اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدصادق خیاطیان

مدیریت تکنولوژی استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

khayyatiancss.ir

سردبیر

مهدی الیاسی

مدیریت فناوری سیاستگذاری علم و فناوری دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

m.elyasiatu.ac.ir

جانشین سردبیر

کیارش فرتاش

مطالعات بنیادین علم و فناوری استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

k_fartashsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوذر گوهری‌مقدم

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

gohariisu.ac.ir

سید سروش قاضی‌نوری

سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ghazinooriatu.ac.ir
0000-0001-6356-0257

ابراهیم فیاض

مردم شناسی فرهنگی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی،گروه آموزشی انسان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

efayazut.ac.ir

عادل پیغامی

اقتصاد پولی دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، گروه اقتصاد مالی و پولی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

paighmiisu.ac.ir

محسن رنانی

اقتصاد استاد اقتصاد توسعه، دانشگاه اصفهان

renaniase.ui.ac.ir

کیومرث اشتریان

سیاست‌گذاری عمومی دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

ashtariancss.ir

مسعود کوثری

ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشیار ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران

kousaricss.ir

بهزاد سلطانی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه کاشان

soltanicss.ir

دبیر اجرایی

علیرضا روحانی

تاریخ مدیرکل امور اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

rohanicss.ir
64453046

مدیر داخلی

الهه اصلاحی

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

librarycss.ir
64453254