شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف این مقاله ارائه انگاره‌ای نو برای قدرت است. این انگاره از بعد مکانی محدود به حوزه‌های انتخابیه نمایندگی مجلس است و جورچین‌های قدرت را ترسیم می‌کند؛ این تعریف از قدرت معطوف به ارتباطات سیاسی است و اگرچه از قدرت متکثر سخن می‌گوید اما با قدرت شبکه‌ای متفاوت است. کمیاب‌ترین منبع جامعه یعنی قدرت که خود می‌تواند ازنظر بازیگران سیاسی پیام ارتباطاتِ پنهان باشد جورچین‌هایی متفاوت دارد. در این روبیک بهم ریخته، اشخاص به‌عنوان اضلاع قدرت و نماینده گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که قدرت را چیدمان می‌کنند. سطوح این روبیک از دیدگاه این مقاله عبارت‌اند از:1. ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی 2. نیروهای نظامی سپاه و ارتش 3. سازمان‌ها و ترجمان‌های تابعه قوه قضاییه ازجمله دادگستری و دادستانی 4. نماینده مجلس 5. امام‌جمعه به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه 6. مردم و 7. فرمانداران به‌عنوان گشتاور یا محور روبیک. این مقاله به این پرسش پاسخ می‌دهد که ارتباطات سیاسی بازیگران به‌عنوان سطوح قدرت، چگونه انگاره مکعب روبیک را شکل می‌دهند؟ این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی در پژوهش به این نتیجه رسیده است که الگو قدرت در حوزه‌های انتخابیه نمایندگی مجلس از انگاره مکعب روبیک پیروی می‌کند سطوح این انگاره در تقسیم قدرت به‌تبع خواسته و داشته‌هایشان جورچین‌هایی متفاوت می‌آفرینند و خانه کوچک در هر سطح می‌تواند در سطحی دیگر جایی داشته باشد و معادلات را پیچیده‌تر کند. ویژگی متمایز این انگاره برای قدرت افزودن بعد فضایی و عمق ارتباطی به آن، چرخش خانه‌های سطح به‌عنوان داشته‌ها و بده بستان میان سطوح قدرت در راستای خواسته‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدوند، علی محمد و منصور صادقی. (1385). «نیازهای کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: اولویت‌ها و مقایسۀ آن‌ها برحسب ویژگی‌های جمعیت». دانشور رفتار. شمارۀ 17 (تیر). صص 15-30.
احمری حسین و احمدی موسی. (1388). «بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت و مصونیت قاضی». فقه و تاریخ تمدن. سال 5. شمارۀ 20 (تابستان). صص 9-33.
آذر، عادل و دیگران. (1386). «طراحی مدل مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی». مدرس علوم انسانی. شمارۀ 55 (پاییز). صص 31-58.
تاجبخش، کیان، مراد ثقفی و مسعود کوهستانی‌نژاد. (1382). «سرمایۀ اجتماعی و سیاست‌های اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)». رفاه اجتماعی. شمارۀ 10 (پاییز). صص 155-200.
حجاریان، عفیفه و دیگران. (1390) «بررسی جایگاه عامۀ مردم در سیستم مهار و موازنۀ قدرت». مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سال 21. شمارۀ 64 (تابستان). صص 19-53.
حسین زادۀ بحرینی، محمد حسین. (1383). «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران». جستارهای اقتصادی. شماره 2 (پاییز و زمستان). صص 109 - 156.
رجبی دوانی، محمدحسین و طاهرآبادی، امین. (1391). «روحانیت شیعی و نقش سیاسی‌ـ‎اجتماعی آنان در جامعۀ ایران با تأکید بر نقش مقام معظم رهبری در مدیریت تحولات پس از انتخابات سال 88». پاسداری فرهنگی. شمارۀ 6 (پاییز و زمستان). صص 85-120.
زاهدی، شمس‌السادات و خانباشی، محمد. (1390). «از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران)». پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی). دورۀ 15. شمارۀ 4 (پیاپی 73. زمستان). صص 73-96.
زاهدی، شمس السادات و محمد خانباشی. (1391). «چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران». مطالعات مدیریت بهبود و تحول. شمارۀ 68 (پاییز). صص 33-66.
زمانی، سمیه؛ احمد محقر و سینائی. (1390). «بررسی نقش سومین دورۀ مجلس شورای اسلامی در سیاست‌گذاری مطالعۀ موردی برنامۀ اول و گذار به دورۀ سازندگی (1367-71)». پژوهشنامۀ علوم سیاسی. شمارۀ 23 (تابستان). صص 75-106.
