فصلنامه «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با رویکرد علمی‌-پژوهشی در حوزه‌های موضوعی ذیل منتشر می‌شود:

-        بررسی و تحلیل راهبردی سیاست‌های عمومی کشور

-        بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی در حوزه‌های :

  • سیاست اقتصادی

  • سیاست داخلی

  • سیاست خارجی

  • سیاست امنیتی – نظامی

  • سیاست محیط زیست

  • سیاست علم، آموزش و فناوری

  • سیاست سلامت و بهداشت

  • سیاست اجتماعی و فرهنگی

-        بررسی‌های راهبردی درباره پی‌آمدهای سیاست‌گذاری عمومی در کشور برای توسعه پایدار همه جانبه و امنیت ملی.

این مجله به دلیل ماهیت سیاست‌گذاری عمومی، توسعه پایدار و امنیت ملی، رویکردی بین‌رشته‌ای دارد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 2-221 

3. طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


4. طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه

صفحه 80-101

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


5. توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا

صفحه 102-127

محمدتقی حیدری؛ صادق برزگر؛ محسن احدنژاد روشتی