سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دبیر پایش آینده‌بان

3 دبیر کارگروه سیاسی آینده‌بان

4 دبیر کارگروه اقتصادی آینده بان

چکیده

سناریوهای ایران ۱۳۹۶ در قالب یک طرح آینده‌پزوهی در مرکز بررسی‌های استراتژیک در سال ۱۳۹۵ انجام شد. در این طرح ۴ سناریو بر اساس سه عدم‌قطعیت بحرانی به دست آمده است. همچنین به منظور شناسایی سازگاری سناریوها و حذف موارد ناسازگار از نرم‌افزار سناریووزارد استفاده شده است. در این مقاله متن ۴ سناریو به همراه یک توضیح مختسر روش‌شناسی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات