghasemi Nezade, P., Hosseini, M., Rastifar, M., & Biglari, M. (2011). [Investigating the challenges of expanding agricultural exports and reducing waste in natural products (Persian)]. Paper presented at: National Conference on Employment of Agricultural and Natural Resources Graduates, Tehran, Iran, 23 November 2011. https://civilica.com/doc/161580/certificate/print/
Abdolrahimian, M. H., & Khoram, M. (2016). [Identification and ranking of factors affecting the export of agricultural products, using the TOPSIS technique (Persian)]. Paper presented at: Third International Conference on Economics, Management, Accounting with Value Creation Approach, Shiraz, Iran, 9 May 2016. https://civilica.com/doc/540474/
Hosseini, S. S., & Homayounpour, M. (2012). [Factors affecting agricultural commodities export in Iran (Persian)]. Agricultural Economics, 6(4), 1-16. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=435222
Hedayat Pourafshar, B., Karimi, M., & Ziyaie, G. (2014). [A look at the factors affecting the export process of agricultural products (Persian)]. Paper presented at: International Management Conference, Tehran, Iran, 22 November 2014. https://civilica.com/doc/344321/
Yaghoubi, J. (2010). [Investigating the obstacles to the development of agricultural exports in Zanjan province and providing solutions to eliminate them (Persian)]. Paper presented at: Sixth Iranian Agricultural Economics Conference, Karaj, Iran, 3 February 2010. https://civilica.com/doc/87386/
Sohrabi Athar, F., & Tizchang, E. (2017). [The impact of macroeconomic variables and development plans on the supply of agricultural exports (Persian)]. Agricultural Economics Research, 9(35), 249-260. http://jae.miau.ac.ir/?_action=article&au=18807&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%B3%D9%
Zali, N. (2016). [Strategic foresight and policy development of regional tourism with scenario writing approach: Case study of Hamadan Province (Persian)] [MA thesis]. Gilan: University of Gilan.
Rohani, A., & Ajorlo, S. (2016). [MICMAC software training (Persian)]. Tehran: Arna. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3774259&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Naimi, K., & Pourmohamadi, M. R. (2016). [Identifying the key factors influencing the future status of urban slums regarding future study approach: the case study of Sanandaj (Persian). Motaleate Shahri, 5(20), 53-64.   https://urbstudies.uok.ac.ir/article_40902.html?lang=en
Hajiani, E., & Ghesa, M. (2013). [Future and Scenario; Classification of methods and classification of scenarios (Persian)]. The Socio-Cultural Research Journal of Rahbord, 2(8), 33-62. http://rahbordfarhangi.csr.ir/article_123241.html?lang=fa
Hosseinizade Karami, M., & Arab Salehi Nasrabadi, A. (2021). [Investigating the problems of Iran’s agricultural sector and offering solutions to overcome it (Persian)]. Paper presented at: Sixth National Conference on New Research in the Field of Humanities, Economics and Accounting in Iran, Tehran, Iran, 7 March 2021. https://civilica.com/doc/1117747/
Nasrolahi, B. (2017). [Requirements for futures research (Persian)]. Managment and Planning Organization of Kurdistan Province, 1(1), 1-2.  https://kurdistan.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=7c24a647-c529-44ca-815c-83aed29b74d4