سالار زهی، حبیب الله؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ باباغیبی ازغندی، علیرضا. (پاییز 1391). شناسایی و اولویت‌بندی جهت‌گیری‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404؛ با رویکرد آینده‌نگاری. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی - شماره 19، 1 - 34.
سردارنیا، خلیل اله؛ قدرتی، حسین؛ اسلام، علیرضا. (زمستان 1388). تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار. پژوهشنامه علوم سیاسی- شماره 17، 135-166.
سید امامی، کاووس؛ عبدالله، عبدالمطلب. (پائیز 1388). عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس؛ مطالعه موردی شهر تهران. پژوهشنامه علوم سیاسی - شماره 16، 109 - 146.
فرهی علی، سنجقی محمدابراهیم، باقری مسعود، طلایی محمدحسین. (زمستان 1392). طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلح (مطالعه موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). راهبرد دفاعی، دوره 11، شماره 44، 1 - 42.
کریمایی، علی اعظم؛ مرادیان، محسن؛ عباسی، علی (مدیریت). (تابستان 1389). نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی. دانش انتظامی - شماره 47، 7 - 50.
موحدی، محمد ابراهیم و عرف، جمال. (بهار 1392). عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور. مطالعات راهبردی - شماره 59، 53 - 86.
هادوی نژاد، مصطفی؛ دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ خائف الهی، احمد. (بهار و تابستان 1389). کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه‌ی داده بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی - شماره 7، 130-81.
---، (1381). روحانیت و حضور در مدیریت سیاسی کشور. حکومت اسلامی، شماره 24.
آجیلی، هادی. (زمستان 1383). کندوکاو در چالش‌های ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسلامی آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی. راهبرد - شماره 34، 311 - 319.
اخترشهر، علی. (بهار 1387). توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش مطالعات انقلاب اسلامی؛ سال چهارم، شماره 12، 167-187.
آرامش، رسول. (1380). آسیب‌شناسی حقوقی: استقلال قاضی و دستگاه قضائی. وکالت شماره 9، 14-18.
آزادمرزآبادی اسفندیار، طرخورانی حمید، امامی خوانساری نسرین السادات. (بهار 1386). بررسی استرس‌های شغلی گروهی از کارکنان سپاه. طب نظامی شماره 90، 15 - 22.
نظری، علی اشرف. (بهار 1386). نگرش مدرن به قدرت سیاسی. پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی سال دوم، شماره چهارم، 123-140.
آشنا، حسام الدین. (تابستان 1377). ارتباطات سیاسی و فرهنگ مذهبی در ایران. گفتمان شماره 1، 189-208.
باهنر، محمد جواد. (1361). روانشناسی و جامعه‌شناسی ارتش. پاسدار اسلام آبان شماره 11، 48-51.
بایی لاشکی مریم، پیشگاهی فرد زهرا. (تابستان 1388). تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان (مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی). نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی): دوره 1، شماره 3، 93- 112.
بشیریه، حسین. (1392). جامعه‌شناسی سیاسی؛ نقش نیروهای سیاسی در زندگی سیاسی (نسخه بیست و یکم). تهران: نشر نی.
علوی، پروبز. (زمستان 1377). ارتباطات سیاسی و روابط عمومی. مجله روابط عمومی دوره نو شماره 1، 30-24.
تقی زاده، جواد و ضرغامی، بشیر. (پاییز 1388). استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهارم، 45-79.
تکمیل همایون، ن. (تابستان و پاییز 1376). رشد هماهنگ و نوسازی در نهادهای سیاسی. فرهنگ - شماره 22 و 23، 119 - 152.
جلالی، هوشنگ. (بهار 1380). آسیب‌شناسی اجتماعی در ارتش. مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 8، 111-122.
جهانی، محمدرضا. (28 و 29 بهمن 1382). نقش بهداری نیروی انتظامی در مدیریت فجایع ملی. دومین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین؛ ابعاد علمی و راهکارها. تهران: دانشگاه امام حسین.
حسن کلاکی و رضا دوستدار. (تابستان 1388). بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم شماره دوم، 229-251.
حسین زاده راد، کاوه. (پاییز 1388). آیا مقاومت در برابر قدرت امکان‌پذیر است؟ علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج - شماره 8، 119 - 128.
حسین زاده فرمی مهدی، معتمدی ضحی. (پاییز 1390). تأملی در بازار: مطالعه تحولات بازار در دهه اول پس از انقلاب اسلامی. مطالعات انقلاب اسلامی: دوره 8، شماره 26، 169 - 198.
حسینی، شمس الدین. (2015، 05 20). کتب منتشر شده. بازیابی از پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر سید شمس الدین حسینی: http://shamseddin-hosseini.ir/uni/index.php/dlbooks
دفتر بررسی‌های حقوقی. (فروردین و اردیبهشت 1375). مروری بر ضعف‌ها و قوت‌های قانون انتخابات مجلس فرازوفرودهای قانون انتخابات. مجلس و پژوهش، شماره 19، 85-92.
خانی، علی رضا. (بهمن و اسفند 1379). تأملی تازه در باب: بوروکراسی و فقدان آن. اطلاعات سیاسی - اقتصادی - شماره 161 و 162، 126 - 135.
خلعتبری، ارسلان. (دی 1331). دادگستری حافظ منافع دولت و مردم است. کانون وکلا، دوره اول، - شماره 28، 24 - 28.
درودی، مجتبی (تابستان 1390). سلسه‌مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی- شماره یک، 153-172.
دوستدار، رضا. (پاییز 1390). نقش و کارکرد نیروهای مسلح در تحقق امنیت ملی پایدار در چشم‌انداز 1404 (مطالعه موردی: نیروی انتظامی. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی - شماره 15، 81 - 106.
دوورژه، موریس. (1349). اصول علم سیاست. (ابوالفضل. قاضی، مترجم) تهران: فرانکلین.
ذوعلم، علی. (1384). روحانیت و قدرت سیاسی در تجربه جمهوری اسلامی. بازتاب اندیشه، شماره 71، 1263-1268.
ذوعلم، علی. (1384). روحانیت و قدرت سیاسى را تجربه جمهورى اسلامى. حکومت اسلامی، شماره 37.
ربانی خوراسگانی، علی. (پاییز و زمستان 1384). بررسی «مشکلات درونی سازمان روحانیت ایران» با به‌کارگیری روش تحقیق عملی مشارکتی در حوزه‌های علمیه مشهد و قم. جامعه‌شناسی کاربردی - شماره 19، 119-154.
رضا بیرانوند، حسین یاراحمدی و بهرام گلگون. (پاییز 1391). بررسی نقش فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری‌های انتظامی. مطالعات مدیریت انتظامی، سال هفتم، شماره 3، 435 - 460.
روحانی، حسن. (تابستان 1380). امنیت عمومی، امنیت ملی و چالش‌های فرا روی. راهبرد شماره بیستم، 5 - 44.
ساعی، علی. (1391، 03 08). علیت فازی در علوم اجتماعی. بازیابی از انجمن جامعه‌شناسی ایران: http://www.isa.org.ir/session-report/5449
سواد کوهی فر، سام. (بهمن و اسفند 1380). بررسی تطبیقی مشروعیت قاضی: در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و سایر سیستم‌ها. دادرسی شماره 30، سال پنجم، 23-28.
سیاهپوش، امیر. (پاییز 1387). فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران. راهبرد فرهنگ - شماره 3، 99 - 124.
سیدامامی، کاووس و منتظری مقدم، رضا. (پاییز 1391). نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی؛ بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه تهران. پژوهشنامه علوم سیاسی؛ سال هفتم، شماره چهارم، 189-126.
شایسته نژاد، علی. اکبر. (زمستان 1390). آسیب‌شناسی نقش الگویی رهبران جامعه در تداوم انقلاب اسلامی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی - شماره 27، 67 - 90.
شجاعی زند، علیرضا. (پاییز 1388). روحانیت و موقعیت جدید. شیعه شناسی سال هفتم -شماره 27، 231-264.
شفیعی فر، محمد. (پاییز 1384). مردم‌سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت. مطالعات انقلاب اسلامی - شماره 2، 115 - 156.
صادقی مال امیری، منصور. (پاییز 1388). مقایسه نیازهای کارکنان نیروی انتظامی در دو مقطع زمانی سال‌های 82 و 86. انتظام اجتماعی شماره 3، 53-78.
طالب، مهدی؛ یوسف وند، سامان؛ یوسف وند، علی. (بهار 1392). تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد: از منظر رویکردهای توسعه محور. علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی) - شماره 60، 43 - 78.
