جایگاه مفاخر هنری در عصر جهانی شدن استاد محمود فرشچیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

         یکی از اقدامات اساسی در توسعه فرهنگی هنری هر جامعه ای، نگرش راهبردی به مفاخر هنری، به عنوان یکی از مصداق ها و مولفه های بنیادین جهانی شدن فرهنگی، جهت هر گونه توسعه و تعامل با جهان پیرامون است. یکی از این مفاخر که دارای جایگاه جهانی است، استاد محمود فرشچیان است. با توجه به باور خود هنرمند در مورد پدیده جهانی شدن، هر تمدن و ملتی باید در عین حالی که به تعبیر «رابرتسون», دارای عام گرایی و هماهنگی با تغییرات جهانی باشد، باید از خاص گرایی و هنر و میراث های خود غافل نباشد و هر دو را با نگاهی بنیادین و راهبردی مدیریت نماید. در این مقاله که از نوع نظری و با روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است، ضمن بررسی سبک و آثار هنرمند و برشمردن مولفه های تعهد هنرمند به جایگاه هنرهای ایرانی اسلامی، نقش و جایگاه راهبردی استاد محمود فرشچیان در توسعه فرهنگی هنری ایران، در عصر جهانی شدن تبیین گردیده است. با توجه به مطالعات کتابخانه ای و میدانی و رویکرد جامع و چند جانبه نگارنده در تمامی منابع مربوط به هنرمند، و نیز با لحاظ نمودن مجموعه آثار منتشر شده و منتشر نشده هنرمند (529 اثر) که برای اولین بار در کشور، استخراج و احصا گردیده است، می توان گفت که فرشچیان سهم عظیمی در راستای همگرایی و نزدیک ساختن فرهنگ و هنر مردم ایران با سایر تمدن ها را داراست.

کلیدواژه‌ها


پاکباز ، رویین(1383 )، دایره المعارف هنر,چاپ چهارم ، تهران : فرهنگ معاصر.
تجویدی،اکبر(1352)،نقاشی ایرانی از کهن ترین روزگار تا دوران صفویان،اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، آبان.
تولستوی,لئون(1388),هنر چیست؟ چاپ چهاردهم، ترجمه کاوه دهگان,موسسه انتشارات امیر کبیر.
تویسرکانی, شاهرخ (1371),«بیا برویم رویا ببینیم», گفتگو با استاد فرشچیان, دنیای سخن, شماره 49, اردیبهشت و خرداد، صفحات 17-21.
دفتر یادبود موزه استاد محمود فرشچیان, مجموعه سعد آباد, سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری.
رضائی نبرد، امیر (1393), زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان، بی نا و بی تا.
__________ (1387), گفتگو با استاد محمود فرشچیان, تهران : منزل شخصی استاد فرشچیان.
__________ (1384)، « ادبیات در آثار استاد محمود فرشچیان »، نشریه علمی تخصصی صفیر سیمرغ ، شماره سوم ، دانشگاه پیام نور کرج, صفحات 69- 72 .
سازمان ملل متحد(1388),سازمان ملل متحد در دنیای امروز, مترجم علی ایثاری  کسمایی،اداره اطلاعات همگانی، آبارون.
شرکت(شهرین), کاظم (1357)، «محمود فرشچیان,پاسدار و متحول کننده هنر مینیاتور اصیل ایران», وحید, شماره236، تیر، صفحات 18-23.
صادقی,سمانه(1389), «نگران دانشجویان هنر هستم, با این اساتید بی انصاف!» گفتگو با استاد فرشچیان,جوان, 29 تیر.
فرشچیان, محمود(1356), «نقاشی ایران, نقاشی چین», رستاخیز, شماره 596, یکشنبه، 4 اردیبهشت.
__________ (1355)،محمود فرشچیان، مجموعه هنر و هنرمندان (شماره 3)،جلد اول، بنگاه ترجمه ونشر کتاب.
__________(1370)،سیمای پهلوانان شیر اوژن در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی, سروش و نگار.
__________ (1372)، محمود فرشچیان، جلد سوم ، نگار.
__________(1378)، رباعی های خیام, به اهتمام و ترجمه پرفسور حسین صادقی و خط غلامحسین امیر خانی, انتشارات امیر خانی.
__________(1384)،رباعی های خیام, به اهتمام و ترجمه پرفسور حسین صادقی و خط غلامحسین امیر خانی, یساولی.
__________ (1385), محمود فرشچیان: نقاشی های برگزیده, مجموعه کتاب های ایران ما-3, چاپ سوم, زرین و سیمین.
__________ (1387)، محمود فرشچیان، جلد پنجم، خانه فرهنگ و هنر گویا, پاییز.
__________ (1389)، محمود فرشچیان: برگزیده آثار نقاشی ، نگار, بهار.
__________ (1391)، طراحی های استاد محمود فرشچیان،الف، خانه فرهنگ و هنر گویا، تابستان.
__________ (1391)، آثار استاد محمود فرشچیان،ب، خانه فرهنگ و هنر گویا، پاییز.
__________ (1391)، محمود فرشچیان: برگزیده آثار(1354- 1380)،چاپ سوم, یساولی, بهار.
__________(1392), آثار استاد محمود فرشچیان: نیایش نور ، خانه فرهنگ و هنرگویا, پاییز.
کوماراسوامی,آناندا(1389),فلسفه هنر مسیحی و شرقی,چاپ دوم, ترجمه امیر حسین ذکر گو,فرهنگستان هنر, پاییز.
گفتگو با فرشچیان(1386), کارگزاران, سال دوم, شماره 358، یکشنبه، 14 مرداد.
محمد حسن،زکی(1364)،تاریخ نقاشی در ایران،ترجمه ابوالقاسم سحاب،کتاب سحاب،چاپ چهارم، اردیبهشت.
مجابی, جواد(1356)، «اظهار نظرهای هنرشناسان درباره آثار فرشچیان», رستاخیز، شماره 596، یکشنبه، 4 اردیبهشت.
 
By Laws(October, 2005),Noor-Va-Danesh,Iranian Muslem Association Ofeastern United States, Inc.
Canby, Sheila .R (1993), Persian Painting,British Musseum Press.
Farshchian, Mahmoud(1991), Farshchian / Unesco, 2 nd. Ed, Vo .II,printing , Germany, New York:Homai.
Farshchian, Mahmoud(2004), Farshchian / Unesco, Vo .III,printing , Italy, New York:Homai.
http://chtn.ir