گونه‌شناسی شرکت‌های حوزه نفت و گاز از منظر فعالیت‌های نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه آموزشی مدیریت صنعت و فناوری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در راستای توسعه نوآوری، یکی از مهم‌ترین مواردی که به نظر می‌رسد باید مورد توجه سیاستگذاران سطوح مختلف قرار گیرد، پرداختن به ویژگی‌هایی است که تمایز بنگاه‌های فعال در یک حوزه خاص را رقم می‌زند. سیاستگذاران با در نظر داشتن تفاوت‌های محیطی، بومی و همچنین تفاوت‌های درونی بنگاه‌ها و نیز مواردی همچون نحوه انجام فعالیت‌های نوآورانه، نوع هزینه‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها، نوع بازار مدنظر آنها و شاخص‌های بسیار دیگری که توسط محققین مختلف به آن پرداخته شده است، می‌توانند گونه‌های مختلف بنگاه‌ها را شناسایی کرده و به مطالعه فعالیت‌های آنها و همچنین اتخاذ سیاست‌های مقتضی بپردازند.

در پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مصادیق فعالیت‌های نوآورانه به ارائه یک گونه‌شناسی جدید از بنگاه‌های فعال در حوزه‌ نفت و گاز پرداخته شده و نهایتا با توجه به یافته‌های حاصل از بررسی فعالیت‌های نوآورانه و داده‌های مربوط به طرح ملی پیمایش نوآوری ایران، چارچوب مناسب برای توسعه نوآوری در حوزه نفت و گاز ارائه شده است.

با خوشه بندی سلسله مراتبی، 73 شرکت منتخب حوزه نفت و گاز در 4 خوشه طبقه‌بندی شده که عبارتند از: (1) شرکت‌های متمرکز بر همکاری و شبکه‌سازی و روتین های داخلی، (2) شرکت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه و روتین‌های داخلی، (3) شرکت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه و (4) شرکت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه و شبکه سازی و همکاری که متناسب با شرایط و ویژگی‌های شرکت‌های موجود در هر خوشه چارچوب سیاستی پیشنهادی در راستای تشویق نوآوری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
کلاین، پ. (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی[ ترجمه ج. صدرالسادات، و ا. مینایی]. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
غیاثوند، ا. (1387). کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده‌ها. تهران: نشر لویه.
دانایی‌فرد، ح.، الوانی، س. م.، و آذر، ع. (1388). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار: اشراقی.
 حیدرعلی، ه. (1398). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 محمدتقی، ا. (1393). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
نظری، م.، و مبارک، ا. (1391). اثر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بر بهره‌وری در صنایع ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7(14)، 6-6.
درخشان، م.، تکلیف، ع. (1394). انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 4(14)، 88-33.
قاضی نوری، س. س.، بامداد صوفی، ج.، و ردایی، ن.(1395). بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(3)، 32-9 .
کریمی، م. (1395). آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بالادستی نفت در ایران. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 6(21)، 239-229.
سلطانی، ف.، شاهین، آ.، و شایمی برزکی، ع. (1396). طراحی الگوی تعالی استعداد با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی در شرکت گاز استان اصفهان. مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 8(32)، 83-51.
نوروزی، م. (1397). مقایسه ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از‌منظر انتقال و توسعه فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)،  48-19.
سهرابی، س.، و محمدی، م. (1397). خوشه‌بندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری بالا و متوسط. مدیریت نوآوری، 7(1)، 118-91.
صحاف زاده، م.، باقر مقدم، ن.، و شهبازی، م. (1401). تحلیل ساختاری و سیستمی نظام نوآوری صنعت نفت ایران.فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی،14(54)، 22-1.
حیرانی، ح.، باقری‌مقدم، ن.، و مسیبی، ع. (1401). بررسی و تحلیل چالش‌های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12(44)، 23-2.
References
Almus, M., & Czarnitzki, D. (2003). The effects of public R&D subsidies on firms’ innovation activities: The case of Eastern Germany. Journal of Business & Economic Statistics, 21(2), 226-236. [DOI:10.1198/073500103288618918]
Cintra, L. P., & Barbosa, A. (2012). Innovation, competencies and organizational performance: Articulating constructs and their operational capability. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies, 4(1), 31- 60. [DOI:10.7444/future.v4i1.76]
Blank, T. H., & Naveh, E. (2014). Do quality and innovation compete against or complement each other? The moderating role of an information exchange climate. Quality Management Journal, 21(2), 6-16. [DOI:10.1080/10686967.2014.11918382]
Buesa, M., Heijs, J., & Baumert, T. (2010). The determinants of regional innovation in Europe: A combined factorial and regression knowledge production function approach. Research Policy, 39, 722-735. [DOI:10.1016/j.respol.2010.02.016]
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press. [Link]
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., Bakici, T., & Lopez-Vega, H. (2011). Open innovation and public policy in Europe. London: Business Publishing Ltd. [Link]
Chiu, W. H., Chi, H. R., Chang, Y. C., & Chen, M. H. (2016). Dynamic capabilities and radical innovation performance in established firms: A structural model. Technology Analysis & Strategic Management, 28(8), 965-978. [DOI:10.1080/09537325.2016.1181735]
Choung, J.Y., Hwang, H. R., & Song, W. (2014). Transitions of innovation activities in latecomer countries: An exploratory case study of South Korea. World Development, 54, 156-167. [DOI:10.1016/j.worlddev.2013.07.013]
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152. [DOI:10.2307/2393553]
Dai, J., Cantor, D. E., & Montabon, F. L. (2015). How environmental management competitive pressure affects a focal firm’s environmental innovation activities: A green supply chain perspective. Journal of Business Logistics, 36(3), 242-259. [DOI:10.1111/jbl.12094]
Danayi Fard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2009). [Quantitative research methodology in management: A comprehensive approach (Persian)]. Tehran: Safar: Eshraghi. [Link]
Day, G. S. (2007). Closing the growth gap: Balancing big I and small i innovation. New York: Market Science Institute. [Link]
de Jong, J. P., & Marsili, O. (2006). The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms. Research Policy, 35(2), 213-229. [DOI:10.1016/j.respol.2005.09.007]
De Marchi, V. (2012). Environmental innovation and R&D cooperation: Empirical evidence from Spanish manufacturing firms. Research Policy, 41(3) 614-623. [DOI:10.1016/j.respol.2011.10.002]
Derakhshan, M., & Taklif, A. (2015). [The transfer and development of technology in Iranian upstream oil sector: Considerations on the concepts, requirements, challenges and remedies (Persian)]. Iranian Energy Economics, 4(14), 33-88. [Link]
Dosi, G. (1982). Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, 11(3), 147-162. [DOI:10.1016/0048-7333(82)90016-6]
Ebling, G., & Janz, N. (1999). Export and innovation activities in the German service sector: Empirical evidence at the firm level. ZEW Discussion Paper, No. 99-53, 1-25. [Link]
Edquist, C. (2001). The systems of innovation approach and innovation policy: An account of the state of the art. Paper presented at: DRUID Conference, Aalborg,  Denmark,12-15 June 2001. [Link]
Evangelista, R. (2000). Sectoral patterns of technological change in services. Economics of Innovation and New Technology, 9(3), 183-222.[DOI:10.1080/10438590000000008]
Fagerberg, J., & Mowery, D. C. (2006). The Oxford handbook of innovation. Oxford: Oxford University Press. [Link]
Fagerberg, J., & Srholec, M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development. Research Policy, 37(9), 1417-1435. [DOI:10.1016/j.respol.2008.06.003]
Falk, R. (2007). Measuring the effects of public support schemes on firms’ innovation activities: Survey evidence from Austria. Research Policy, 36(5), 665-679. [DOI:10.1016/j.respol.2007.01.005]
Fritz, W. (1989). Determinants of product innovation activities. European Journal of Marketing, 23(10), 32-43. [DOI:10.1108/EUM0000000000593]
Ghazinoori, S., Bamdad Soofi, J., & Radaei, N. (2016). [Studying performance and behavior of iranian knowledge based firms with a taxonomic approach (Persian)]. The Journal of Technology Development Management, 4(3), 9-32. [Link]
Ghiasvand, A. (2008).[Statistical package for the social sciences (Persian)]. Tehran: Loye Publisher. [Link]
Gordon, R. J. (2012). Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds. Massachusetts: National Bureau Of Economic Research. [Link]
Gu, F., & Li, J. Q. (2003). Disclosure of innovation activities by high-technology firms. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 10(2), 143-172. [DOI:10.1080/16081625.2003.10510623]
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676. [DOI:10.1016/j.ijpe.2011.05.014]
