مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (SSPP) - فرایند پذیرش مقالات