ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، رشتۀ مدیریت فناوری اطلاعات

3 استاد دانشگاه تهران، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

علی‌رغم تاثیرات گسترده فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به‌خصوص در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، به‌علت جدید بودن این حوزه تاکنون چارچوب سیستماتیک برای تبیین شبکة ارزش در فضای مجازی ارائه نشده است. در این مطالعه با هدف ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی، ضمن مرور سیستماتیک مطالعات پیشین و تحلیل آن‌ها به‌روش تحلیل چارچوب، بازیگران شبکة ارزش در خدمات فضای مجازی شناسایی شدند. برای این‌منظور، با رویکرد تفسیری ون‌مانن پس از سه مرحله بازخوانی کل‌نگر، انتخابی و تفصیلی، درونمایه‌های اصلی استخراج شدند. این درونمایه‌ها به‌عنوان مؤلفه‌های شبکة ارزش خدمات فضای مجازی معرفی و براساس آن‌ها چارچوب اولیه ارائه شد. سپس به‌کمک روش دلفی، معیارها و پیشران‌های اصلی جهت ارائه چارچوب نهایی شناسایی گردیدند. درادامه مجدداً با به‌کارگیری روش دلفی، جایگاه مؤلفه‌ها در چارچو‌ب نهایی مشخص گردید. در این مطالعه، تلاش شد با بهره‌گیری از رویکرد تلفیقی، محدودیت‌های موجود در روش‌شناسی‌های مطالعات پیشین تاحد ممکن برطرف شود و چارچوب پیشنهادی، نگاهی فرآیندی و یک‌پارچه را جهت سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی با هدف حمایت از کسب و کارهای خدمت محور برای سیاست‌گذاران فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تولایی، روح‌الله. 1393. «آینده‌پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی‌شدن با روش دلفی». مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. دورۀ 5. شمارۀ 17. صص 92 ـ 123.

قربانی‌زاده، وجه‌الله و سارا بهفر. 1392. «فراتحلیل پژوهش‌های آمادگی الکترونیک سازمان‌ها در ایران». مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. دورۀ 2. شمارۀ 56. صص 1-22.

قلی‌پور، آرین و علی پیران‌نژاد. 1387. «ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک». مدرس علوم انسانی. دورۀ 12. شمارۀ 1. صص 219-256.

گرامیان، سعیده‌سادات و محمدرضا پورقوشچی. 1394. «جهانی‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریۀ ساختارـ‌کارگزار». مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. دورۀ 6. شمارۀ 19. صص 130-166.

همایون، محمدهادی و محمدساجد هاشمی. 1396. «جایگاه شبکۀ ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. دورۀ 7. شمارۀ 23. صص 113-132.

Abrahams, Lucienne. 2015. “Framing the digital complexity economy”. in: Cyberspace (CYBER-Abuja). International Conference.

Aide, Esu. 2017. “Making Sense of Life, Global Activism in the Cyberspace”. Sociology and Anthropology. Vol. 5 (No. 3). Pp. 195-203.

Allee, Verna. 2000. “Reconfiguring the value network”. Journal of Business strategy. Vol. 21 (No. 4). Pp. 36-49.

Barnard, Jonathan Spencer. 2016. “A Brave New Borderless World: Standardization Would End Decades of Inconsistency in Determining Proper Personal Jurisdiction on Cyberspace Cases”. Seattle UL Rev. Vol. 40 (No. 1). Pp. 249.

BediiKaya, Mehmet. 2016. “The regulation of Internet intermediaries under Turkish law: Is there a delicate balance between rights and obligations?”. Computer Law & Security Review. Vol. 32 (No. 5). Pp. 759-774.

Bocken, Nancy et al. 2013. “A value mapping tool for sustainable business modelling”. Corporate Governance. Vol. 13 (No. 5). Pp. 482-497.

Borghard, Erica D. and Shawn W. Lonergan. 2017. “The Logic of Coercion in Cyberspace”. Security Studies. Vol. 26 (No. 3). Pp. 452-481.

