اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسام الدین آشنا

فرهنگ و ارتباطات دانشیار فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

librarycss.ir

سردبیر

ابراهیم حاجیانی

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی وزارت علوم و تحقیقات

ebhajianicss.ir
64453046

اعضای هیات تحریریه

علی کریمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

karimicss.ir

محسن رنانی

اقتصاد استاد اقتصاد توسعه، دانشگاه اصفهان

renanicss.ir

سلیمان پاک‌سرشت

جامعه‌شناسی سیاسی دانشیار جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه همدان

paksereshtcss.ir

محمدرضا تاجیک

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

dr_mohammadrezatajikyahoo.com

کیومرث اشتریان

سیاست‌گذاری عمومی دانشیار سیاستگذاری عمومی،دانشگاه تهران

ashtariancss.ir

هادی خانیکی

ارتباطات دانشیار ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

khanikicss.ir

عباس ملکی

دکترای تخصصی سیاستگذاری انرژی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

malekicss.ir

مسعود کوثری

ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشیار ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران

kousaricss.ir

محمد فاضلی

جامعه‌شناسی سیاسی استادیار جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

fazelicss.ir

ابراهیم حاجیانی

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه شناسی و مدیر گروه پژوهش های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

ebhajianicss.ir

بهزاد سلطانی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه کاشان

soltanicss.ir

دبیر اجرایی

علیرضا روحانی

تاریخ مدیرکل امور اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

rohanicss.ir
64453046

مدیر داخلی

الهه اصلاحی

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

librarycss.ir
64453254