ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کشورهای آسیایی با امضای اعلامیۀ بانکوک و اعلامیه حقوق بشر آسه آن موجب تقویت مناظره‌هایی شدند که نقطۀ ثقل آن تمایز «ارزش‌های آسیایی» از ارزش‌های‌ لیبرال دموکراسی مدعی جهان‌شمولی‌ است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش‌ است که «نسبت حقوق بشر و توسعه در گفتمان ارزش های آسیایی چگونه است » یافته های بدست آمده از پردازش فرضیه مقاله نشان می‌دهد طرح گفتمان ارزش ‌های آسیایی برآمده از اندیشه کشورهای آسیایی به توسعه بوده و جزئی از تلاش آن‌ها برای محقق ساختن لوازم توسعه است. گفتمان لیبرال حاکم بر سیاست توسعه با پافشاری بر در اختیار داشتن انحصاری فرمول مشروع توسعه کشورهایی را که تشخیص می‌دهند توسعه آن‌ها از راه دیگر می‌گذرد، تحت فشار قرار داده و به این ترتیب عملا توسعه را برای آن‌ها ناممکن می‌سازند. بر این اساس گفتمان ارزش‌های آسیایی تلاشی بود برای شکستن این انحصار و مشروعیت‌بخشیدن به راه دیگری از توسعه برای به چالش‌کشیدن هژمونی گفتمان حاکم. گفتمان ارزش‌های آسیایی با تاکید بر مؤلفه‌‌هایی چون اولویت وظیفه بر حقوق، خانواده‌گرایی، اصالت اجتماع و احترام به اقتدار و انضباط از‌ طریق برون‌گذاری، طرد و ارائه بدیل از معنای نشانه ‌های مفصل‌بندی شده در گفتمان لیبرال دموکراسی، هژمونی آن را از بین برده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.  بی تا. قابل‌دسترس در:
اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان. 1993. قابل‌دسترس در: http://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf
پورحسن، ناصر. (1394). نسبت‌سنجی  نظام بین‌المللی سلطه  و جنبش‌های بیداری اسلامی.  مطالعات انقلاب اسلامی. سال 12.  شمارۀ 41 (تابستان). صص 69-86.
چان، جوزف. (1383). «روایت های موسع و مضیق حقوق بشر/ درس‌هایی از بحث ارزش‌های آسیایی».  ترجمۀ محمد کیوان‌فر، فصلنامۀ ناقد،  شمارۀ 4. صص 35-59.
درودی، مسعود و فاطمه صلواتی. (1393). «نظریۀ پسااستعمارگرایی و روابط بین‌الملل انتقادی از واسازی تا رهایی‌بخشی». سال 3. شمارۀ 1 (پاییز و زمستان). صص 26- 43.
سندل، مایکل. (1394). لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت. ترجمۀ حسن افشار. تهران: مرکز.
سو، ا.ی الوین. (1386). «تغییر اجتماعی و توسعه». ترجمۀ محمود رجبی مظاهری، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
قاسمی، فرهاد (1392). نظریه‌های روابط بین‌الملل؛ بنیادهای نظریۀ نظم و رژیم های بین‌المللی. تهران: میزان.
گریفیتس، مارتین. (1388). دانشنامۀ روابط بین‌الملل و سیاست جهان. ترجمۀ علیرضا طیب. تهران: نشر نی.
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران. (1383). اعلامیه  هزاره ملل متحد. قابل‌دسترس در:
Acharya, A. (1997). “Ideal, Identity and Institution Building, From the  'ASEAN Way' to 'Asia Pacific Way'”. The Pacific Review. 10(3). pp 319-346.
Chan, J. (1999). “A Confucian Perespective on Human Rights for Contemporary Chine”, in: The East Asian Challenge for Human Rights. Joanne R. Bauer & Daneil A. Bell, ed. Cambridge University Press.
Chan, J. (2000). “Thick and Thin Accounts of Human Rights: Lessons from the Asian Values Debate”, in: Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia. Michael Jacobsen & Ole Bruun, ed. London: Routledge.
Diokno, M. I. (2000). “Once Again, the Asian Values Debate: The Case of the Philippine”, in: Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia. Michael Jacobsen & Ole Bruun,ed. London: Routledge
Fontaine, R and D. M. Kliman. (2013). “International Order and Global Swing States”. The Washington Quarterly. 36 (1).  pp 93-109.
Fukuyama, F. (1998). “the Illusion of Asian Exceptionalism”. In: Plattner Diamond and F.Marc, eds. Democracy in East Asia. Baltimore: The Johns Hopkins Universitv Press.
Ghai, Y. (1997). “Human Rights in the Asian Context: Rights, Duties and Responsibilities”. Human Rights Solidarity. 7(4). pp 9-17.
American Bar Association. (2014). “The ASEAN Human Rights Declaration: A Legal Analysis”. available at: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/asean/asean-human-rights-declaration-legal-analysis-2014.authcheckdam.pdf (6.8.2016)
ASEAN Human Rights Declaration. Available at: http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
Huang, Lin Chien. ( 2006). “Role of social value orientation in the endowment effect”. Asian Journal of Social Psychology.  9 (3). pp 210-215.
Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century. Norman: University of Oklahoma Press.
Huntington, S. P. (1993). “The Clash of Civilizations?”. Foreign Affairs. 72(3). pp 22-49.
Kim, S. Y. (2010). “Do Asian Values Exist? Empirical Tests of the Four Dimensions of Asian Values” Journal of East Asian Studies. 10(2),pp 315-344
Kitching, G.(1989). Development and Underdevelopment in Historical Perspective. London & New York:  Routledge.
Korhonen, K. (1997). “Monopolizing Asia: The Politics of a Metaphor”. The Pacific Review. 10 (3). pp 347-365.
Laclau, E. (1993). »Discourse». in:  A Companion to Contemporary Political Philosophy. Oxford: Blackwell.
Laclau, E. and Mouffe. C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
Lawson, S. ( 2015  ). Theories of international relations: contending approaches to world politics. Cambridge: Polity Press.
Leftwich, A. (2001). States of Development: On the Primacy of Politics in Development. Oxford: Blackwell.
Leftwich, A. (2004). What is Politics?: The Activity and its Study. Oxford: Blackwell.
Mahbubani, K. (1993). “The Dangers of Decadence: What the Rest Can Teach the West”. Foreign Affairs. 72 (4). pp10-14.
Meng, Meng and Katie Hunt. (2013). “New Chinese law: Visit your parents”. July 3. Available at: http://edition.cnn.com/2013/07/02/world/asia/china-elderly-law/ (3.4.2016).
Nghia, H. v. (2009). The 'Asian Values' Perspective of Human Rights: A Challenge to Universal Human Rights. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1405436.
Oh, J.-H. & Lee, J.-H. (2013). “Asian Values, Ethnic Identity, and Acculturation among Ethnic Asian Wives in South Korea”. Journal of International Migration and Integration. 15 (1). pp 73–91.
Park, C.-M. & Shin, D. C. (2006). “Do Asian Values Deter Popular Support for Democracy? The Case of South Korea”. Asian Survey. 46 (3). pp 341-361.
Park, C.-M. (2011). “Do East Asians Uphold Asian Values?”. Taiwan Journal of East Asian Studies. 8 (1). pp 321-336.
Pieterse, J. N. (2010). Development Theory: Deconstructions/ Reconstructions. Sage.
Robinson, R. (1996). “The Politics of 'Asian Values”. The Pacific Review. 10 (3). pp 309-327.
Sen, Amartya. ( 1997).  Human Righs and Asia Values. Carnegi Council  in Ethic and International Relations.
Silova, Nina (2016). “The Pivot before the Pivot: U.S. Strategy to Preserve the Power Balance in Asia”. International Security. 40 (4). pp 45-88.
Tamaki, T. (2007). “Confusing Confucius in Asian Values? A Constructivist Critique”. International Relations. 21 (3). pp 284-304.
Weber, M. (1994). Political Writings, Cambridge: Cambridge University Press. World Health Organization (2017). Patients' rights. Available at: http://www.who.int/genomics/public/patientrights/en/(3.2.2017