Hagedoorn, J., & Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance: Is there an advantage in using multiple indicators? Research Policy, 32(8), 1365-1379. [DOI:10.1016/S0048-7333(02)00137-3]
Haidar Ali , H. (2019). [Handbook of qualitative research  (Persian)]. Tehran: SAMT. [Link]
Heirani, H., Bagheri Moghaddam, N., & Mosayebi, A. (2022). [Investigate the challenges of technological local content development in oil and gas industry and provide policy recommendations (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 12(44), 2-23. [Link]
Karimi, M. S. (2017). [Challenges and solutions for the development of Iran’s Oil upstream industry (Persian)]. Journal of Strategic Studies of Public Policy, 6(21), 229-239. [Link]
Karabulut, A. T. (2015). Effects of innovation types on performance of manufacturing firms in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences,195, 1355-1364. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.322]
Kline, P. (2001). An easy guide to factor analysis [ J. Sadredin Sadat, A. Minae, Persian trans.]. Tehran: Samt. [Link]
Knight, D. (1998). Humphry Davy: Science and power. Cambridge: Cambridge University Press. [Link]
Knight, K. E. (1967). A descriptive model of the intra-firm innovation process. The Journal of Business, 40(4), 478-496. [DOI:10.1086/295013]
Malerba, F., Orsenigo, L., & Peretto, P. (1997). Persistence of innovative activities, sectoral patterns of innovation and international technological specialization. International Journal of Industrial Organization, 15(6), 801-826. [DOI:10.1016/S0167-7187(97)00012-X]
Mian, D. (2015). A model to assess the impact of innovation activity on project performance in consulting engineering firms [PhD dissertation]. Queensland: Queensland University of Technology. [Link]
Mohamad Taghi, I. (2014). [Philosophy of research method in humanities (Persian)]. Qom: Research Institute of Hawzeh and University. [Link]
Myers, S., Marquis, D. G., & National Science Foundation (U.S.). (1969). Successful industrial innovations: A study of factors underlying innovation in selected firms. Virginia: National Science Foundation. [Link]
Nazari, M., & Mobarak, A. (2013). [The effect of research and development (D & R) investment on productivity in Iranian industries (Persian)]. Macroeconomics Research Letter, 7(14), 6. [Link]
Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1977). In search of a useful theory of innovation. In: K. A. Stroetmann(Ed.),  Innovation, economic change and technology policies. interdisciplinary systems research / interdisziplinäre systemforschung ( pp. 215-245). Basel: Birkhäuser. [Link]
Noruzi, M. (2018). [Upstream petroleum’s contracts Capacity on the transfer and development of technology with approach of the critical success factors (Persian)]. Journal of Strategic Studies of Public Policy, 8(27), 19-48. [Link]
OECD. (2004). OECD principles of corporate governance. Paris: OECD Publishing. [Link]
OECD. (2005). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd Edition. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264013100-en]
Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy, 13(6), 343-373. [DOI:10.1016/0048-7333(84)90018-0]
Palm, F. C., Raymond, W., Mohnen, P., & van Der Loeff, S. S. (2004). An empirically-based taxonomy of Dutch manufacturing: Innovation policy implications. CESifo Working Paper, No. 1230, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich. [Link]
Sahafzadeh M, Bagheri Moghaddam, N., & Shahbazi, M. (2022). [Systematic & structural analysis of innovation system of Iran’s Oil Industr (Persian)]. Strategic studies in the oil and energy industry, 14(54),1-22. [Link]
Sohrabi, S., & Mohammadi, M. (2018). [Identification and clustering modes of learning and innovation in high technology and medium technology firms (Persian)]. Journal of Innovation Management, 7(1), 91-118. [Link]
Soltani, F., Shahin, A., & Barzaki, A. (2017). [Designing the talent excellence model using systematic review and qualitative meta-combination approach in Gas Company of Isfahan province (Persian)]. Strategic Studies in Petroleum and Energy Industry, 8(32), 51-83. [Link]
Sundbo, J. (1996). The balancing of empowerment. A strategic resource based model of organizing innovation activities in service and low-tech firms. Technovation, 16(8), 397-409. [DOI:10.1016/0166-4972(96)00029-6]
Tödtling, F., & Kaufmann, A. (2001). The role of the region for innovation activities of SMEs. European Urban and Regional Studies, 8(3), 203–215. [DOI:10.1177/096977640100800303]
Uzun, A. (2001). Technological innovation activities in Turkey: The case of manufacturing industry, 1995-1997. Technovation, 21(3), 189-196. [DOI:10.1016/S0166-4972(00)00033-X]
Vice-Presidency for Science and Technology. (2016). Iran innovation survey. Tehran: Iran. [Link]
Walliman, N. (2006). Social research methods. California: Sage Publications. [DOI:10.4135/9781849209939]
Zimmerman, M. A., & Zeitz, G. J. (2002). Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy. The Academy of Management Review, 27(3), 414-431. [DOI:10.2307/4134387]