بحران اقتصاد جهانی و تأثیر‌‌ آن بر اعتماد سیاسی شهروندان به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بحران اقتصاد جهانی که از میانه‌ی دهه‌‌ی نخست هزاره‌‌ی سوم با ورشکستگی بانکی و به دنبال آن بحران مالی در آمریکا آغاز شد، به سرعت سایر نقاط جهان را درنوردید. در این میان، اروپا بیش از سایر نقاط جهان درگیر این بحران شد و همچنان نیز از تبعات منفی آن رنج می‌‌برد. هر روز بر تعداد کشورهایی که در گرداب بحران اقتصادی قاره‌ی سبز می‌‌افتند، ‌‌اضافه می‌‌گردد. پیامدهای بحران مالی و اقتصادی اروپا که خود متأثر از بحران اقتصاد جهانی بود، به حوزه‌ی اقتصاد محدود نمانده و عرصه‌‌ی سیاست را نیز درگیر خود ساخته است. بر این اساس، ‌‌پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که بحران اقتصاد جهانی و به دنبال آن بحران اقتصادی اروپا، چه تأثیر‌‌ی بر میزان اعتماد شهروندان اروپایی به نظام‌‌های دموکراتیک این کشورها داشته است؟
در پاسخ به این سئوال، ‌‌فرضیه‌ی اصلی مقاله این است که میان بحران مالی، ‌‌اقتصادی اروپا و اعتماد شهروندان اروپایی به نظام‌‌های سیاسی خود، رابطه‌‌ای مستقیم وجود دارد و این بحران، موجب شکل‌‌گیری نوعی بی‌‌اعتمادی در میان شهروندان اروپایی نسبت به سیاست‌های نئولیبرالیستی کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و در نهایت تضعیف مفروضات بنیادین نظام‌‌های دموکراتیک این کشورها گردیده است. روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علّی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه‌‌ای و نیز بهره‌‌گیری از داده‌‌های مجازی است؛ ‌‌به عبارت دقیق‌‌تر، جهت آزمون فرضیه و سنجش میزان ارتباط و تأثیر‌‌گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته، از داده‌‌های آماری در کنار تحلیل استنباطی بهره گرفته می‌‌شود

کلیدواژه‌ها