نشست بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع

نوع مقاله: گزارش سیاستی

چکیده

در آستان هی بیست و پنجمین سال ظهور کشورهای مستقل به جا مانده از اتحاد شوروی سابق نشست یک روزه با عنوان «تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع از دیدگاه نمایندگان ایران در این کشورها » در مرکز بررس یهای استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست دلایل سراشیبی تند بخ شهای مختلف در اتحاد شوروی شناسایی و نیروهای پیشران در روند واگرایی واحدهای سیاسی و قومی برای جدا شدن از شوروی تبیین شد. در پایان نشست همچنین برای سیاس تگذاری مطلوب برای روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پیشنهاداتی ارائه شد. مدیریت این نشست بر عهده عباس ملکی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات