مفهوم مسائل بدخیم

نوع مقاله: سرآغاز

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

مفهوم «مسائل بدخیم » از دهه 1970 در ادبیات علوم اجتماعی، اقتصادی و مدیریت به کار برده شده و پس از آن به شدت گسترش یافته است.برخی از عمده ترین مسائل سیاست عمومی در ایران کم و بیش به مسائل بدخیم شباهت یافته‌اند. مسائلی نظیر محیط زیست و آب، نظام بانکی، نظام مالیاتی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و خروج از رکودبه درجاتی شباهت‌های جدی به مسائل بدخیم دارند. ادبیات و دانش تولید شده در زمینه مسائل بدخیم می‌تواند به بهبود درک ما از سیاست عمومی در این عرصه کمک کند. جست وجوی ساده بانک‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد متونی انگشت‌شمار درباره مسائل بدخیم به فارسی موجود است و اصلی‌ترین کتب و مقالات در این عرصه به زبان فارسی برگردانده نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات