طراحی مدل خط‌مشی تحول اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری ایران: تحلیل کیفی مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، استارا، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، استارا، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر طراحی مدل خط‌مشی تحول اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری ایران است. این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از نظریه داده‌بنیاد (گرندد تئوری) انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید. در این راستا، 10 مصاحبه با خبرگان و مدیران در حوزه‌ی بانکداری و علوم مالی با توجه به موضوع پژوهش انجام شد. سپس بر اساس رویکرد نظام‌مند نظریه‌ای اشتراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، خط‌مشی تحول اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری ارائه گردید. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه‌ها نشان داد که خط‌مشی شامل سه مؤلفه‌ی اصلی زنجیره تأمین، سهولت ادراک‌شده و امنیت و حفظ حریم خصوصی است. عوامل علّی و به وجود آورنده اینترنت اشیاء در بانک‌ها عمدتاً مربوط به 4 نوع زیرساخت علمی، زیرساخت فنی، زیرساخت مدیریتی و زیرساخت ارتباطی می‌شود. از میان زیرساخت‌ها، زیرساخت فنی از اهمیت بالاتری برخوردار است و پس‌ازآن، زیرساخت و بسترهای مدیریتی از سوی کارشناسان بسیار مهم تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات