مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (SSPP) - درباره نشریه