الگوی توسعه زیست‌بوم‌ نوآوری دانشگاه محور : مطالعه موردی ناحیه نوآوری شریف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران.

2 دکترای، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

دانشگاه نه تنها یکی از اجزای اصلی و شناخته‌شده‌یِ اغلب زیست‌بوم‌های نوآوری است، بلکه گاهی خود هسته مرکزی‌ شکل‌گیری و توسعه‌ی یک زیست‌بوم است. شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری و رشد یک زیست‌بومِ نوآوریِ دانشگاه-محور هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. در این پژوهش که یک مطالعه کیفی است تلاش شده عوامل موثر بر شکل گیری زیست‌بوم‌های نوآوری دانشگاه محور در کشورهای توسعه یافته شناسایی شود و با مقایسه آنها با یک نمونه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه محور در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه (زیست بوم نوآوری دانشگاه صنعتی شریف ایران)، چالش‌های خاص این زیست‌بوم و راه‌حل‌های جایگزین به کار رفته در آن شناسایی شده و الگوی شکل‌گیری این زیست‌بوم نوآوری تبیین گردد. در مطالعه حاضر تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل موضوع (تِم) انجام و شبکه مضامینی از عوامل موثر بر شکل‌گیری نواحی نوآوری دانشگاه‌محور شکل گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه زیست بوم‌ نوآوری دانشگاه محور در 4 دسته اصلی مشتمل بر نوع همکاریها، نحوه نهادسازی، فعالیتها و ویژگی بازیگر اصلی طبقه‌بندی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ابیلی، خ.، حسنی، س. ح.، و صاحبکار خراسانی، م. (1401). شناسایی و تبیین مولفه‌های مفهوم ناحیه نوآوری با فرا‌ترکیب پیشینه. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 43 (12)، 2-27.
اسدی‌فرد، ر.، و خالدی، آ. (1398). چالشهای همکاری فناورانه‌ نامتقارن شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک فناوری‌محور نانو. سیاست علم و فناوری، 12(3)، 15-30.
الهی، ش.، خالدی، آ.، مجیدپور، م.، و اسدی فرد، ر. (1397). چارچوب تحلیلی زیست‌بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری‌محور.مدیریت نوآوری، 7(1)، 1-32.
جعفر، ع.، اکبری، م.، و داوری، ع. (1399). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری خوشه‌های نوآوری؛ مطالعه ناحیه نوآوری شریف. سیاست علم و فناوری، 13(1)، 1-14.
جوانمردی، ش.، عباس پور، ع.، خورسندی، ع.، و غیاثی ندوشن، س. (1397) طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب اکوسیستم نوآوری در ایران. آموزش عالی ایران، 10(4)، ۱۳۷-۱۷۰.
سلطانی، ب.، حاجی‌حسینی، ح.، آراستی، م. ر.، قاضی‌نوری، س.، رضوی، م. ر.، شفیعا، م. ع.، و همکاران. (1396). مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائه سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(23)، 185-۱۹۸.
غلامی، ز.، آراسته، ح.، نوه ابراهیم، ع.، و زین آبادی، ح. ر. (1397). طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)، 231-۲۵۳.
قمریان، ف.، فتحی، س.، و نوابخش، م. (1399). بررسی نگرش دانشجویان به پدیده مهاجرت(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 10(2-2)، 773-۷۸۸.
گلحسنی، ح.، حسینی، ط.، و حسن زاده، م. (1400). چالش‌های اثربخشی تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7(2)، 141-۱۷۴.
محقر، ع.، محمدی، م.، مختارزاده، ن.، و شهیدی پور، ر. (1398). چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران. مدیریت نوآوری، 8(4)، 33-60.
نوذری، م.، اسدی‌فرد، ر. (1400). عوامل مؤثر بر ظرفیت‌‌سازی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت؛ مطالعه موردی ناحیه نوآوری شریف. سیاست علم و فناوری، 14(3)، 37-54.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. (1398). تعداد مقالات ایران در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ هزار رسید.
