استراتژی‌های کارآفرینان سیاستی در خلق و بهره‌برداری از پنجره‌های فرصت سیاستی حوزه انرژی ایران؛ مطالعه موردی توربین IGT25

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تاکنون صنعت انرژی ایران از زوایای مختلفی همچون نظام‌های نوآوری، همپایی فناورانه و استراتژی‌های بنگاهی مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش اما شناخت نقش رهبری، فارغ از عناصر ساختاری و کارکردی نظام‌های نوآوری، در پیشرفت‌های فناورانه حوزه انرژی ایران است. درواقع این تحقیق به دنبال روشن ساختن نقش کارآفرین سیاستی و تعامل وی با دیگر بازیگران کلیدی در فرآیند تغییرات سیاستی در بازه‌های زمانی خاص که از آن‌ها به‌عنوان پنجره‌های فرصت یاد می‌شود بوده است. لذا افزون بر شناخت فرآیند کارآفرینی سیاستی، تعامل بین کارآفرین سیاستی و رهبر نوآوری در شناخت مسائل و ارائه راه‌حل به‌منظور خلق و بهره‌برداری از پنجره‌های فرصت نیز موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش مطالعه موردی برای بررسی یکی از مهم‌ترین تجربه‌های توسعه توانمندی در صنعت انرژی ایران یعنی تولید توربین IGT25 و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند تکامل توانمندی‌های فناورانه، تحریم‌ها و استراتژی‌های کارآفرین همچون متقاعدسازی مخالفان، ایده‌پردازی و نمایش‌توانمندی‌ها موجب خلق پنجره فرصت توسعه توانمندی‌های طراحی و تولید توربین شده است. افزون بر این، همزمانی وقوع کارآفرینی سیاستی و رهبری نوآوری، سوابق مشترک و تعامل آن‌ها با یکدیگر عاملی مهم در موفقیت تغییرات سیاستی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات