راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه یزد

چکیده

هدف این پژوهش مطالعۀ تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین‌الملل‌گرایی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرایی و واقع‌گرایی در دوران ترامپ است. سؤال اصلی این است که راهبرد سیاست خارجی ترامپ چیست؟ برای پاسخ به این سؤال از چارچوب مفهومی «نظریه‌های نقش جهانی آمریکا» استفاده می‌شود. فرضیۀ اصلی نیز این است که راهبرد سیاست خارجی ترامپ ترکیبی از رویکردهای نوانزواگرایی و واقع‌گرایی است. درواقع، بدون بررسی دقیق این دو رویکرد نمی‌توان منطق سیاست خارجی جدید آمریکا را به‌صورت منسجم و صحیح درک کرد. از این جهت، چنین استدلال شده است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و عملکرد اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزۀ مسائل نظامی و امنیتی کاملاً واقع‌گرایانه عمل کرده است. در این مقاله، سیاست خارجی ترامپ در قالب دو راهبرد «نخستْ آمریکا» و «احیای مجدد آمریکا» مفصل‌بندی و تحلیل می‌شود. پژوهش از نوع توصیفی‌ـ‌تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بوزان، بری. 1390.  ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ: سیاست‌های جهانی در قرن بیست و یکم. ترجمۀ عبدالمجید حیدری. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

کالاهان، پاتریک. 1387. منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه‌های نقش جهانی آمریکا. ترجمۀ داوود غرایاق زندی، محمود یزدان‌فام، نادر پورآخوندی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

گریفیتس، مارتین.1390. دانشنامۀ روابط بین‌الملل و سیاست جهان. ترجمۀ علیرضا طیب. تهران: نشر نی.

یزدان‌فام، محمود. 1395. «سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. شمارۀ 4 (زمستان).

Ashbee, E. and Dumbrell, J. 2017. The Obama Presidency and the Politics of Change (Studies of the Americas). 1st ed. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Campbell, C. 2017. “Everything You Need to Know about President Trump’s Grueling Asia Tour”. Time. Available at: http://time.com/5006936/donald-trump-china-vietnam-philippines-korea-japan-apec-asean/ (accessed 13 December 2017).

CBS NEWS. 2016. “Pence goes farther than trump on Iran deal, says US will rip up”. Available at: http://www.cbsnews.com/news/pence-goes-farther-than-trump-on-iran-deal-says-us-will-rip-up/(accessed 2 December 2017).

Clementi, M. and Dian, M. and Pisciotta, B. 2017. US Foreign Policy in a Challenging World: Building Order on Shifting Foundations. 1st ed. Springer.

Cobb, J. 2008. Resistance: The New Role of Progressive Christians. 1st ed. Louisville: Westminster John Knox Press.

Coles, T. 2017. President Trump, Inc.: How Big Business and Neoliberalism Empower Populism and the Far-right. 1st ed. Sussex: Clairview Books.

Conway, M. 2017. “Trump: I don't see a role for the U.S. in Libya”. POLITICO. Available at: https://www.politico.com/story/2017/04/20/donald-trump-united-states-role-in-libya-237417 (accessed 1 December 2017).

David, C. and Grondin, D. 2016. Hegemony or Empire?The Redefinition of US Power under George W. Bush. 2nd ed. New York: Routledge.

Granville, K. 2017. “What Is TPP? Behind the Trade Deal That Died”. Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.com/interactive/2016/business/tpp-explained-what-is-trans-pacific-partnership.html (accessed 25 October 2017).

Haass, R. 2016. “The Isolationist Temptation”. The Wall Street Journal. Available at: https://www.wsj.com/articles/the-isolationist-temptation-1470411481  (accessed 1 November 2017).

Haass R. 2017. “Trump foreign policy has found its theme: The Withdrawal Doctrine. US have left/threatening to leave TPP, Paris accord, UNESCO, NAFTA, JCPOA”. Twitter. Available at: https://twitter.com/RichardHaass/status/918471381511229440 (accessed 12 October 2017).

Holland, S. 2016. “Trump lays out non-interventionist U.S. military policy”. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-military/trump-lays-out-non-interventionist-u-s-military-policy-idUSKBN13W06L (accessed 2 November 2017).

Holland, S. and Lubell, M. 2017. “Trump recognizes Jerusalem as Israel's capital, reversing longtime U.S. policy”. Reuters.com. Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel/trump-recognizes-jerusalem-as-israels-capital-reversing-longtime-u-s-policy-idUSKBN1E01PS (accessed 6 December 2017).

Kassab, H. and Rosen, J. 2016. The Obama Doctrine in the Americas (Security in the Americas in the Twenty-First Century). Lanham, Maryland: Lexington Books.

Liptak, K. and Acosta, J. 2017. “Trump on Paris accord: 'We're getting out'”. CNN. Available at: http://www.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html (accessed 25 October 2017).

 Liptak, K. and Merica, D. 2017. “Trump delivers 'America first' speech at APEC”. CNN. Available at: http://www.cnn.com/2017/11/10/politics/donald-trump-apec-vietnam-trade/index.html (accessed 10 November 2017).

Micallef, S. 2016. Is Obama's 'Pivot to Asia' Enough to Maintain Us Influence in East Asia? 1st ed. Hamburg: Anchor Academic Publishing.

Nguyen, U. 2017. “APEC Ministers Vow to Fight Protectionism as Trump Slams WTO”. Bloomberg.com. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-11/apec-ministers-vow-to-fight-protectionism-as-trump-slams-wto (accessed 2 December 2017).

Nobelprize.org. 2009. “The Nobel Peace Prize for 2009 to President Barack Obama” Available at: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/press.html (accessed 24 October 2017).

O’Toole, M. 2016. “Libya Is Obama’s Biggest Regret And Hillary’s Biggest Threat”. Foreign Policy. Available at: http://foreignpolicy.com/2016/06/03/libya-is-obamas-biggest-regret-and-hillarys-biggest-threat/ (accessed 2 November 2017).

Prifti, B. 2017. US Foreign Policy in the Middle East. 1st ed. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Renshon, S. 2012. Barack Obama and the Politics of Redemption. 1st ed. New York: Routledge.

Rosato, S. and Schuessler, J. 2011. “A Realist Foreign Policy for the United States”. Perspectives on Politics. Vol. 9 (04). Pp. 803-819.

Rosefielde, S. 2017. Trump's Populist America. 1st ed. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Company.

Smith, S. and Hadfield, A. and Dunne, T. 2016. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

Swanson, A. and Granville, K. 2017. “What Would Happen if the U.S. Withdrew From Nafta”. Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.com/2017/10/12/business/economy/what-would-happen-if-the-us-withdrew-from-nafta.html (accessed 31 October 2017).

Thrush, G. 2017. “Trump’s New Travel Ban Blocks Migrants from Six Nations, Sparing Iraq”. Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/politics/travel-ban-muslim-trump.html (accessed 2 December 2017).

Trump, D. 2017. “North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them!”. Twitter. Available at: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/851767718248361986 (accessed 1 December 2017).

Whitehouse.gov. 2017a. Remarks by President Trump in Joint Address to Congress, Available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/28/remarks-president-trump-joint-address-congress (accessed 1 December 2017).

Whitehouse.gov. 2017b. President Donald J. Trump's New Strategy on Iran, Available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran (accessed 2 December 2017).