اخبار و اعلانات

فراخوان ارسال مقاله با موضوع «سیاستگذاری مقابله و مدیریت بیماری کرونا»

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی در نظر دارد شماره تابستان 1399 خود را به ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی مدیریت بیماری کرونا اختصاص دهد. لذا از کلیه پژوهشگران و محققان کشور دعوت می‌نماید پژوهش‌های خود را حول محورهای زیر تدوین نموده و مقالات مستخرج را جهت درج در این ویژه‌نامه از طریق سامانه فصلنامه ارسال کنند. اهم محورهای پیشنهادی عبارتند از: ارزیابی عملکرد نظام حکمرانی و مدیریت بیماری کرونا : 1-  ارزیابی نظام سیاستگذاری کشور در واکنش به شیوع ویروس کرونا؛ 2-  ارزیابی ساختار رسمی تصمیم‌گیری کلان (مدیریت بحران) و حکمرانی (فرایند‌های تصمیم‌گیری)؛ 3-  ...

مطالعه بیشتر