تحلیل کارکردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری؛ یک پژوهش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بازیگران زیرمجموعه آن به عنوان یکی از زیرنظام‌های مهم در نظام ملی نوآوری، نقش کلیدی در ساختار، کارکردها و عملکرد نظام ملی نوآوری ایفا می‌کنند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی کارکردها و زیرکارکردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری انجام شده است. این پژوهش از نظر روش شناسی یک پژوهش آمیخته است که در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل اهمیت- عملکرد بهره برده است. در بخش کیفی، بررسی اسناد بین المللی، قوانین و مقررات و اسناد بالادستی و تحلیل داده های مرتبط با گروه های کانونی با ذینفعان مختلف منجر به تهیه فهرستی از 60 زیرکارکرد ذیل 7 کارکرد اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. سپس، برای دستیابی به زیرکارکردهای اولویت‌دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرسشنامه اهمیت- عملکرد برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ارسال گردید و 33 پرسشنامه تکمیل شده جمع‌آوری شد. براساس تحلیل اهمیت-عملکرد، 40 زیرکارکرد به عنوان زیرکارکردهای اولویت‌دار (عملکرد پایین و اهمیت بالا) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدند. شناسایی زیرکارکردهای اولویت دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند مبنایی برای تحلیل کارکردی و عملکردی دقیق تر و اثربخش تر و تدوین سیاست ها و برنامه ها در راستای تقویت نقش این وزارت در نظام ملی نوآوری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ردائی، ن. (1400). پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
آذر، ع.، خسروانی، ف.، و جلالی، ر. (1398). تحقیق در عملیات نرم (رویکردای ساختاردهی مسئله). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
حسابی، ف.، و خردمندنیا، س. (1401). در مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین: آسیب شناسی نهادی نظام تجاری سازی علم و فناوری در کشور. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
حقیقی بروجنی، پ.، کریمی، ت.، صفدری رنجبر، م.، و جعفری، م. ب. (1402). ارائه چارچوب کارکردهای دانشی و بازیگران نظام ملی نوآوری؛ ترکیب نظام مند تحقیقات. مدیریت دانش سازمانی، 6(1)، 106-61.
حیرانی، ح. (1397). مروری بر سیستم نوآوری فناورانه و تحلیل آن. سیاست‌نامه علم و فناوری، 8(2)، 58-43.
دانایی فرد، ح. (1396). استراتژی های نظریه پردازی. تهران:  انتشارات سمت.
سلطان زاده، ج.، خیاطیان یزدی، م. ص، و حبیب دوست، ا. (1401). تبیین کارکردهای مناطق آزاد در نظام نوآوری ایران و اقتصاد دانش بنیان. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 12(45)، 27-8.
عباسی، ط.، دانایی فرد، ح.، آذر، ع.، و الوانی، م. (1389). تبیین تغییر خط‌ مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فناوری، 3(1)، 98-82.
عباسی، ط.، قلی پور، ر.، و هادی، م. (1397). شناسایی عوامل تسهیل کننده شواهد محور کردن فرآیند خط مشی گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،8(26)، 65-84.
علیزاده، پ.، صفدری رنجبر، م.، و مهاجری، آ. (1402). طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری. بهبود مدیریت، 17(2)، 88-114.
فرازکیش، م.، و نصری، ش. (1401). تحلیل تحقق پذیری اهداف کمی پژوهش و فناوری در قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 12( 44)، 236- 214.
فطانت فرد حقیقی، م.، زین آبادی، ح. ر.، آراسته، ح. ر.، و نوه ابراهیم، ع. (1400). طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11( 38)، 346-324.
قاضی نوری، س.، و فرازکیش، م. (1397). الگوی ارزیابی ملی علم، فناوری و نوآوری بر اساس شاخص های کارایی، اثربخشی و سودمندی. فصلنامه راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)، 229-205
کوثری، س. (1398). چشم انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه ای در آینده. رهیافت، 29(3)، 18-1.
کوثری، س.، و احمدی، ح. (1399). تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران. مدیریت سازمان های دولتی، 8(4)، 144-125.
کوثری، سحر؛ علیزاده، پریسا (1400). مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب. رهیافت. شماره 82، صص 1-22.
کوثری، سحر؛ علیزاده، پریسا. (1400). الگوی حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری از منظر سیاست های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی های قانونی و عملکردی. سیاست علم و فناوری. سال 14، شماره 2، صص 81-98.
محمدی، مهدی و همکاران. (1394). ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظام‌های ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران. سیاست علم و فناوری، سال هفتم، شماره 4.
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (1401). جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی. قابل دسترس در: https://isc.ac/fa
میرعمادی، س. (1398). نظام نوآوری فناورانه: الگویی برای سیاست‌گذاری نوآوری و توسعه فناوری. نشریه سیاست علم و فناوری، 12(2)، 171-192.
نصری، ش.، کاظمی، ح.، و خالدی، آ. (1399). مقایسه کارآمدی نظام ملی نوآوری ایران با کشورهای منتخب با تأکید بر باز کردن جعبه سیاه نوآوری و نگاهی تاریخی به وضعیت نظام ملی نوآوری در ایران. نشریه بهبود مدیریت، 14(2)، 33-66.
یوسفی، هادی؛ نصیری، حسین؛ زراعت کیش، یوسف. (1400). اولویت های پیشنهادی نظام آموزش عالی و تحقیقات در برنامه هفتم توسعه. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل 17921.
References
Abbasi, T., Fard, H. D., Azar, A., & Alvani, M. (2010). [Explaining policy change using Kingdon’s Multiple Streams, the law of the Duties and Organization of Iran’s Ministry of Science, Research and Technology (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 3(1), 82-98. [Link]
Abasi, T., Gholipour, R., & Hadi, M. (2018). [Identifying facilitators to make evidence-based policy the science, research and technology area (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 8(26), 65-84. [Link]
Alizadeh, P., Safdari Ranjbar, M., & Mohajeri, A. (2023). [Designing a policy mix to strengthen the role of the Ministry of Science, Research and Technology in national innovation system (Persian)]. Journal of Improvement Management, 17(2), 88-114. [Link]
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405. [DOI:10.1177/146879410100100307]
Azar, A., Khisravani, F., & Jalali, R. (2019). [Research in soft operations (Persian)]. Tehran: Industrial Management Institute.
Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). “Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis”. Research Policy, 37(3), 407-429. [DOI:10.1016/j.respol.2007.12.003]
Bergek, A., Jacobsson, S., Hekkert, M., & Smith, K. (2010). Functionality of innovation systems as a rationale for and guide to innovation policy. In: R.E. Smits, S. Kuhlmann , & P. Shapira (Eds.), The theory and practice of innovation policy: An international research handbook. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc. [DOI:10.4337/9781849804424.00013]
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. California: Sage. [Link]
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
Danaeefard, H. (2017). [Strategies of theory building (Persian)]. Tehran: SAMT. [Link]
Edquist, Ch. (2005). Systems of innovation: Perspectives and challenges. In: J.Fagerberg, D. C. Mowery,  & R. Nelson (Eds). Oxford handbook of innovation. Oxford: Oxford University Press. [Link]
Farazkish, M., & Nasri, S. (2022). [Analysis of the realization of the quantitative goals of research and technology in the sixth five-year program of economic, social and cultural development (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 12(44), 214-236. [Link]
Fetanat Fard Haghgighi, M., Zeinabadi, H. R., Arasteh, H., & Nave Ebrahim, A. (2021). [Designing a model of governance in higher education (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(38), 324-346. [Link]
Ghazinoory, S., & Farazkish, M. (2018). [A modal for STI national evaluation based efficiency, effectiveness and Utility index (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 8(27), 205-229. [Link]
Haghighi, B. P., Karimi, T., Safdari, R. M., & Jafari, S. M. (2023). [Providing the framework of knowledge functions and actors of the national innovation system, Systematic synthesis of research (Persian)]. Organizational Knowledge Management, 6(1), 61-106. [Link]
Heirani, H. (2018). [A review of the technology innovation system and its analysis (Persian)]. The Journal of Science and Technology Policy Letters, 8(2), 43-58. [Link]
Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., &” Smits, R. E. (2007). “Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting and Social Change, 74(4), 413-432. [DOI:10.1016/j.techfore.2006.03.002]
Hesabi, F., & Kheradmandnia, S. (2022). [In the path of knowledge-based and job-creating production: Institutional pathology of science and technology commercialization system in the country (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Heshmati, A., & Dibaji, S. M. (2019). Science, technology, and innovation status in Iran: Main challenges. Science, Technology and Society, 24(3), 545-578. [DOI:10.1177/0971721819873192]
Jacobsson, S., & Bergek, A. (2011). “Innovation system analyses and sustainability transitions: Contributions and suggestions for research”. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 41-57. [DOI:10.1016/j.eist.2011.04.006]
Kebede, K. Y., & Mitsufuji, T. (2017). Technological innovation system building for diffusion of renewable energy technology: A case of solar PV systems in Ethiopia. Technological Forecasting and Social Change, 114, 242-253. [DOI:10.1016/j.techfore.2016.08.018]
Kosari, S. (2019). [Vision of higher education system functions with regional management approach (Persian)]. Rahyaft, 29(3), 1-18. [Link]
Kosari, S., & Ahmadi, H. (2020). [Analysis of internal and external governance of higher education system in Iran (Persian)]. Public Organization Management, 8(4), 125-144. [Link]
Lundvall, B. Å. (2007). National innovation systems-analytical concept and development tool. Industry and Innovation, 14(1), 95-119. [DOI:10.1080/13662710601130863]
Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of Marketing, 41(1), 77-79. [DOI:10.2307/1250495]
OECD . (2011). OECD reviews of innovation policy: Russian Federation 2011. Paris: OECD Publishing. [Link]
OECD . (2016). OECD reviews of innovation policy: Sweden 2016. Paris: OECD Publishing. [Link]
OECD. (2008). OECD reviews of innovation policy: China 2008. Paris: OECD Publishing. [Link]
OECD. (2014). OECD reviews of innovation policy: Industry and technology policies in Korea. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264213227-en]
OECD. (2017). OECD reviews of innovation policy: Norway 2017. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264277960-en]
OECD. (2019). OECD review of higher education, research and innovation: Portugal. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264308138-en]
OECD. (2021). Mission-oriented innovation policy in Japan: Challenges, opportunities and future options. Paris: OECD Publishing. [Link]
OECD. (2021). OECD reviews of innovation policy: Kuwait 2021. Paris: OECD Publishing. [Link]
OECD. (1999). Managing National Innovation Systems. Paris: OECD Publishing. [Link]
Radayi, N. (2021). [Research, technology and innovation in the seventh development plan (Persian)]. Tehran: National Research Institute for Science Policy. [Link]
Soltanzadeh, J., Khayyatian, S., & Habibdoust, A. (2023). [Explaining the functions of Free Economic Zones in the Iranian innovation system and knowledge-based economics (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 12(45), 8-27. [Link]
UNCTAD . (2015). Science, technology and innovation policy review: Thailand. Geneva: UNCTAD Publishing. [Link]
UNCTAD. (2016). Science, technology and innovation policy review: Iran. Geneva: UNCTAD Publishing. [Link]
UNESCO . (2020). Mapping research and innovation in the Republic of Uzbekistan. Paris: UNESCO Publishing. [Link]
Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), 74-87. [DOI:10.1093/scipol/scr008]