استراتژی‌های کارآفرینان سیاستی در خلق و بهره‌برداری از پنجره‌های فرصت سیاستی حوزه انرژی ایران؛ مطالعه موردی توربین IGT25

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تاکنون صنعت انرژی ایران از زوایای مختلفی همچون نظام‌های نوآوری، همپایی فناورانه و استراتژی‌های بنگاهی مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش اما شناخت نقش رهبری، فارغ از عناصر ساختاری و کارکردی نظام‌های نوآوری، در پیشرفت‌های فناورانه حوزه انرژی ایران است. درواقع این تحقیق به دنبال روشن ساختن نقش کارآفرین سیاستی و تعامل وی با دیگر بازیگران کلیدی در فرآیند تغییرات سیاستی در بازه‌های زمانی خاص که از آن‌ها به‌عنوان پنجره‌های فرصت یاد می‌شود بوده است. لذا افزون بر شناخت فرآیند کارآفرینی سیاستی، تعامل بین کارآفرین سیاستی و رهبر نوآوری در شناخت مسائل و ارائه راه‌حل به‌منظور خلق و بهره‌برداری از پنجره‌های فرصت نیز موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش مطالعه موردی برای بررسی یکی از مهم‌ترین تجربه‌های توسعه توانمندی در صنعت انرژی ایران یعنی تولید توربین IGT25 و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند تکامل توانمندی‌های فناورانه، تحریم‌ها و استراتژی‌های کارآفرین همچون متقاعدسازی مخالفان، ایده‌پردازی و نمایش‌توانمندی‌ها موجب خلق پنجره فرصت توسعه توانمندی‌های طراحی و تولید توربین شده است. افزون بر این، همزمانی وقوع کارآفرینی سیاستی و رهبری نوآوری، سوابق مشترک و تعامل آن‌ها با یکدیگر عاملی مهم در موفقیت تغییرات سیاستی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
تمسکی، ا.، محمدی کنگرانی، ح.، اشتریان، ک.، ارشک، ح.، و نادری، ف. (1401). تحلیل قانون اصلاحات ارضی بر اساس نظریه ی جریان‌های چند گانه ی کینگدان. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12(43)، 162-130.
حیرانی، ح.، باقری مقدم، ن.، و مسیبی، ع. (1401). بررسی و تحلیل چالش‌های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12(44)، 23-2.
دانایی فرد، ح.، و عباسی.، ط. (1396). نظریه‌های تغییر خط‌مشی عمومی. تهران: انتشارات مهربان نشر.
رحمانی، س.، و صفدری رنجبر.، م. (1399). درونی‌سازی پنجره‌های فرصت با هدف همپایی فناورانه مبتنی بر گذار پایدار: توربین‌های بادی در ایران. فصلنامه مدیریت نوآوری، 9(4)، 34-7.
سعیدی، ع. ا. (1400). تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت دکتر رضا نیازمند. تهران: انتشارات لوح فکر.
صفدری رنجبر، م.، رحمان سرشت، ح.، منطقی، م.، و قاضی نوری، س. (1395). پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت. فصلنامه مدیریت نوآوری، 5(3)، 26-1.
صفدری رنجبر، م.، رحمان سرشت، ح.، قاضی نوری، س. س.، و منطقی، م. (1398). تنوع و پویایی سیاست‌های دولت در مسیر شکل گیری و تکامل صنایع راهبردی: صنعت توربین‌های گازی در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9(31)، 75-59.
References
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 11-26. [DOI:10.1002/sej.4]
Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2010). Agendas and instability in American politics. Chicago: University of Chicago Press. [DOI:10.7208/chicago/9780226039534.001.0001]
Becker, A., Knyphausen-Aufseß, D., & Brem, A. (2015). Beyond traditional developmental models: A fresh perspective on entrepreneurial new venture creation. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 7(2), 152-172. [DOI:10.1504/IJEV.2015.068591]
Becker Pessolani, C. G. (2016). An application of the multiple streams framework to the analysis of the inclusion of solar energy in the energy mix in Paraguay. Latin American Policy, 7(1), 163-186. [DOI:10.1111/lamp.12089]
Böcher, M. (2016). The role of policy entrepreneurs in regional governance processes. In M. Böcher (Ed.), Entrepreneurship in the polis (pp. 73-86). Oxfordshire: Taylor & Francis. [Link]
Brouwer, S., & Biermann, F. (2011). Towards adaptive management: Examining the strategies of policy entrepreneurs in Dutch water management. Ecology and Society, 16(4), 5. [DOI:10.5751/ES-04315-160405]
Cairney, P. (2018). Three habits of successful policy entrepreneurs. Policy & Politics, 46(2), 199-215. [DOI:10.1332/030557318X15230056771696]
Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. Administrative Science Quarterly, 17(1), 1-25. [DOI:10.2307/2392088]
Cohen, N., & Naor, M. (2013). Reducing dependence on oil? How policy entrepreneurs utilize the national security agenda to recruit government support: The case of electric transportation in Israel. Energy Policy, 56, 582-590. [DOI:10.1016/j.enpol.2013.01.025]
Crow, D. A. (2010). Policy entrepreneurs, issue experts, and water rights policy change in Colorado. Review of Policy Research, 27(3), 299-315. [DOI:10.1111/j.1541-1338.2010.00443.x]
 
Danaeefard, H., & Abbasi, T. (2017). [Policy change theories: The implications for Iran (Persian)]. Tehran: Mehraban_book Publication. [Link]
Dahl, R. A. (2005). Who governs? Democracy and power in an American city. New Haven: Yale University Press. [Link]
David, C. P. (2015). Policy entrepreneurs and the reorientation of national security policy under the G. W. bush administration (2001‐04). Politics & Policy, 43(1), 163-195. [DOI:10.1111/polp.12106]
DeLeon, I. G., & Iwata, B. A. (1996). Evaluation of a multiple-stimulus presentation format for assessing reinforcer preferences. Journal of Applied Behavior Analysis, 29(4), 519–533. [DOI:10.1901/jaba.1996.29-519] [PMID] [PMCID]
Dosi, G. (1982). Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, 11(3), 147-162. [DOI:10.1016/0048-7333(82)90016-6]
Drucker, P. F. (1985). The changed world economy. Foreign Affairs, 64(4), 768-791. [DOI:10.2307/20042687]
Fligstein, N. (1997). Social skill and institutional theory. American Behavioral Scientist, 40(4), 397-405. [DOI:10.1177/0002764297040004003]
François, A. (2003). The political entrepreneur and the coordination of the political process: A market process perspective of the political market. The Review of Austrian Economics, 16(2), 153-168. [DOI:10.1023/A:1024588606724]
Giambartolomei, G., Forno, F., & Sage, C. (2021). How food policies emerge: The pivotal role of policy entrepreneurs as brokers and bridges of people and ideas. Food Policy, 103, 102038. [DOI:10.1016/j.foodpol.2021.102038]
Gliedt, T., Hoicka, C. E., & Jackson, N. (2018). Innovation intermediaries accelerating environmental sustainability transitions. Journal of Cleaner Production, 174, 1247-1261. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.11.054]
Gunn, A. (2017). Policy entrepreneurs and policy formulation. In Handbook of policy formulation In M. Howlett, & I. Mukherjee (Eds.), Handbook of Policy Formulation (pp. 265-282). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781784719326.00024]
Heirani, H., Bagheri Moghaddam, N., & Mosayebi, A. (2022). [Investigate the challenges of technological local content development in oil and gas industry and provide policy recommendations (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(44), 2-23. [DOI:10.22034/sspp.2022.546427.3113]
Hogan, J., & Feeney, S. (2012). Crisis and policy change: The role of the political entrepreneur. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 3(2), 1-24. [DOI:10.1515/1944-4079.1108]
Johannesson, L., & Qvist, M. (2020). Navigating the policy stream: Contested solutions and organizational strategies of policy entrepreneurship. International Review of Public Policy, 2(1), 5-23. [DOI:10.4000/irpp.740]
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550. [DOI:10.2307/258557]
Kim, Y., Min, B., & Cha, J. (1999). The roles of R&D team leaders in Korea: A contingent approach. R&d Management, 29(2), 153-166. [DOI:10.1111/1467-9310.00126]
Kingdon, J. (2014). Agendas, alternatives, and public policies. New York: Pearson. [Link]
Kirzner, I. M. (1989). Discovery, capitalism, and distributive justice. Oxford: Basil Blackwell. [Link]
Koen, P., Ajamian, G., Burkart, R., Clamen, A., Davidson, J., & D’Amore, R., et al. (2001). Providing clarity and a common language to the “fuzzy front end. Research-Technology Management, 44(2), 46-55. [DOI:10.1080/08956308.2001.11671418]
Kozioł-Nadolna, K. (2020). The role of a leader in stimulating innovation in an organization. Administrative Sciences, 10(3), 59. [DOI:10.3390/admsci10030059]
Kremer, H., Villamor, I., & Aguinis, H. (2019). Innovation leadership: Best-practice recommendations for promoting employee creativity, voice, and knowledge sharing. Business Horizons, 62(1), 65-74. [DOI:10.1016/j.bushor.2018.08.010]
Lindblom, C. E. (1968). The policy-making. Hoboken: Prentice-Hall. [Link]
Llamosas, C., Upham, P., & Blanco, G. (2018). Multiple streams, resistance and energy policy change in Paraguay (2004-2014). Energy Research & Social Science, 42, 226-236. [DOI:10.1016/j.erss.2018.03.011]
Lu, H., Mayer, A. L., Wellstead, A. M., & Zhou, S. (2020). Can the dual identity of policy entrepreneur and policy implementer promote successful policy adoption? Vertical greening policymaking in Shanghai, China. Journal of Asian Public Policy, 13(1), 113-128. [DOI:10.1080/17516234.2019.1631241]
Meijerink, S., & Huitema, D. (2010). Policy entrepreneurs and change strategies: Lessons from sixteen case studies of water transitions around the globe. Ecology and Society, 15(2), 21. [DOI:10.5751/ES-03509-150221]
Mintrom, M. (2019). So you want to be a policy entrepreneur? Policy Design and Practice, 2(4), 307-323. [DOI:10.1080/25741292.2019.1675989]
Mintrom, M., & Luetjens, J. (2017). Policy entrepreneurs and problem framing: The case of climate change. Environment and Planning C, 35(8), 1362-1377. [DOI:10.1177/2399654417708440]
Mutch, A. (2007). Reflexivity and the institutional entrepreneur: A historical exploration. Organization Studies, 28(7), 1123-1140. [DOI:10.1177/0170840607078118]
Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). The schumpeterian tradeoff revisited. The American Economic Review, 72(1), 114-132. [Link]
Oborn, E., Barrett, M., & Exworthy, M. (2011). Policy entrepreneurship in the development of public sector strategy: The case of London health reform. Public Administration, 89(2), 325–344. [DOI:10.1111/j.1467-9299.2010.01889.x] [PMID]
Polsby, N. W. (1985). Prospects for pluralism. Society, 22(2), 30-34. [DOI:10.1007/BF02695378]
Ranjbar, M., Jafari, H., Akbari, R., Ziadpour, H., Golmakani, F., & Nazari-Moghadam, M. (2022). Analysis of the health sector evolution plan from the viewpoint of out-of-pocket payment: A multiple streams model. Health Management & Information Science, 9(2), 107-115. [DOI:10.30476/JHMI.2022.95687.1133]
Rahmani, S., & Safdari Ranjbar, M. (2021). [Endogenizing windows of opportunity with the goal of technological catch-up based on sustainable transition: Wind turbines in Iran (Persian)]. Innovation Management Journal, 9(4), 7-34. [Link]
Ridde, V. (2009). Policy implementation in an African state: An extension of kingdon’s multiple‐streams approach. Public Administration, 87(4), 938-954. [DOI:10.1111/j.1467-9299.2009.01792.x]
Roberts, N. C. (1992). Roberts: Public entrepreneurship and innovation. Review of Policy Research, 11(1), 55-74. [DOI:10.1111/j.1541-1338.1992.tb00332.x]
Roberts, N. C., & King, P. J. (1996). Transforming public policy: Dynamics of policy entrepreneurship and innovation. Hoboken: Wiley. [Link]
Roth, M. (2011). Poland as a policy entrepreneur in European external energy policy: Towards greater energy solidarity vis-à-vis Russia? Geopolitics, 16(3), 600-625. [DOI:10.1080/14650045.2011.520865]
Rotmans, J. (2006). Tools for integrated sustainability assessment: A two-track approach. Integrated Assessment Bridging Science & Policy, 6(4), 12-29. [Link]
Ruvalcaba-Gomez, E. A., Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2020). Analyzing open government policy adoption through the multiple streams framework: The roles of policy entrepreneurs in the case of Madrid. Public Policy and Administration, 38(2), 233-264. [DOI:10.1177/0952076720936349]
Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Ghazinoori, S. S., & Manteghi, M. (2019). [How diversity and dynamism of government policies affect the formation and evolution of strategic industries: A case study of Iran’s gas turbine industry (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 9(31), 59-75. [Link]
Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazi Noori, S. S. (2016). [Factors driving latecomer firms technological capability acquiring and building in manufacturing complex product systems: The case of oil turbo compressor company (OTC) (Persian)]. Innovation Management Journal, 5(3), 1-26. [Link]
Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy Sciences, 21(2), 129-168. [DOI:10.1007/BF00136406]
Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). The advocacy coalition framework. In P. Sabatier (Ed.), Theories of the policy process (pp. 189-220). New York: Routledge. [DOI:10.4324/9780367274689-7]
Saidi, A. A. (2021). [Technocracy and economic policy in Iran (Persian)]. Tehran: Lohefekr Publication. [Link]
Sætren, H. (2016). From controversial policy idea to successful program implementation: the role of the policy entrepreneur, manipulation strategy, program design, institutions and open policy windows in relocating Norwegian central agencies. Policy Sciences, 49(1), 71-88. [DOI:10.1007/s11077-016-9242-4]
Schneider, M., & Teske, P. (1992). Toward a theory of the political entrepreneur: Evidence from local government. The American Political Science Review, 86(3), 737-747. [DOI:10.2307/1964135]
Schumpeter, J. A. (1987). Capitalism, socialism and democracy-Counterpoint edition. London: Roltedge. [Link]
Tamassoki, E., Mohammadi Kangarani, H., Ashtarian, K., Arashk, H., & Naderi, F. (2022). [Analysis of land reforms law based on Kingdon’s theory of multiple streams (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(43), 130-162. [DOI:10.22034/sspp.2022.546449.3114]
Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38(4), 8-29. [DOI:10.2307/41165852]
Van der Steen, M., & Groenewegen, J. (2009). Policy entrepreneurship: Empirical inquiry into policy agents and institutional structures. Journal of Innovation Economics Management, 2(n° 4), 41-61. [DOI:10.3917/jie.004.0041]
Villalobos Dintrans, P., Alliende, T., Palacios, J., Contrucci, I., & Browne, J. (2023). Long-term care in the agenda: The case of chile. Health Systems and Reform, 9(1), 2163470.[DOI:10.1080/23288604.2022.2163470] [PMID]
Wagner, C. G., Docksai, R., & Cohen, A. M. (2009). Innovation and creativity in a complex world. The Futurist, 43(6), 52-58. [Link]
Weber, J. (2017). Policy entrepreneurs and opportunities: Establishing a model of policy change through bicycle infrastructure at the municipal level. Transportation Research Part A, 101, 252-263. [DOI:10.1016/j.tra.2017.04.038]
Zahra, S. A. (2008). The virtuous cycle of discovery and creation of entrepreneurial opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal, 2(3), 243-257. [DOI:10.1002/sej.47]
Zhu, Y., & Xiao, D. (2015). Policy entrepreneur and social policy innovation in China. The Journal of Chinese Sociology, 2(1), 1-17. [DOI:10.1186/s40711-015-0012-z]