طهماسبی، جواد. (زمستان 1390). فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات. حقوقی دادگستری، دوره 75، شماره 76، 209 - 229.
عترت دوست، محمد. (آذر و دی 1389). درآمدی بر معنویت شناسی سازمانی و کارکردهای آن در نیروی انتظامی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 32، 105- 120.
عسگری ساجدی، محمد. (مهر 1384). تأثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری. تدبیر - شماره 161، 43-48.
عصاریان نژاد، حسین و صنیعی، محمد حسین. (تابستان و پاییز 1386). مدیریت آسیب و کارآمدی دفاع در نیروهای مسلح. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 87 - 130.
عطارزاده، مجتبی. (1377). تأثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملی ج.ا.ا.ایران. مطالعات راهبردی پیش‌شماره 2.
گفتگوی علمی. (1385 و 1386). گفتگوی علمی: اصول و مبانی تحلیل امنیت (یافته‌ها و کاستی‌های مکتب کپنهاگ). نگرش راهبردی، شماره 77 و 78، 139-153.
غلامی، رضا. (1383). مانیفست روحانیت. زمانه، شماره 28.
غلامی، رضا. (خرداد 1384). مانیفست روحانیت 2. زمانه، سال چهارم، شماره 33، 63-67.
فخریه حمیدیان پور، رضا سیاوشی، زعیمه نعمت الهی. (تابستان 1391). ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر رویکرد مقایسه‌ای بر پایه تحلیل‌های آماری و تصمیم‌گیری فازی. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره دوم، از 41 تا 66.
فراتی، عبدالوهاب. (پاییز 1387). روحانیت، سیاست و دموکراسی. مطالعات انقلاب اسلامی، دوره 4، شماره 14، 189- 204.
فربودی، یوسف. (پاییز و زمستان 1368). شناخت بیماری‌های اجتماعی بوروکراسی 3. دانش مدیریت - شماره 6 و 7، 59 - 75.
فربودی، یوسف. (بهار 1368). شناخت بیماری‌های اجتماعی بوروکراسی. دانش مدیریت– شماره 4، از 62 تا 70.
قدردان قراملکی، محمدحسن. (زمستان 1385). جایگاه مردم در حکومت نبوی. حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره 42، 172-188.
قلی پور، آرین. (زمستان 1385). هیدروکراسی یا بوروکراسی. فصلنامه دانش مدیریت- دوره 19، شماره 1، 103-123.
قلی پورالله، رحمت. (پاییز 1384). تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. مدیریت فرهنگ سازمانی- شماره 10، 103 - 128.
قنبری، آیت. (زمستان 1381). منابع قدرت روحانیت شیعه در ایران. علوم سیاسى؛ شماره 20.
قوام، عبدالعلی. (1372). تحول در نظام اداری در چارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی. سمینار بررسی مسایل اداری ایران (ص. 10-17). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
کریمی مله، علی. (1384). شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی (ره). مطالعات راهبردی، شماره 30، 765-788.
کسرایی، محمد سالار؛ مرادخانی، همایون و رضایی محمد. (پاییز و زمستان 1390). فوکو: حکومت مندی، سوژه سیاسی و کنش سیاسی. جامعه‌شناسی تاریخی: دوره 3، شماره 2، 1-34.
کسرایی، محمدسالار؛ وردیزاده، نسرین. (زمستان 1389). تحلیل نگرش گروه‌های سیاسی درون حاکمیت به نقش مردم در نظام سیاسی. جامعه‌شناسی تاریخی- شماره 4، 95 - 126.
مجتبی اسکندری، اسماعیل ثمنی. (بهار و تابستان 1391). طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مد ظله). مدیریت اسلامی، سال بیستم، شماره 1، 39 - 60.
محرمی، توحید. (پاییز و زمستان 1384). نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه. پژوهش سیاست نظری - شماره 1، 151 - 179.
محسنی تبریزی، علیرضا و شاه بهرامی، فرخ الله. (بهار 1387). نقش مدیریت انتظامی در تأمین امنیت شهرها (مطالعه موردی؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی). فصلنامه دانش انتظامی سال دهم - شماره 38، 120 - 143.
محمد رضا قلی زاده، علی اصغر فانی و علی محمد احمدوند. (فروردین و اردیبهشت 1389). بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی کارکنان معاونت طرح و برنامه‌وبودجه ناجا). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس سال هفنم شماره 28، از 29 تا 45.
محمدی اصل، عباس. (اسفند 1384 و فروردین 1385). ابعاد رفتارشناسی سیاسی. گزارش - شماره 172 و 173، 34 - 36.
منصور نژاد، محمدرضا. (شهریور 1383). پیش درآمدی بر آسیب‌شناسی آفات مدیریتی در ایران اسلامی. توسعه مدیریت - شماره 60، 57 - 72.
منطقی، محسن. (بهار 1389). تحلیلی بر عوامل محیطی تأثیرگذار بر هویت نهاد روحانیت (رویکرد مدیریتی و سازمانی). حکومت اسلامی سال پانزدهم، شماره 1 (پیاپی 55)، 201-222.
مهرداد نوا بخش، سعید عطار، سیدرحیم ابوالحسنی. (بهار 1391). رویکرد سیاست شبکه‌ای: تعمیم اندیشه سرمایه اجتماعی به عرصه تحلیل دولت. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم؛ شماره دوم، 7-21.
مهوری، محمدحسین. (آذر و دی 1381). جایگاه مردم در تشکیل حکومت پیشوایان معصوم. نامه مفید-شماره 32، 125 - 152.
موسوی، میر طاهر. (1385). مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی. رفاه اجتماعی، سال ششم شماره 23، 67-92.
موسی زاده، علیرضا. (بهار 1383). نخبگان سیاسی و تئوری قدرت. راهبرد شماره سی و یکم، 43-63.
میدری، احمد. (بهمن 1383). اصناف و دولت. گفتگو شماره ۴۱، 79 - 108.
میرزمانی بافقی سیدمحمود، پوراعتماد حمیدرضا. (زمستان 1383). سبک زندگی کارکنان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره 2، شماره 4 (مسلسل 8)، 443 - 450.
ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه‌وبودجه. (آذر و دی 1386). چالش و راه‌کارهای مدیریت انتظامی بحران. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 14، 87-110.
نظری، علی اشرف. (2015، 06 15). قدرت، سوژه و هویت؛ تأملی بر آرای میشل فوکو. بازیابی از کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت: http://www.iptra.ir/vdcjvxmeuqey.html
نظری، علی اشرف. (پاییز 1390). چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسافوکویی از قدرت. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 41، شماره 3، 341-358.
نفری، ندا. (تابستان 1391). ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره. مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)- شماره 10، 153 - 172.
نوایی، علی اکبر. (1375). بایستگی‌های روحانیت. اندیشه حوزه، شماره 4.
نیکو کار، غلامحسین و علی دادی، یاسر. (خرداد و تیر 1387). آسیب‌شناسی سازمان و الگوهای آن (جستجویی در الگوی علی بورک - لیتوین) (با تحلیلی در کاربرد آسیب‌شناسی در سازمان‌های نظامی). مصباح - شماره 75، 139 - 166.
هرسیج، حسین. (بهار و تابستان 1383). کسری اعتماد سیاسی: ریشه‌ها و راهکارهای مقابله با آن در نظام مردم‌سالاری دینی. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی -شماره 21 و 22، 239-264.
ورعی، سید جواد. (زمستان 1380). مشورت حق مردم و وظیفه حکومت. حکومت اسلامی سال ششم، شماره 22، 84-114.
وروایى، اکبر. (پاییز 1390). بررسى عوامل مؤثر بر تخلفات انضباطى شایع در بین کارکنان ناجا و راهکارهاى مدیریت انتظامى آن. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شمارة سوم، 435- 469.
ون دایک، جان. (تابستان 1384). قدرت و سیاست در جامعه شبکه‌ای. (ی. پور، اسماعیل، تدوین) رسانه - شماره 62، 121 - 161.
یوسف پور، علی. (مهر و آبان 1374). مفهوم «نظارت» و جایگاه مجلس. مجلس و پژوهش-شماره 17، 145-154.
G.Blumler، Jay and Coleman، Stephen. (2010). Political Communication in Freefall: The British Case--and Others? The International Journal of Press/Politics، 139-154.
Quandt، T. (2008). Network Analysis. In W. Donsbach.، The international encyclopedia of communication (pp. 3201-3202). Singapore: Blackwell Publishing.
Schulz، W. (2008). Political Communication. In W. Donsbach، Encyclopedia of communication theory (pp. 6371-3672). London،: SAGE Publications، Inc.