نامه به سردبیر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یکی از حوزه‌های تخصصی است که در سال‌های اخیر با اقبال پژوهشگران این حوزه مواجه شده است. بااین وجود، نگاهی به آثار جدید منتشر شده نشان می‌دهد که اغلب این آثار عمدتاً با رویکردی توصیفی و صرفاً با صورت‌بندی شکلی متفاوتی از آثار منتشر شده سابق و یا ترجمه متون موجود در این حوزه از نویسندگان غالباً ایرانی در خارج از کشور است. بر این اساس، اهمیت و ضرورت ارائه پژوهش‌های جدید به‌ویژه با تمرکز بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم توسط جمعی از اساتید، نخبگان و کارشناسان این حوزه به منظور درک گفتمان حاکم بر سیاست خارجی و مفاهیم و مقوله‌هایی مانند توازن در سیاست‌خارجی، سیاست همسایگی، راهبرد نگاه به شرق، دیپلماسی علمی و... سبب شد تا تدوین ویژه‌نامه سیاست خارجی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب از مجموع مقالات ارسال شده برای انتشار در این ویژه‌نامه، 10 مقاله پس از داوری مورد تایید قرار گرفتند که در این نامه، به نکات اصلی آنان اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نامه سردبیر