مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (SSPP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله