تجارب سیاستگذاری‌ برای مقابله با روندها و سازوکارهای دستکاری واقعیت در رسانه‌های اجتماعی و پیامدهای آن در سیاست و اقتصاد دیجیتال

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مطالعه «دستکاری واقعیت در رسانه‌های اجتماعی» و اثرات مخرب آن بر سیاست و اقتصاد دیجیتال می‌پردازد. اگرچه رسانه‌های اجتماعی در ابتدا با فراهم کردن دسترسی به منابع رسانه‌ای متنوع و شکستن انحصار رسانه‌های جریان اصلی، برای دموکراسی و آزادی بیان امیدآفرین بودند، اما برخی روندهای نوظهور بر قابلیت‌های این رسانه‌ها سایه انداخته است. انتشار گسترده اخبار جعلی و فریبنده در این بسترها به ابزاری برای دستکاری افکار عمومی تبدیل و حتی در برخی کشورها منجر به کنترل اجتماعی شده است. علاوه بر این، در کشورهای برخوردار از سیستم‌های سیاسی دموکراتیک نیز این رسانه‌ها برای تبلیغات سیاسی به کار گرفته می‌شوند. این مقاله به مطالعه ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای مواجهه با روند رو به افزایش دستکاری دیجیتال می‌پردازد و اثربخشی سیاست‌های اعمال شده در اوکراین، تایوان و برزیل را ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های دولتی در اوکراین کمتر مؤثر بوده است، اما تلاش‌های جامعه مدنی نقش فعالی را در مقابله با پروپاگاندای رایانشی دارد. تایوان ترکیبی از رویکردهای فنی و اجتماعی را اتخاذ کرده است، در حالی که سیاستگذاری در برزیل به دلیل فعال بودن چندین ذینفع و پیچیدگی اکوسیستم دیجیتال چالش برانگیز بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
حسنی، ح.، و کلانتری، ع. (1399). سیاست‌گذاری اینترنت؛ مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، ، 6(3)، 79-59.
‌هارک، ا. (1397). ارتباطات بحران در رسانه‌های اجتماعی[ ع. رضایی ثمرین،ترجمه فارسی]. تهران: انتشارات ثانیه.
وولی، س.، و هاوارد، ف (1400). دستکاری در رسانه‌های اجتماعی؛ پروپاگاندای رایانشی[ع. رضایی ثمرین، ترجمه فارسی]. تهران: انتشارات روزنامه همشهری.
بررسی تأثیر رسانه‌های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 2(5)، 62-39.
References
Arnaudo, D. (2017). Brazil, the internet and the digital bill of rights. Rio de Janeiro: Igarapé Institute. [Link]
Arnaudo, D. (2019). Brazil: Political bot intervention during pivotal events. In: S C. Woolley, & P. N. Howard (Eds.), Computational propaganda. Oxford: University of Oxford. [Link]
Hassani, H., & Kalantari, A. (2021). [Internet policy: A systematic review of approaches to governance of online and social media platforms (Persian)]. Iranian Journal of Public Policy, 6(3), 59-79. [Link]
Howard, P. N. (2005). New Media campaigns and the managed citizen. New York, NY: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511615986]
Hurk, A. M. V. D.(2018). Social media crisis communications : preparing for, preventing, and surviving a public relations [A. Rezae, Persian Trans.]. Tehran: Sanie. [Link]
Woolley, S. C., & Guilbeault, D. (2017). Computational propaganda in the United States of America: Manufacturing consensus online. Oxford: University of Oxford. [Link]
Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). Automation, algorithms, and politics| political communication, computational propaganda, and autonomous agents- introduction. International Journal of Communication, 10, 9. [Link]
Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2022). Computational propaganda: Political parties, politicians, and political manipulation on social media [ A. Rezaei Samin, R. Safarahang, Persian Trans.]. Tehran: Hamshahri. [Link]
Monaco, N. J. (2019). Taiwan: Digital democracy meets automated autocracy. In: S. C. Woolley, & P. N. Howard (Eds.), Computational propaganda: Political parties, politicians, and political manipulation on social media.Oxford:Oxford Academic. [Link]
No Author. (2011). [Effect of media on youth cultural identity (Persian)]. Journal of Strategic Studies of Public Policy,  2(5), 39-62. [Link]
Zhanova, M., & Orlova, D. (2019). Ukraine: External threats and internal challenges. In: S C. Woolley, & P. N. Howard (Eds.), Computational propaganda. Oxford: University of Oxford. [Link]