فراتحلیلی بر سازو کارها و راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مهاجرت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

2 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر از طریق فراتحلیل کیفی 42 مطالعه انجام شده در حوزه سازو کارها و راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی طی سالهای 1390 تا سال 1401 را مورد بررسی قرار داده است.در این نوشتار اطلاعات کامل توصیفی 9 مولفه روش شناسی مربوط به آثار علمی مورد مطالعه ارائه گردیده است. هم‌چنین از منظر محتوایی با تاکید بر تلفیق و طبقه بندی سازو کارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مهاجرت، 94 سازوکار و راهکار سازگاری با فراوانی 363 در قالب 7 کلان راهبرد اصلی طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شده است. بر این مبنا بیش از 60 درصد سازو کارها و راهکارها مربوط به راهبردهای فنی، زراعی و آب و خاک بوده است و کمتر از 40 درصد از سازو کارها و راهکارهای ارائه شده به راهبردهای حمایتی، سیاست‌گذاری و ظرفیت‌سازی اختصاص یافته است. در پایان توصیه هایی با ماهیت مطالعاتی و سیاستی در راستای ساماندهی و جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی در کشورپیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات