معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش درپی معرفی و آزمون عملی مدلی از سیاستگذاری است که می تواند برخی چالش های مهم پیش روی سیاست سازان از قبیل گسیختگی مرحله تدوین از اجرا، عدم تئوری مطلوب برای سیاستگذاری و عدم تجمیع بازخوردهای شکل گرفته جوامع علمی و منتقدان را مرتفع و یا کاهش دهد. محققان تلاش دارند به معرفی چارچوبی بپردازند که بتواند الزامات حین سیاستگذاری و الزامات بعد از سیاستگذاری را پوشش دهد. بدین منظور در پژوهش کنونی سعی شده است "نظریه عقلانیت ترکیبی ایگنیس اسنلن" به عنوان مدل مطلوب مدنظر محققان در یک مطالعه موردی بر روی قانون "تثبیت قیمت ها" مورد محک قرار گیرد و راهبردهای آن برای سه مقام طراحی، اجرا و بازخورد استخراج گردد. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- مصاحبه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی- ساختاری بوده است. یافته ها مؤید توانایی این چارچوب نظری در ترمیم گسیختگی دو مرحله طراحی نظری و کاربست عملی سیاست هاست که هم زمان می تواند بستری مناسب برای تجمیع نظرات خبرگان مختلف در مرحله تحلیل و بازخورد نیز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


برزگر، ابراهیم و صیاد حسین زاده. (1395). «بررسی عقلانیت سیاست‌گذاری عمومی در ایران: مطالعۀ موردی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها». فصلنامۀ سیاست‌گذاری عمومی. دورۀ 2. شمارۀ 1. صص 51-79.
حسین زاده، صیاد. (1395).  نظریۀ عقلانیت و مصوبات عدالتی مجلس شورای اسلامی دورۀ هفتم و هشتم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.
دنهارت، رابرت .(1380). تئوری‌های سازمان دولتی. ترجمۀ مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات صفار.
قانون‌ برنامۀ‌ چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 1383-1388.
کریمی، صدیقه. (1392). روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌های مصاحبه. عیار پژوهش در علوم انسانی. سال چهارم، شمارۀ اول. بهار و تابستان. صص 71-94.
Ferman, B. (1990). “when failure is success: Implementation and Madisonian Govrnment”. in: Palumbo D. J. and Calista D. J. (1990). Implementation and Policy Process: opening up the black box. Greenwood Press Inc. USA.
Pressman J. and Wildavsky A. (1973); How Great Expectaion in Washington are Dashed in Oakland, 3rd ed. University of California Press, Berkley.
Slack J. D. (2005). “Limitation Policy Implementation Research”. Public Administration Quarterly. vol. 29. No.1/2 (SPRING 2005-SUMMER 2005), pp. 3-6.
Snellen, Ignace. (2002). “Conciliation of Rationalities: the Essence of Public Administration”. Administrative Theory & Praxis. Vol. 24. No. 2, pp. 323-346