تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا)

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فعال شدن گسل های هویتی در جهان توسعه یافته مسأله جدایی طلبی را به مسأله ای بین المللی مبدل ساخته که از این پس باید از جهانی شدن استقلال طلبی سخن به میان آورد.در سال های اخیر دو گرایش گریز از مرکز در دو سطح تحلیل منطقه ای(واگرایی در اتحادیه اروپا) و دولتی(استقلال خواهی در سطح واحدهای عضو اتحادیه اروپا)به شکل برجسته ای ذهن سیاستمدارن،محققین و صاحبنظران مباحث هویتی را درگیر خود ساخته است.در این مقاله با طرح این پرسش که محرک ها و علل اصلی فعال شدن گسل های هویتی در اروپا چیست؟ ،سعی می شود با مطالعه تطبیقی دو مورد از گرایشات استقلال طلبانی در اسکاتلند و کاتالونیای اسپانیا، با اقتباس از نظریه محاسبه عقلانی، به وارسی این فرضیه پرداخته شود که محدودیت های اقتصادی ناشی از بحران های مالی و اقتصادی در غرب، اصلی ترین علت فعال شدن گسل های هویتی،بسیج قومی وسیاسی شدن تعلقات قوم گرایانه و گرایشات واگرایانه در اروپا است.داده های گردآوری شده از دو مطالعه موردی صورت گرفته موید این نکته کلیدی است که در هر دو منطقه مذکور ، وضعیت و شاخص های اقتصادی نسبت به سایر مناطق هر دو کشور اسپانیا و بریتانیا، از شرایط مطلوب تری برخوردار است . بر این اساس، ظهور تمایلات جدایی طلبی در این مناطق برخلاف آنچه که در بسیاری از نظریات محلل تجزیه طلبی تأکید می شود نه ناشی از فقر و برخورداری کمتر آنها از مناطق دیگر، بلکه بالعکس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی، حمید (1378).« قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت»، تهران؛ نشرنی.
 2. آزر،ادوارد ای و مون،چونگ این(1379).«امنیت ملی در جهان سوم»،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
 3. اورول،جورج(1392).«زنده باد کاتالونیا»،ترجمه:مهدی افشار،تهران، نشر مجید
 4. چای،سون کی؛هچتر،،مایکل.(1386).« نظریه ای در باب دولت و نظم اجتماعی»، فصل دوم از دورین، پاتریک و فرارو، توماس،«مسأله همبستگی:نظریه ها و مدل ها»،ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.ص82-49
 5. خالوزاده، سعید(1393).«استقلال طلبی در اسکاتلند و موضع اتحادیه اروپایی»،تهران، موسسه ابرارمعاصر تهران.
 6. خسروی،علیرضا(1393).« تمایلات استقلال طلبانه در اروپا؛مطالعه موردی اسکاتلند»،ماهنامه مطالعات هویتی،سال اول،شماره 8،صص32-36
 7. خسروی، علیرضا(1393).«مروری بر تمایلات استقلال طلبی در کاتالونیای اسپانیا: ریشه ها و روندهای آتی»،ماهنامه مطالعات هویتی،سال اول،شماره 9،صص 56-52.
 8. رمضان زاده، عبدالله «توسعه وچالشهای قومی» مجموعه مقالات همایش توسعه و امنیّت عمومی، وزارت کشور، 1376
 9. نیکو، حمید(1393)،«همه پرسی اسکاتلند و فعال شدن گسل های هویتی در اروپا»،خبرگزاری فارس،گروه بین الملل،حوزه امریکا،اروپا.
 10. واعظی، محمود(1389).«  هویت جمعی و همگرایی اروپایی »پژوهشنامه سیاست خارجی، ،مرکز بررسی های استراتژیک،شماره 27،صص48-21
 11. هانتینگتون، ساموئل(1383).« چالش های هویت در امریکا»،ترجمه: محمودرضا گلشن‌پژوه، حسن سعید کلاهی خیابان، عباس کاردان،تهران، موسسه ابرار معاصر تهران
12. http://persian.euronews.com/2014/10/31/

13. www.statoids.com/ues.html/spain autonomus communities

 

 1. Bennett ,Robert (1989). Territory and Administration in Europe ed. Pinter Publishers, London and New York.
 1. Cornell, S. E. (2002). Autonomy as a Source of Conflict Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective. World Politics, 54, 245-276.
 2. Conner, W. (1967). Self-Determination: The New Phase. World Politics, 20, 30-53.
  1. Hechter, Michael (1987).Priciples of Group Solidarity.Berkeley:University of California Press.
 3. Hechter, Michael(1992). The dynamic of secession. Acta Sociologica, 35, 267-283.
  1. Harris, Jerry Harris,(2009). The Nation in the Global Era: Conflict and Transformation, Brill
 4. Nagel, J. (1980). The Conditions of Ethnic Separatism: The Kurds in Turkey, Iran, and Iraq. Ethnicity, 7,279-297.
 5. O'Leary, B. (2007). Analysing partition: Definition, classification and explanation. Political Geography, 26,886-908.
 6. Rubin, P. H. (2000). Does Ethnic Conflict Pay? Politics and the Life Sciences, 19, 59-68.
 7. Tir, J. (2005). Dividing Countries to Promote Peace: Prospects for Long-Term Success of Partitions. Journal of Peace Research, 42, 545-562.
 8. Wood, J. R. (1981). Secession: A Comparative Analytical Framework. Canadian Journal of Political Science, 14,107-134.
 1. Horowitz, D. L. (1981). Patterns of Ethnic Separatism. Comparative Studies in Society and History, 23, 165-195.