گزارش بافتاری از یک آینده‌پژوهی در ایران

نوع مقاله : سرآغاز

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

دنیای مدرن برای انسان‌ها حق انتخاب از میان بدیل‌های مختلف و گزینه‌های متعدد را فراهم آورده است. دنیای سنت مملو از اجبارهایی است که از آغاز تولد سرنوشت را تعیین می‌کند. اجبارهایی که تا اندازۀ زیاد زندگی را در یک مسیر از پیش معین جلومی‌برد؛ اجبارهایی که می‌تواند برآمده از ویژگی‌های طبیعی فرد مانند محل تولد، قبیله و تبار فرد یا جنسیت و ویژگی‌های ظاهری فرد باشد. اگر تاریخ بشر را مرور کنیم، این جبر به شیوه‌هایی مختلف، وجود داشته است. سلسله‌های پادشاهی طولانی‌مدت در اروپا شاید بیش از هر عاملی برآمده از مشروعیتی بوده است، که جامعه آن را به هر صورتی پذیرفته بود. سلاطین مشروعیت سلطنت را داشتند و به دنبال آنان فرزند ارشد ذکور (یا نزدیک‌ترین فرد با سلطان حاکم مانند جیمز اول در انگلستان) همان مشروعیت را کسب می‌کرده است. این مشروعیت فارغ از توانمندی‌های افراد به آنان اعطا می‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نشر نی. چاپ 1.
کاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۹0). ایران جامعۀ کوتاه‌مدت و سه مقالۀ دیگر. ترجمۀ عبدالله کوثری. تهران: نشر نی. چاپ 1.