فصلنامه «مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با رویکرد علمی‌-پژوهشی در حوزه‌های موضوعی ذیل منتشر می‌شود:

-        بررسی و تحلیل راهبردی سیاست‌های عمومی کشور

-        بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی در حوزه‌های :

  • سیاست اقتصادی

  • سیاست داخلی

  • سیاست خارجی

  • سیاست امنیتی – نظامی

  • سیاست محیط زیست

  • سیاست علم، آموزش و فناوری

  • سیاست سلامت و بهداشت

  • سیاست اجتماعی و فرهنگی

-        بررسی‌های راهبردی درباره پی‌آمدهای سیاست‌گذاری عمومی در کشور برای توسعه پایدار همه جانبه و امنیت ملی.

این مجله به دلیل ماهیت سیاست‌گذاری عمومی، توسعه پایدار و امنیت ملی، رویکردی بین‌رشته‌ای دارد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 15-343 

11. ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

صفحه 215-233

فاطمه هشدار؛ بهزاد سلطانی؛ سیدفرهنگ فصیحی؛ نسیمه تشکری


گزارش سیاستی

16. طرح ارز بنزین (پترول کوین)

صفحه 331-334

سجاد باقرپور؛ نیما شمساپور


18. چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟

صفحه 341-343

رضا دهنویه؛ موسی بامیر؛ علی مسعود؛ آتوسا پورشیخعلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-5038
شاپا الکترونیکی
2538-4929