شناسایی و تبیین مؤلفه‌های مفهوم ظرفیت نوآوری با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ظرفیت نوآوری عنصر کلیدی تداوم نوآوری و رشد و بقا در بنگاه‌ها است. با وجود مطالعات گسترده پیرامون ظرفیت نوآوری، توافق نظر چندانی بر مولفه‌های این مفهوم وجود ندارد. شناخت دقیق مولفه‌های ظرفیت نوآوری به دلیل اهمیت آن در دستیابی به عملکرد بالاتر در نوآوری ضروری است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین مؤلفه‎های مفهوم ظرفیت نوآوری با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور مرور نظام‌مند پیشینه پژوهش برای احصا ابعاد مشترک پژوهش‌های پیشین انجام شد و با انتخاب 31 پژوهش باکیفیت در حوزه موردمطالعه، 33 کد، 14 مفهوم و 4 مؤلفه ظرفیت نوآوری شناسایی و برچسب‌گذاری شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مولفه‌های مؤلفه فنی و فناورانه، انسانی، محیطی و زمینه‌ای و سازمانی در بهبود ظرفیت نوآوری مؤثر هستند. تحقق مؤلفه فنی و فناورانه از طریق تقویت تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است. مؤلفه انسانی با بهبود یادگیری، فرهنگ و کیفیت سرمایه انسانی تحقق می‌یابد. بهبود مؤلفه محیطی و زمینه‌ای با بهبود فضای کلان اقتصادی - اجتماعی، وضعیت رقابت و بازار و دسترسی به امکانات شهری ممکن است. مؤلفه سازمانی ظرفیت نوآوری از طریق همکاری، شبکه‌سازی، مدیریت دانش، تخصیص منابع مالی، کارآفرینی، بهبود عملکرد کلی سازمان و عملکرد مدیران سازمانی تحقق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات