نقش ماهواره‌ در تغییر تصور ذهنی جوانان تهرانی از ازدواج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش تلاش می‌کند به نقش احتمالی شبکه‎های ماهواره‌ای بر شکل‎گیری تصور جوانان از ازدواج بپردازد و مشخص نماید تا چه اندازه برنامه‏های شبکه‌های ماهواره‌ای توانسته در نگاه جوانان تهرانی در امرازدواج مؤثّر‌‌ باشد. در این پژوهش، نظریات تأثیر رسانه‌ها مرور شده‌، از این میان، نظریه‌ی «کاشت» انتخاب گردیده که بر آثار درازمدت و تدریجی رسانه‌ها به ویژه تلویزیون بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم‌سازی آنان از واقعیت اجتماعی، تأکید می‌‌کند.
برای انجام این پژوهش از تلفیق دو روش تحقیق کیفی و کمّی بهره گرفته شده است. در ابتدا مصاحبه‎‌های عمقی با 9 نفر از جوانان تهرانی 18 تا 29 سال انجام شده و بعد از تحلیل محتوای کیفی این مصاحبه‌ها، گزاره‌هایی استخراج شد که پرسشنامه‌‌ی پژوهشِ کمّی را شکل داد. جامعه‌‌ی آماری این پژوهش را جوانان تهرانی 18تا 29 سال تشکیل می‌دهند که 306 نفر از آن‌ها به عنوان جمعیت نمونه، براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند.
تحلیل داده‌ها و نتایج به دست آمده، فرضیه‌های این پژوهش را تأیید می‌کند که بر اساس آن، ماهواره‌ توانسته‌ بر تغییر انگاره‌های ذهنی جوانان از ازدواج مؤثّر باشد، ضمن این‌که توجه آن‌ها را به مسایل جنسی نیز جلب نماید. به نظر می‌رسد تماشای ماهواره‌ بر الگوی انتخاب همسر در بین جوانان تهرانی تأثیرگذار بوده و میان الگوی همسرگزینی آن‌ها نوعی همنوایی ایجاد کرده است؛ همچنین تفاوت اندکی در تأثیری که ماهواره‌ بر انگاره‌های زنان و مردان جوان از ازدواج داشته، قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها