جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

امروزه رویکرد پیروی از روندهای جهانی‎شدن به دلیل تناقضات موجود در آن کمتر مورد پذیرش جوامع و کشورها قرارمی‌گیرد. درواقع با تشدید چالش‌هایی چون گسترش فقر، توسعه‌نیافتگی، جرم، آلودگی زیست‌محیطی، نزاع‌های قومی ‌و مذهبی، جنگ و درگیری در مناطق مختلف جهان، نقش و جایگاه بازیگران محلی و بویژه شهرها هم ازلحاظ مکان فعالیت‌های اجرائی و هم ازلحاظ پتانسیل‌های نهفتة نهادها و انجمن‌های جامعه‌مدنی واقع در آنها درکنار سایر بازیگران غیردولتی موردتوجه جدی قرارگرفته‌است. این رویکرد جدید، تحت عنوان «جهانمحلی‌سازی» مطرح شده‌است که بعنوان رویکردی ترکیبی از دو پدیده و فرایند محلی‌سازی و جهانی‌شدن مطرح است که درآن بازیگران محلی می‌توانند نقش مهم و موثری در مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی همچون پیشگیری و مدیریت جنگ و منازعات، به جریان انداختن مذاکرات صلح، تلاش برای گسترش توسعه‌پایدار و کاهش فقر، افزایش همگرایی بین قومیت‌ها و ملت‌ها و مبارزه با بحران‌های زیست‌محیطی درمقیاس منطقه‎ای و جهانی داشته‌باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر بدنبال پاسخ به این سوال است که براساس رویکرد جهانمحلی‌سازی، نقش‌آفرینی بازیگران سطوح محلی نیاز به چه بستر‌ها و عواملی دارد و جهانمحلی‌سازی چه آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد این رویکرد به شرط رعایت ملاحظات و الزامات اجرایی آن که شامل مواردی چون اصلاح دیپلماسی سنتی، تمرکز بر مسائل فرهنگی، حکمروایی شهری، دموکراسی و جامعه‌مدنی، مدیریت منابع و مکانیزم‌های مالی می‌باشد؛ می‌تواند در فراگیرتر شدن و یکپارچه‌سازی توسعه، صلح و امنیت و ایجاد فضای اقتصادی و سیاسی باثبات‌تری در سطح جهان نقش مهمی‌داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • بریچر، جرمی، کاستلو، تیم و اسمیت، برندان.(1392). جهانی‌شدن از پایین(ترجمه حسن نورانی بیدخت). تهران: سروش.
 • بیات، محمود.(1384). دیپلماسی دیجیتالی، پژوهشی در تحولات دیپلماسی معاصر. تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
 • حاجی یوسفی،امیرمحمد.(1388). دولتوجهانی‌شدندرخاورمیانه. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • حسن زاده، علی.(1387). سیاستهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش فقر در رابطه با عضویت در سازمان تجارت جهانی. کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری کمیته‌ی اقتصاد و تلفیق، قابل دسترسی در آدرس: http://maslahat.ir/DocLib5
 • حسینی، حسن.(1384). ارتباطات راهبردی: ابعاد و ابزار در رهیافت امنیت ملی آمریکا در کتاب آمریکا6( ویژهدیپلماسیآمریکا)رضاداد درویش. تهران:صص138-111. مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
 • سجاسی قیداری، حمدالله.(1395). تدوین راهبردهای مدیریت فرایند جهانی‌شدن در مناطق روستایی کشور. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 19(70)، 216-189.
 • قاسمپور دهاقانی،علی، لیاقتدار، محمدجواد و ابراهیم جعفری.(1390). تحلیلی بر بومی‌سازی و بین‌المللی‌شدن برنامه درسی دانشگاهها. فصلنامه تحقیقات فرهنگی،4(4)، 1- 24.
 • قنبری، علی،غلامیپور،اسماعیل و مرادی،داوود.(1391).ابعاد الگوی حکمروایی خوب شهری در تهران با تأکید بر نظریۀ دولت محلی توسعه‌گرا،مجموعه مقالات همایش علمی‌حکمروایی خوب شهری، تهران،: انتشارات تیسا، صص93-148.
 • گل‌محمدی، احمد.(1381). جهانیشدن فرهنگ، هویت . تهران: نشر نی.
 • موثقی، احمد.(1393). جهانی‌شدن، ناسیونالیسم و توسعه، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات.
 • موسوی شفائی،مسعود.(1389). دیپلماسی‌شهری(ابزاری برای توسعه ملی در عصر فضای جریانها). تهران:گروه پژوهشی: مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق. دانش شهر18.
 • نصیری، اسماعیل.(1388). جهانی‌شدن و چالش‌های شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه. تهران: انتشارات گنج هنر و پرهام نقش.
