برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرّس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شیراز

چکیده

موافقت‌نامه پاریس به عنوان یک سند راهبردی با هدفِ جهت‌دهی به سیاست‌گذاری محیط‌زیست در دنیا در سال 2015 به تصویب رسید. این موافقت‌نامه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تدوین گردیده است و برای رسیدن به این هدف با برگزیدن ساختار پایین به بالا این امکان را برای طرف‌ها فراهم نموده است که با توجه به ظرفیت و توان خود، حدود تعهدات‌شان به کاهش انتشار این گازها را تعیین نمایند. بنابر موافقت‌نامه، طرف‌ها تعهد رفتاری الزام‌آوری به ارائه گزارش برنامه مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی دارند. کشورها در تهیه برنامه‌های مشارکتی با چالش‌هایی مواجه هستند و بررسی و مطالعه تجربه سایر کشورها در تهیه این برنامه‌ها کمک شایانی به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد نمود. مقاله حاضر، ضمن بررسی دو اصل مهم در تعهدات دولت‌ها در خصوص برنامه‌های مشارکت ملی آنها، به سیاست‌گذاران کشور در شناخت نوع تعهدات ایران در برنامه‌های مشارکتی و نیز نحوه تنظیم این برنامه‌های مشارکتی کمک شایانی می‌نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی نشان می‌دهد که این موافقت‌نامه هر چند تا کنون دستورالعملی برای تنظیم برنامه مشارکتی ارایه نکرده است، اما چارچوب جدیدی ایجاد نموده است که سبب افزایش شفافیت می‌گردد و پیشرفت فردی و جمعی دولت‌ها را در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bodansky, D. 2015. “What Would Constitute Success in Paris?”. Available at: http://opiniojuris.org/2015/11/30/what-would-constitute-success-in-paris/

Bodansky, D. 2016. “The legal character of the Paris Agreement”. Review of European, Comparative & International Environmental Law. Vol. 25(2). Pp. 142-150.

Bodansky, D., Brunnée, J., and Rajamani, L. 2017. International climate change law: Oxford University Press.

Briner, G and Moarif, S. 2016. “Unpacking provisions related to transparency of mitigation and support in the Paris Agreement”. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/a634dc1f-en

Briner, G. and Prag, A. 2013. “Establishing and Understanding Post-2020 Climate Change Mitigation Commitments”. OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers. No. 2013/03. OECD Publishing, Paris.

Briner, G. and S. Moarif. 2017. “Enhancing transparency of climate change mitigation under the Paris Agreement: Lessons from experience”. OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers. No. 2016/04: OECD Publishing, Paris.

Briner, G., & Rocha, M. 2014. “GHG or not GHG: Accounting for Diverse Mitigation Contributions in the Post-2020 Climate Framework”. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/5jzb44qw9df7-en

Dagnet, Y., Waskow, D., Elliott, C., Northrop, E., Thwaites, J., Mogelgaard, K., ... & Mcgray, H. 2016. “Staying on Track from Paris: Advancing the Key Elements of the Paris Agreement”. World Resources Institute. Washington, DC. Available at: http://www. wri. org/sites/default/files/Staying_on_Track_from_Paris_Advancing_the_Key_Elements_of_the_Paris_Agreement_0. pdf.

Danneman, M. 2016. “The Paris Agreement´ s compliance mechanism”. Stockholm University Supervisor: Jonas Ebbesson.

Decision -/CP.20 Lima call for climate action. Available at: https://unfccc.int/files/meetings/lima.../auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf

Decision 1/CP.21, ‘Adoption of the Paris Agreement’ (29 January 2016) FCCC/CP/2015/10/Add.1

Dodwell, C. 2015. “Implementing the Paris Climate Agreement: Turning Action Plans into Achievement”. Available at: https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/11-2015-Implementing-theParis-Climate-Agreement.pdf.5

Draft decision -/CP.21, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, https://www.luxyachts.com/articles/imo-participation-in-the-cop21

Draft decision-/CP.21, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, Adoption Of The Paris Agreement. Available at: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

Falk, R. 2017. “Voluntary. International Law and the Paris Agreement (16 January 2016)”. Available at:  <https://richardfalk.wordpress.com/2016/01/16/voluntary-international-law-and-the-parisagreement/> [accessed 20 January 2017]

French, D. 2000. “Developing states and international environmental law: The importance of differentiated responsibilities”. International & Comparative Law Quarterly. Vol. 49(1). Pp. 35-60.

Lee, D. S., Lim, L. L., and Owen, B. 2013. “Bridging the aviation CO2 emissions gap: why emissions trading is needed”. Retrieved May. Vol. 22.

Levin, K., Rich, D., Finnegan, J., and Dagnet, Y. 2014. “Ex ante Clarification, Transparency, and Understanding of Intended Nationally Determined Mitigation Contributions”. World Resources Institute. Washington, DC.

Marcu, A. 2016. “International Cooperation Under Article 6 of the Paris Agreement: Reflections before SB 44”.

Obergassel, W., Arens, C., Hermwille, L., Kreibich, N., Mersmann, F., Ott, H. E., & Wang-Helmreich, H. 2016. “Phoenix from the ashes: an analysis of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change–Part II”. Environmental Law and Management. Vol. 28(1).

Philibert, C. 2005a (November). “New commitment options: Compatibility with emissions trading”. In Annex I Expert Group on the UNFCCC. prepared for the United Nations Climate Change Conference. Montreal. Vol. 5.

Philibert, C. 2005b. “Approaches for future international co-operation”. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD/IEA Information Paper.

Prag, A., Hood, C., & Barata, P. M. 2013. “Made to measure: Options for emissions accounting under the UNFCCC”.

Rajamani, L. 2016. “The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations”. Journal of Environmental Law. Vol. 28(2). Pp. 337-358.

Rich D, Bhatia P, Finnegan J, Levin K, Mitra A. 2014. “Policy and Action Standard: An accounting and reporting standard for estimating the greenhouse gas effects of policies and actions, WRI. Available at: http://ghgprotocol.org/policy-and-action-standard

Secretariat, U. N. F. C. C. C. 2015. “Synthesis Report on the Aggregate Effect of the Intended Nationally Determined Contributions”. In Bonn, Germany: United Nations Framework Convention on Climate Change.

Sterk, W. 2013. “Warsaw groundhog days: old friends, positions and impasses revisited all over again at the 2013 Warsaw climate conference.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015, Dec CP.21, 21st Sess, UN Doc FCCC/CP/2015/L.9