Clarysse, Bart et al. 2014. “Creating value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems”. Research Policy. Vol. 43 (No. 7). Pp. 1164-1176.

Eun, Yong‐Soo and Judith Sita Abmann. 2016. “Cyberwar: Taking Stock of Security and Warfare in the Digital Age”. International Studies Perspectives. Vol. 17 (No. 3). Pp. 343-360.

Evens, Tom. 2010. “Value networks and changing business models for the digital television industry”. Journal of Media Business Studies. Vol. 7 (No. 4). Pp. 41-58.

Fung, K. C., Nathalie Aminian and Chris Y. Tung. 2017. “Some characteristics of innovation activities: Silicon Valley, California, China and Taiwan”. Economic Change and Restructuring. Vol. 49 (No. 2-3). Pp. 221-240.

Funk, Jeffrey L. 2009. “The emerging value network in the mobile phone industry: The case of Japan and its implications for the rest of the world”. Telecommunications Policy. Vol. 33 (No. 1). Pp. 4-18.

Habibi, Arash et al. 2014. “Delphi technique theoretical framework in qualitative research». The International Journal of Engineering and Science. Vol. 3. No. 4. Pp.8-13

Laroche, Michel et al. 2012. “The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty”. Computers in Human Behavior. Vol. 28 (No. 5). Pp. 1755-1767.

Li, Guang. 2012. “The Evolution of Business Model of Vertical Category E-commerce Company: NALA as Example”. in: Proceeding of 2012 International Symposium on Management of Technology (Ismot'2012) (8-9 Nov. 2012). Hangzhou, China. 636-640

Lusch, Robert F, Stephen L Vargo and Mohan Tanniru. 2010. “Service, value networks and learning”. Journal of the academy of marketing science. Vol. 38 (No. 1). Pp. 19-31.

Lv, Zhihan et al. 2017. “Next-generation big data analytics: State of the art, challenges, and future research topics”. IEEE Transactions on Industrial Informatics. Vol. 13 (No. 4). Pp. 1891-1899.

McIlwain, Charlton. 2017. “Racial formation, inequality and the political economy of web traffic”. Information Communication & Society. Vol. 20 (No. 7). Pp. 1073-1089.

Mockford, Carole et al. 2017. “The development of service user‐led recommendations for health and social care services on leaving hospital with memory loss or dementia–the SHARED study”. Health Expectations. Vol. 20 (No. 3). Pp. 495-507.

Morgan, Lorraine, Feller, Joseph, Finnegan, Patrick. 2013. “Exploring value networks: theorising the creation and capture of value with open source software”. European journal of information systems. Vol. 22 (No. 5). Pp. 569-588.

Mousavi, Seyed Nematollah and Behzad Razavifard. 2016. “Criminal Responsibility of Individuals in Cyberspace Law of Iran”. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 7 (No. 3). Pp. 198.

Nadine, Côrte-Real, Tiago Oliveira and Pedro Ruivo. 2017. “Assessing business value of Big Data Analytics in European firms”. Journal of Business Research. Vol. 70 (No. 3.). Pp. 379-390.

Northcott, Sarah and Katerina Hilari. 2017. “I’ve got somebody there, someone cares”: what support is most valued following a stroke?”. Disability and Rehabilitation. Vol. 18. (No. 3.). Pp. 1-10.

Parkinson, Sally et al. 2016. “Framework analysis: A worked example of a study exploring young people’s experiences of depression”. Qualitative Research in Psychology. Vol. 13 (No. 2). Pp. 109-129.

Peltoniemi, Mirva. 2004. “Cluster, value network and business ecosystem: Knowledge and innovation approach”. in: Organisations, Innovation and Complexity: New Perspectives on the Knowledge Economy» conference, September 9-10

Peppard, Joe and Anna Rylander. 2006. “From value chain to value network: Insights for mobile operators”. European Management Journal. Vol. 24 (No. 2). Pp. 128-141.

Pousttchi, Key and Yvonne Hufenbach. 2014. “Engineering the Value Network of the Customer Interface and Marketing in the Data-Rich Retail Environment”. International Journal of Electronic Commerce. Vol. 18 (No. 4). Pp. 17-41.

Ria, Rovers. 1986. “The merging of participatory and analytical approaches to evaluation: implications for nurses in primary health care programs”. International journal of nursing studies. Vol. 23 (No. 3). Pp. 211-219.

Rothaermel, Frank T. 2002. “Technological discontinuities and interfirm cooperation: What determines a startup's attractiveness as alliance partner?”. IEEE Transactions on Engineering Management. Vol. 49 (No. 4). Pp. 388-397.

Shamim, Hossain M and Muhammad Ghulam. 2016. “Cloud-Assisted Industrial Internet of Things (IIOT)–Enabled Framework for Health Monitoring”. Computer Networks. Vol. 101 (No. 4). Pp. 192-202.

Shen, Hong. 2016. “China and global internet governance: toward an alternative analytical framework”. Chinese Journal of Communication. Vol. 9 (No. 3). Pp. 304-324.

Shoulian, Tang, Zheng Li and Wang Jianglei. 2003. “The Change from Value Chain to Value Network on Telecommunications”. Telecommunications Science. Vol. 9 (No. 2-3). Pp. 128-141.

Smith, Joanna, Hilary Bekker and Francine Cheater. 2011. “Theoretical versus pragmatic design in qualitative research”. Nurse researcher. Vol. 18 (No. 2). Pp. 39-51.

Smith, Joanna and Jill Firth. 2011. “Qualitative data analysis: the framework approach”. Nurse researcher. Vol. 18 (No. 2). Pp. 52-62.

Srivastava, Aashish and S Bruce Thomson. 2009. “Framework analysis: a qualitative methodology for applied policy research”. Journal of Administration and Governance. Vol. 4 (No. 2). Pp. 72-79.

Stockmann, Daniela and Ting Luo. 2017. “Which Social Media Facilitate Online Public Opinion in China?”. Problems of Post-Communism. Vol. 64 (No. 3-4). Pp. 189-202.

Struik, Laura Louise and Neill Bruce Baskerville. 2014. “The role of Facebook in Crush the Crave, a mobile-and social media-based smoking cessation intervention: qualitative framework analysis of posts”. Journal of medical Internet research. Vol. 16 (No. 7). Pp. 52-69.

Sun, Yutao and Seamus Grimes. 2016. “China’s increasing participation in ICT’s global value chain: A firm level analysis”. Telecommunications Policy. Vol. 40 (No. 2). Pp. 210-224.

Thomas, Graham and Sally Wyatt. 1999. “Shaping cyberspace—Interpreting and transforming the Internet”. Research Policy. Vol. 28 (No. 7). Pp. 681-698.

Van Bossuyt, Michaël and Leo Van Hove. 2007. “Mobile payment models and their implications for NextGen MSPs”. info. Vol. 9 (No. 5). Pp. 31-43.

Van Manen, Max. 1998. “Modalities of body experience in illness and health”. Qualitative Health Research. Vol. 8 (No. 1). Pp. 7-24.

Wan, Yoke Kin et al. 2016. “Fuzzy multi-footprint optimisation (FMFO) for synthesis of a sustainable value chain: Malaysian sago industry”. Journal of Cleaner Production. Vol. 128 (No. 3.). Pp. 62-76.

Ward, Deborah J et al. 2013. “Using framework analysis in nursing research: a worked example”. Journal of advanced nursing. Vol. 69 (No. 11). Pp. 2423-2431.

Willig, Carla and Abigail Billin. 2011. “Existentialist-informed hermeneutic phenomenology: Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners”. Pp. 117-130.

Yang, Qiang. 2015. “User Modeling in Telecommunications and Internet Industry”. in: Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Pp. 1639-1639.

Zhang, Nan, Tapio Levä and Heikki Hämmäinen. 2014. “Value networks and two-sided markets of Internet content delivery”. Telecommunications Policy. Vol. 38 (No. 5-6). Pp. 460-472.