گونه‌شناسی شرکت‌های حوزه نفت و گاز از منظر فعالیت‌های نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه آموزشی مدیریت صنعت و فناوری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

10.22034/sspp.2023.563279.3301

چکیده

در راستای توسعه نوآوری، یکی از مهم‌ترین مواردی که به نظر می‌رسد باید مورد توجه سیاستگذاران سطوح مختلف قرار گیرد، پرداختن به ویژگی‌هایی است که تمایز بنگاه‌های فعال در یک حوزه خاص را رقم می‌زند. سیاستگذاران با در نظر داشتن تفاوت‌های محیطی، بومی و همچنین تفاوت‌های درونی بنگاه‌ها و نیز مواردی همچون نحوه انجام فعالیت‌های نوآورانه، نوع هزینه‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها، نوع بازار مدنظر آنها و شاخص‌های بسیار دیگری که توسط محققین مختلف به آن پرداخته شده است، می‌توانند گونه‌های مختلف بنگاه‌ها را شناسایی کرده و به مطالعه فعالیت‌های آنها و همچنین اتخاذ سیاست‌های مقتضی بپردازند.

در پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مصادیق فعالیت‌های نوآورانه به ارائه یک گونه‌شناسی جدید از بنگاه‌های فعال در حوزه‌ نفت و گاز پرداخته شده و نهایتا با توجه به یافته‌های حاصل از بررسی فعالیت‌های نوآورانه و داده‌های مربوط به طرح ملی پیمایش نوآوری ایران، چارچوب مناسب برای توسعه نوآوری در حوزه نفت و گاز ارائه شده است.

با خوشه بندی سلسله مراتبی، 73 شرکت منتخب حوزه نفت و گاز در 4 خوشه طبقه‌بندی شده که عبارتند از: (1) شرکت‌های متمرکز بر همکاری و شبکه‌سازی و روتین های داخلی، (2) شرکت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه و روتین‌های داخلی، (3) شرکت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه و (4) شرکت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه و شبکه سازی و همکاری که متناسب با شرایط و ویژگی‌های شرکت‌های موجود در هر خوشه چارچوب سیاستی پیشنهادی در راستای تشویق نوآوری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات