سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

سیاست خارجی ترامپ، به لحاظ نظری، رگه‌هایی از واقع‌گرایی و عمل‌گرایی دارد. ترامپ به مرور زمان بر اثر مواجه‌شدن با واقعیت‌های سیاست در داخل و خارج آمریکا، در حال سوق‌دادن سیاست خارجی این کشور به‌سمت واقع‌گرایی و عملگرایی است. فشار نهادهای مختلف در آمریکا ــ اعم از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبۀ بین‌المللی، متحدان آمریکا در جهان و سایر کنشگران جهانی ــ کار ترامپ را در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود در حوزۀ سیاست خارجی دشوار کرده است. آمریکا با اینکه از لحاظ منابع قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صدر کشورهای جهان است نمی‌تواند به‌طورکامل نسبت به دیگر کنشگران سیاسی جهان مثل دولت‌ها، نهادها یا فرایند جهانی‌شدن بی‌توجه باشد. فرضیۀ این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که «ایالات متحده پس از مواجه‌شدن با واقعیت‌های نظام جهانی به‌سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع‌گرا متمایل شده است».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازغندی، علی‌رضا و روشندل، جلیل. 1374. مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران: سمت.

ایزدی، پیروز. 1395. «ترامپ و اروپا؛ روابط فراآتلانتیکی». گزارش شمارۀ 257. معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی. مرکز تحقیقات استراتژیک. قابل دسترس در:

پلینو، جک‌سی. 1379. فرهنگ روابط بین‌الملل. ترجمه و تحقیق حسین پستا. تهران: فرهنگ معاصر.

دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت. 1388. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمۀ وحید بزرگی و علی‌رضا طیب. تهران: قومس.

قوام، عبدالعلی. 1386. روابط بین‌الملل؛ نظریه‌ها و رویکردها. تهران: سمت.

مشیرزاده، حمیرا. 1389. تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: سمت.

رضایی، مهدی. 1395. «دیدگاه‌های اقتصادی هیلاری کلینتون و ترامپ، دو نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا». دوماهنامۀ سیاسی ـ اقتصادی. شمارۀ 304 (تابستان). صص 19-12.

سیف‌زاده، سید حسین. 1382. مبانی و مدل‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزرات امور خارجه.

 

Alili, Ahmad. 2017. “Trump Foreign Policy Impact in the Caucasus: Projecting Azerbaijan-USA relations for the next four years and beyond”. Available at: http: //cesd.az/new/wp- content/uploads/2017/01/CESD_Paper_Trump-foreign-policy-impact-in-the-Caucasus.pdf.pp 2-16.

Brands, Hal. 2017. “Can U.S. Internationalism Survive Trump? American internationalism is not dead yet, but that it faces serious long term maladies”. Foreign Policy. Available at: www.foreignpolicy.com/2017/05/25/can-u-s-internationalism-survive-trump.

Cherkaoui, Mohammed. 2016. “Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for America”. Available at: http: //scar.gmu.edu/sites/default/files/MCherkaoui%20Report%20on%20US%20Politics.pdf. pp 1-17.

Courmont, Barthélémy. 2016. “TRUMP’S Foreign policy: Implications for Europe and East Asia”. Available at: http: //www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/11/Asia-Focus-6-itw-BC.pdf. pp 1-9.

Cruz, Roman. 2017. “Trump’s isolationism on full display at international climate talks”. Available at: http: //thehill.com/opinion/energy-environment/361390- trumps-isolationism-on-full-display-at-international-climate-talks.

Grevi, Giovanni. 2016. “Lost in transition? US foreign policy from Obama to Trump”. Available at: http: //www.epc.eu/documents/uploads/pub_7240_lostintransition.pdf. pp 3-16

Haar, Roberta. 2016. “The Trump effect on US foreign policy”. Available at: https: //www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202016%20nr.%205/Haar.pdf. pp 1-6.

Jervis, Robert. 2017. “ISSF Policy Series: President Trump and IR Theory”. Available at: https: //networks.h-net.org/node/.../issf-policy-series-president-trump-and-ir-theory.

Krauthammer, Charles. 2017. “Trump’s foreign policy revolution”. Available at: https: //www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trumps-foreign-policy-revolution/2017/01/26/c69268a6-e402-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_story.html?

Laderman, Charlie. 2017. “Conservative Internationalism: An Overview”. Published for the Foreign Policy Research Institute by Elsevier Ltd. Available at: https: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438717301163.

Larres, Klaus. 2017. “Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe. Russia and China”. Available at: http: //www.globalpolicyjournal.com/articles/conflict-and-security/donald-trump-and-america%E2%80%99s-grand-strategy-us-foreign-policy-toward-eu.

Overhaus, Marco and Brozush, Lars. 2016. “US Foreign Policy after the 2016 Elections Presidential Contenders’ Opposing Concepts and Domestic Political Dynamics”. Available at: https: //www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C33_ovs_bzs.pdf. pp 1-14

Pitakdumrongkit, Kaewkamol .2016. “The Rise of Trump and Its Global Implications Trump’s Victory: Future of International Monetary and Financial System”. Available at: https: //www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/11/CO16278.pdf. pp 1-3.

Puspitasari, Ratih. 2016. “Future of the global economy after Trump's victory”. Available at: http: //www.thejakartapost.com/academia/2016/11/11/future-of-the-global-economy-after-trumps-victory.html.

Special Report. 2016. Future Policy Organization Rethinking our world. Available at: https://fpoglobal.com/control/wp-content/uploads/2016/11/Trump-Foreign-Policy-Challenges.pdf.

Swaine, Michael D. 2017. “Chinese Views on the Trump Administration’s Asia Policy”. Available at: http: //carnegieendowment.org/2017/06/01/chinese-views-on-trump-administration-s-asia-policy-pub-70143.

The White House .2017. National Security Strategy. Available at: https: //www.whitehouse.gov/wp-content/.../2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

Walt, Stephan.2016. “Could There Be a Peace of Trumphalia?”. Available at: http: //foreignpolicy.com/2016/11/14/could-there-be-a-peace-of-trumphalia.

Weaver, Matthew. 2016. “World leaders react to Donald Trump's US election victory”. Available at: https: //www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/world-leaders-react-to-donald-trumps-us-election-victory.

Wolfforth, William C. 2008. Realism and Foreign Policy; Theories, Actors, Cases. Edited by Steve Smith and Amelia Hadfield and Tim Dunne. Oxford University Press.

Wright, Thomas. 2016. “The 2016 presidential campaign and the crisis of US foreign policy”. Available at: https: //www.lowyinstitute.org/publications/2016-presidential-campaign-and-crisis-us-foreign-policy.