بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فساد اداری، پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه‌ی کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج و جریان توسعه را مختل می‌سازد؛ بنابراین به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به‌ صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود.
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر جهانی‌شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن اقتصاد (KOF) بر فساد اداری در کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های 2010 -1995 می‌باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه‌گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه‌ی واحد پانلی، هم‌انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم ‌یافته، تخمین زده شده است.
 نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که جهانی‌شدن تأثیر منفی و معناداری بر شاخص‌ ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، شاخص توسعه‌ی اقتصادی، حقوق مالکیت، دموکراسی و سرمایه‌ی انسانی، اثر مثبت و معنادار و تورم، و شاخص جمعیت و نرخ پس‌انداز، اثر منفی و معناداری بر شاخص‌ ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها