فصلنامه «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با رویکرد علمی‌-پژوهشی در حوزه‌های موضوعی ذیل منتشر می‌شود:

-        بررسی و تحلیل راهبردی سیاست‌های عمومی کشور

-        بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی در حوزه‌های :

  • سیاست اقتصادی

  • سیاست داخلی

  • سیاست خارجی

  • سیاست امنیتی – نظامی

  • سیاست محیط زیست

  • سیاست علم، آموزش و فناوری

  • سیاست سلامت و بهداشت

  • سیاست اجتماعی و فرهنگی

-        بررسی‌های راهبردی درباره پی‌آمدهای سیاست‌گذاری عمومی در کشور برای توسعه پایدار همه جانبه و امنیت ملی.

این مجله به دلیل ماهیت سیاست‌گذاری عمومی، توسعه پایدار و امنیت ملی، رویکردی بین‌رشته‌ای دارد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 2-421 

3. ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


6. کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

صفحه 108-136

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


8. تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی

صفحه 160-179

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی فرقانی؛ کیوان مرادی


11. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی وواکنش فیزیکی شهرهای بزرگ، میان و کوچک

صفحه 244-267

ایرج تیموری؛ فریبا کوهی قولقاسم؛ رویا عابدینی ایرانق


16. فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها