طراحی چارچوب ارزیابی عملکرد یکپارچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد کارکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 استادیار گروه سیاست‌های فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

اخذ بازخورد از نتایج و دستاوردهای نظام علم، فنّاوری و نوآوری به ویژه در سطح ملّی از الزامات حصول اطمینان از موفقیت بلندمدت هر نظام سیاستگذاری است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران نظام علم، فناوری و نوآوری کشور نیازمند برخورداری از چنین نظام ارزیابی یکپارچه‌ای است که با در نظر گرفتن کارکردهای اولویت‌دار نظام علم، فنّاوری و نوآوری در حوزه اختیارات قانونی خود، بتواند بهترین عملکرد و نقش‌آفرینی را ایفا نماید. بدین منظور در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش سنتز چارچوب، چارچوبی یکپارچه و جامع برای ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مبتنی بر گزینش 40 سنجه کلیدی اولویت‌دار ارائه شده و با بهره‌گیری از روش آزمون خبرگانی (گواهان آگاه) اعتبارسنجی گردیده است. نتایج حاصل از پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد می باید راه‌گشای تحقق اهداف و سیاست‌های کلان کشور باشد از این رو، براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود (در بازه زمانی شهریور لغایت اسفند 1401)، عملکرد وزارت عتف بررسی و با توجه به اینکه عملکرد در چارک‌های ارزیابی شده پایین تر از سطح متوسط بوده، توصیه‌های سیاستی متمرکز بر ارتقای عملکرد شاخص‌های کلیدی شناسایی شده، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات