بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمده شریک تجاری در چارچوب یک الگوی جاذبه تعمیم یافته، با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پانل دیتا پرداخته می‌شود. الگوسازی مدل تحقیق بر اساس داده‌های آماری سالانه طی سال­های 1375 تا 1394 صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که تحریم‌های ضعیف تاثیر منفی کم‌تری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دوره مورد بررسی داشته است. اما تحریم‌های شدید و گسترده تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری ایران داشته است. بنابراین اقدامات انجام شده در جهت کاهش یا لغو تحریم‌های شدید علیه ایران نظیر توافق نامه هسته ای(برجام)، می تواند منجر به رونق روابط تجاری ایران و شرکای عمده تجاری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذربایجانی، کریم، سید کمیل طیبی و حلیمه، صفا درگیری.  1394. «اثر تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا بر تجارت دوجانبۀ ایران و شرکای تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه». تحقیقات اقتصادی. سال 3. شمارۀ 50. صص 539-562.

بهروزی فر، مرتضی. 1383. «اثر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی».  فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی. شمارۀ 33. صص 195-239.

ضیایی بیگدلی، محمد‌تقی، الهام غلامی و فرهاد و طهماسبی بلداجی. 1392. «بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه». فصلنامۀ پژوهشنامه اقتصادی. شمارۀ 48. صص 109-119.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و زهره بهاری.1393. «تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه». فصلنامۀ پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. سال 4. شمارۀ 16. صص 53-72.

طغیانی، مهدی، سید عقیل حسینی، مرتضی درخشان، ایمان باستانی‌فر، و محمدرضا حیدری. 1392. اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران. تهران: نیلوفران.

عبادی مهر، محمود.  «تحریم‌های مالی هدفمند، دستورالعملی برای طراحی و اجرا».  موسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. ص 2.

Doxey, M. 1990. "Evolution and adaptation in the modern Commonwealth". International Journal. Vol 45. No 4. pp 889-912.

‏Frank, J. 2017. "The empirical consequences of trade sanctions for directly and indirectly affected countries"FIW Working Paper. No 174.

‏Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey J., AnnElliott, Kimberly & Muir, Julia. 2012. "Case Studies in Economic Sanctions and Terrorism: Post – 2000 Sanctions Episodes". Peterson Institute for International Economics. PP 1-24

Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey, J., AnnElliott, Kimberly & Oegg Barbara. 2007. "Economic Sanctions Reconsidered", 3rd ed, Institute for International Economics, Washington DC.

Hufbauer, Gary Clyde & Oegg, Barbara. 2003. "The Impact of Economic Sanctions on U.S. Trade: Andrew Rose’s Gravity Model", International Economics Policy Brief 03-4, Institute for International Economics, Washington. PP 1-24.

Lamotte, Olivier. 2012. "Disentangling the Impact of Wars and Sanctions on International Trade: Evidence from Former Yugoslavia", Comparative Economic Studies, PP 1-27.

Malloy, M. P. 1990. "Economic Sanctions and US Trade". Vol. 1. Aspen Publishers.

Nossal, Kim Richard. 1989. "International sanctions as international punishment." International Organization. Vol 43. No 2. pp 301-322.

Pöyhönen, P. 1963. "A tentative model for the volume of trade between countries". Weltwirtschaftliches Archiv. PP 93-100.

Tinbergen, J. 1962. "Shaping the world economy; suggestions for an international economic policy". Books (Jan Tinberge).