اهداف و چشم انداز

مرکز بررسی‌های استراتژیک متولی بررسی‌ راهبردی در حوزه «راهبردهای امنیت ملی» است. امروز برخلاف گذشته، برداشتی محدود به معنای نظامی و امنیتی از حوزه امنیت ملی وجود ندارد بلکه در عرصه‌های گسترده‌ای نظیر محیط زیست، اقتصاد، علوم و فناوری، سلامت و بهداشت، سیاست خارجی و دیپلماسی، رسانه، فرهنگ، افکار عمومی، نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری، تهدیدهایی متوجه کشورها است. بنابراین ضروری است که با نشر ایده‌ها و بررسی‌های راهبردی در این حوزه‌ها، راهی به سوی طرح این مقولات در چارچوب‌های شناختی نظام تصمیم‌گیری درباره امنیت ملی باز شود.

بررسی‌های راهبردی درباره عرصه‌های مذکور، متفاوت از بررسی‌های تخصصی در این زمینه‌ها است. به این ترتیب، مجله «مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» فصلنامه‌ای است که مقالات علمی‌–‌پژوهشی درباره «سیاست‌گذاری عمومی و تامین امنیت ملی‌» منتشر می‌کند.

این مجله بر این انگاره بنا می‌شود که امنیت ملی و توسعه پایدار همه‌جانبه ربط وثیق با یکدیگر دارند. به عبارتی تامین امنیت ملی مستلزم توسعه پایدار در همه حوزه‌های اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست امنیتی- نظامی، محیط زیست، علم، آموزش و فناوری، سلامت و بهداشت، جامعه، فرهنگ و نظام‌های ارتباطی است. توسعه پایدار همه‌جانبه نیز مستلزم سیاست‌گذاری عمومی درست است. تأکید بر «سیاست‌گذاری عمومی» نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد.

بر این اساس، مجله «سیاست‌گذاری عمومی» در زمینه‌های زیر متون علمی – پژوهشی منتشر می‌کند:

-  بررسی و تحلیل راهبردی سیاست‌های عمومی کشور

-        بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی در حوزه‌های :

  • سیاست اقتصادی
  • سیاست داخلی
  • سیاست خارجی
  • سیاست امنیتی – نظامی
  • سیاست محیط زیست
  • سیاست علم، آموزش و فناوری
  • سیاست سلامت و بهداشت
  • سیاست اجتماعی و فرهنگی

-        بررسی‌های راهبردی درباره پی‌آمدهای سیاست‌گذاری عمومی در کشور برای توسعه پایدار همه جانبه و امنیت ملی.

این مجله به دلیل ماهیت سیاست‌گذاری عمومی، توسعه پایدار و امنیت ملی، رویکردی بین‌رشته‌ای دارد.