 • نوبری، نازک و رحیمی، محمد. )1389(. حکمرانی خوب‌شهری یک ضرورت تردید ناپذیر. تهران: گروه پژوهشی: مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق. دانش شهر18.
 • واعظی، محمود و احدی، افسانه.(1389). دیپلماسیعمومی‌وسیاستخارجی. تهران: گروه پژوهشی سیاست خارجی.
 • وحیدی، موسی‌الرضا.(1389). دیپلماسیدرجهاندرحالتحول(سازوکارهاوکارکردهاینوین). تهران: مرکز چاپ ونشر وزارت امور خارجه.
  • Biernacka- Ligieza, H.(2013). Journalists in local newspaper – traditional press missionaries or digital media workers?. University of Opole. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4247788.pdf
  • CERFE(2003). Glocalization research study and policy recommendation. Retrieved from http://www.cpi.hr/download/links/hr/4297.pdf.
  • ·     Císař, O.(2007). Between the national and supranational? Transnational political activism, conflict, and cooperation in the integrated Europe. Contemporary European Studies,(1), 21- 36. Retrieved from          www.ces.upol.cz/pic/item/pdffile/24.pdf
  • Foglio, A.& Stanevicius, V.(2006). Scenario of glocal marketing as an answer to the market globalization and localization. PART I: Strategy Scenario and Market. VADYBA / Management, 1(10), 26-38.
  • Harwood, R.(2014). The glocalization of innovation. Retrieved from http://www.100open.com/the-glocalization-of-innovation/
  • Holden, G.(2015). Glocalization The contrary demand for a global and local solution in one. Retrieved from www.cbre.com/gws
  • Huang, G.(2013). Glocalization: A new word for a new reality. Retrieved from  http://about.van.fedex.com/blog/glocalization-a-new-word-for-a-new-reality/ published date February 18, 2013.
  • Khondker, H. H.(2004). Glocalization as Globalization: Evolution of a Sociological Concept. Bangladesh e-Journal of Sociology, 1(2).
  • Luigi, D. & Simona, V.(2010). The glocal strategy of global brands. Studies in Business and Economics,147-155.
  • Maynard, M.L.(2003). From Global to Glocal: How Gillette’s Sensor Excel Accommodates to Japan. Kio communication review,(25), 57-75, Retrieved fromhttp://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2003/review25/5.pdf
  • Menon, R.(2014). Global or Glocal : The future course for strategy?. Global Journal of Finance and Management, 6(5), 427-43, Retrieved from http://www.ripublication.com/gjfm-spl/gjfmv6n5_07.pdf.
  • Mundy, K. & Murphy, L.(2001). Transnational advocacy, global civil society”?.Comparative Education Review,The University of Chicago Press on behalf of the Comparative and International Education Society 45(1), 85-126, Retrieved from http://www.jstor.org/
  • Roudometof, V.(2016). Glocalization: A Critical Introduction. New York: Rotledge.
  • Ruggie, J.(2005). Modernists must take over the United Nations. online global journal, Retrieved from http://www.ft.com/cms/s/0/0676dcd4-6dac-11d9-ae0d-00000e2511c8.html#axzz47I2s3jYS
  • Sharma, D.(2013). A Study of glocalization concept as a current trend in Indian economy.SVIM e-journal of Applied Managementjournal, 1(1), 124-138.
  • Spruill, B.(2014). Glocalization as an Edge in Strengthening Retailer Ecommerce Efforts. Retrieved from

   http://globaldataconsortium.com/glocalization-as-an-edge-in-strengthening-retailer-ecommerce-efforts/

 • Tsou, W.(2015). From Globalization to Glocalization: Rethinking English Language Teaching in Response to the ELF Phenomenon. English as a Global Language Education(EaGLE) Journal, 1(1). 47-63.