اخبار و اعلانات

فراخوان ویژه نامه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

ویژه ارزیابی و تحلیل تاریخی و انتقادی سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی در سال‌های اخیر، راهبرد "توسعه اقتصاد دانش بنیان" بعنوان ضرورتی سیاستی برای پیشرفت کشور و مواجهه موثر با تحریم های ظالمانه خارجی مورد توجه نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور قرار دارد. در سال 1401 نیز این مهم بصورت جدی در قالب شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالبه شده که فرصتی مناسب و درخور برای توجه بیش از پیش به توسعه اقتصاد دانش بنیان فراهم آورده است.. بر این اساس لازم است تجربه سیاستی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان در سالیان اخیر ارزیابی ...

مطالعه بیشتر