مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (SSPP) - پرسش‌های متداول