 
References
Abibo, A., Muchie, M., Sime, Z., & Ezezew, W. (2022). Factors affecting the innovation ecosystem in public universities in Ethiopia. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 15(1), 1-16. [DOI:10.1080/20421338.2022.2043809]
Abili, K., Hasani, S. H., & Sahebkar, S. M. (2022). [Identifying and determining components of innovation area with the meta-synthesis of background (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(43), 2-27. [DOI:10.22034/SSPP.2022.547784.3128]
Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review, 84(4), 1-11. [Link]
Asadifard, R., & Khaledi, A. (2019). [Challenges of asymmetric technological collaboration between large companies and nanotechnology startups (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 12(3), 15-30. [DOI:10.22034/JSTP.2019.11.3.2069]
Baloutsos, S., Karagiannaki, A., & Pramatari, K. (2020). Connecting startups and incumbents in university-driven innovation ecosystems: A look behind the curtain. Paper presented at: 15th European Conference in Innovation and Entrepreneurship, Rome, Italy, 17 September 2020. [DOI:10.34190/EIE.20.142]
Berman, R., Eesley, C., & Blank, S. (2011). Startup genome report 01. A new framework for understanding why startups succeed, technical report. San Francisco: Startup Genome. [Link]
Boh, W. F., De Haan, U., & Strom, R. (2015). University technology transfer through entrepreneurship: Faculty and students in spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 41(4), 661-669. [DOI:10.1007/s10961-015-9399-6]
Brito, C. M. (2018). Promoting the creation of innovation ecosystems: The case of the university of Porto. Journal of Innovation Management, 6(3), 8-16. [DOI:10.24840/2183-0606_006-003_0002]
Kuratko, D. F., & Hoskinson, S. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem. In C. G. Brush (Ed.), Innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st Century (pp. 25-39). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. [DOI:10.1108/S1048-473620140000024000]
Colombelli, A., Paolucci, E., & Ughetto, E. (2019). Hierarchical and relational governance and the life cycle of entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 52(2), 505-521. [DOI:10.1007/s11187-017-9957-4]
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Los Angeles: Sage Publications. [DOI:10.4135/9781452230153]
Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage. [Link]
Christensen, C. M., & Eyring, H. J. (2011). The innovative university: Changing the DNA of higher education from the inside out. Hoboken: John Wiley & Sons. [Link]
Elahi, S., khaledi, A., Majidpour, M., & Asadifard, R. (2018). [The analytical framework of the ecosystem of technological collaboration between large and small technology oriented companies (Persian)]. Innovation Management Journal, 7(1), 1-32. [Link]
Ghenai, C. (2012). Innovation ecosystem for sustainable development. In K. Fukuda, & C. Watanabe ( Eds.), Sustainable Development - Policy and urban development - tourism, life science, management and environment (pp. 389-404). London: InTech. [DOI:10.5772/26626]
Ghazinoory, S., Phillips, F., Afshari-Mofrad, M., & Bigdelou, N. (2021). Innovation lives in ecotones, not ecosystems. Journal of Business Research, 135, 572-580.[DOI:10.1016/j.jbusres.2021.06.067]
Ghazinoory, S., Sarkissian, A., Farhanchi, M., & Saghafi, F. (2020). Renewing a dysfunctional innovation ecosystem: The case of the Lalejin ceramics and pottery. Technovation, 96, 102122. [DOI:10.1016/j.technovation.2020.102122]
Golhasany, H., Hosseini, T., & Hassanzadeh, M. (2021). [Challenges to creating impact in humanities and social sciences in Iran: A grounded theory analysis (Persian)]. Sciences and Techniques of Information Management, 7(2), 141-174. [DOI:10.22091/STIM.2020.5770.1415]
Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: Evidence from emerging world leaders. Moscow: MIT Skoltech Initiative. [Link]
Granieri, M., & Basso, A. (2019). Building capacity building in technology transfer. An introduction. In M. Granieri, & A. Basso (Eds.), Capacity building in technology transfer (pp. 1-6). Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-91461-9_1]
Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. Technovation, 90, 102098. [DOI:10.1016/j.technovation.2019.102098]
Gholami, Z., Arasteh, H. R., Naveh Ebrahim, A., & Zein Abadi, H. R. (2018). [Designing a model for universities’ research functions with auxiliary industry orientation (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(27), 231-253. [Link]
Ghamarian, F., Fathi, S., & Navabakhsh, M. (2020). [Investigating students’ attitude to migration phenomenon (Persian)]. Geography (Regional Planning), 10(2-2), 773-788. [Link]
Corbett, A. C., Katz, J. A., & Siegal, D. S. (2014). University knowledge spillovers and regional start-up rates: Supply and demand-side factors. In K. Hellerstedt, K. Wennberg, & L. Frederiksen (Eds.), Academic entrepreneurship: Creating an entrepreneurial ecosystem (pp. 137-168). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. [DOI:10.1108/S1074-754020140000016005]
Hwang, V. W., & Horowitt, G. (2012). The rainforest: The secret to building the next Silicon Valley. Chicago: Regenwald. [Link]
IRNA. (2020). [The number of Iranian articles reached 60 thousand in 2019 (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50. [Link]
Jafar, A., Akbari, M., & Davari, A. (2020). [The effective factors on the formation of innovation clusters: The case of Sharif innovation district (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 13(1), 1-14. [DOI:10.22034/JSTP.2020.12.1.1119]
Javanmardi, S., Abaspoor, A., Khorsandi Taskooh, A., & Ghiyasi Nodoshan, S. (2018). [Designing an innovative university model in the framework of the innovation ecosystem in Iran (Persian)]. Journal of Iranian Higher Eucation, 10(4), 137-170. [Link]
Kobylińska, U., & Lavios, J. J. (2020). Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: Trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literature. Oeconomia Copernicana, 11(1), 117-133. [DOI:10.24136/oc.2020.005]
León, G. (2013). Analysis of university-driven open innovation ecosystems: The UPM case study. Rerieved from: [Link]
León, G., & Martínez, R. (2016). Impact assessment of university-driven open innovation ecosystems. In ISPIM innovation symposium. Paper presented at: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Boston, USA,16 March 2016. [Link]
Levchenko, О., Kuzmenko, H., & Tsarenko, I. (2018). The role of universities in forming the innovation ecosystem. Innovative Economics And Management, 5-2, 10-16. [Link]
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 30(1), 77-102. [Link]
Mohaghar, A., Mohammadi, M., Mokhtarzadeh, N., & shahidipour, R. (2020). [Presenting conceptual framework for formation of university-based entrepreneurial ecosystem in Tehran (Persian)]. Innovation Management Journal, 8(4), 33-60. [Link]
Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85. [DOI:10.1504/EJIM.2017.081251]
Nozari, M., & Asadifard, R. (2021). [Factors affecting capacity building for technology transfer from university to industry; the case of Sharif innovation district (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 14(3), 37-54. [DOI:10.22034/JSTP.2021.14.3.1331]
O’shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities. Research Policy, 34(7), 994-1009. [DOI:10.1016/j.respol.2005.05.011]
Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation, 54, 1-6. [DOI:10.1016/j.technovation.2016.02.004]
Fetters, M., Greene, P. G., Rice, M. P., & Butler, J. S. (2010). University-based entrepreneurship ecosystems: Key success factors and recommendations. In M. P. Rice, M. L. Fetters, & P. G. Greene ( Eds.), The development of university-based entrepreneurship ecosystems (pp. 177-197). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781849805896.00018]
Sharif Technology Park. (2023). [Welcome to Sharif science and technology park (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Soltani, B., Hajihoseini, H. A., Arasti, M., Ghazinoory, S., Rzavi, M., & Shafiaa, M., et al. (2017). [A review on Iran’s NIS challenges & proposing policies and initiatives for improvement (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 7(23), 185-198. [Link]
Startup Genome. (2017). Global startup ecosystem report 2017. San Francisco: Startup Genome. [Link]
Dias Sant´ Ana, T., de Souza Bermejo, P. H., Moreira, M. F., & de Souza, W. V. B. (2020). The structure of an innovation ecosystem: Foundations for future research. Management Decision, 58(12), 2725-2742. [DOI:10.1108/MD-03-2019-0383]
Schiuma, G., & Carlucci, D. (2018). Managing strategic partnerships with universities in innovation ecosystems: A research agenda. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(3), 25. [DOI:10.3390/joitmc4030025]
Times Higher Education (THE). (2023). About sharif university of technology. Retrieved from: [Link]
Trudgill, S. (2007). Tansley, AG 1935: The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16, 284-307. Progress in Physical Geography, 31(5), 517-522. [DOI:10.1177/0309133307083297]
Aberdeen,T. (2013). Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (Vol. 5). sage. The Canadian Journal Research, 14(1), 69-71. [DOI:10.33524/cjar.v14i1.73]
York, A. S., & Ahn, M. J. (2012). University technology transfer office success factors: A comparative case study. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 11(1-2), 26-50. [DOI:10.1504/IJTTC.2012.043910]