بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی است. برای این منظور از روش داده‌های پنلی برای 22 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2017-1990 استفاده شده است. بدون تردید می‌توان چنین اذعان داشت که این نهادها و بافت تشکیل شده از آن‌ها هستند که جهت و سرعت حرکت جوامع مختلف در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را مشخص می‌سازند و به همین خاطر از آن‌ها به عنوان اصلی‌ترین علت توسعه یاد می‌کنند. کارآفرینی نیز از مسایل بسیار مهم در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌آید که البته در قالب‌های متفاوتی نمایان می‌شود. نهادها و کارآفرینی در فرایند توسعه نقش مهم و بی‌بدیلی دارند. بنابراین از آنجایی که شکاف عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را نمی‌توان با رویکرد اقتصاد متعارف توضیح داد و همچنین با توجه به اهمیت موارد فوق‌، ضرورت دارد این دو عنصر در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. متغیرهای مورد استفاده در این مقاله شامل شاخص کیفیت نهادی بوده که این متغیر بر اساس میانگین متغیرها شاخص نهادی از قبیل اثربخشی دولت، کنترل فساد، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کیفیت بوروکراسی و شاخص خوداشتغالی به عنوان معیاری برای کارآفرینی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر رابطه متقابل و مثبت بین کارآفرینی و کیفیت نهادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- احمدی، سید وحید(1387)، «بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های فضای کسب و کار در ایران و جهان، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۰.

- باصری، بیژن. میثم شاه حسینی (1389)، «بررسی تأثیر محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب خاورمیانه)»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره ۱۰.

- مشهدی احمد، محمود (1392)، معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ـ ایرانی): شماره ۴۸، صفحات 49ـ 77.

- Acemoglu D. (1995)، “Reward Structures and the Allocation of Talent”، European Economic Review، 39 (1): 17-33. [DOI:10.1016/0014-2921(94)00014-Q]

- Acemoglu D.، Johnson S.، and Robinson J. A. (2005)، Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth، in Aghion P. and Durlauf S. (eds.)، Handbook of Economic Growth، Amsterdam: Elsevier، pp. 385-472 [DOI:10.1016/S1574-0684(05)01006-3]

- Acs J.، Desai S.، and Hessels J. (2008)، “Entrepreneurship، economic development and institutions”، Small Bus Econ (2008) 31:219-234 [DOI:10.1007/s11187-008-9135-9]

- Acs، Z. J. & Armington، C. (2006) Entrepreneurship،geography and American economic growth، Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511510816]

- Acs، Z. J. & Stenholm، P. (2008) A global entrepreneurship index using GEM data، School of Public Policy، George Mason University، Mimeo

- Acs، Z. J. (2006) How is entrepreneurship good for economic growth? Innovations، (1) 97-107. [DOI:10.1162/itgg.2006.1.1.97]

- Bamoul، William J. (1990)، “Entrepreneurship:Productive، Unproductive and Destructive.” Journal of Political Economy، 98(5)، 893 - 921. [DOI:10.1086/261712]

- Baumol W. J. (2010)، The Microtheory of Innovative Entrepreneurship، Princeton، NJ: Princeton University Press [DOI:10.1515/9781400835225] [PMID]

- Baumol، W. J.; Litan، R. E. & Schramm، C. J. (2006) Good capitalism bad capitalism: And the economics of growth and prosperity، New Haven: Yale University Press. [DOI:10.2139/ssrn.985843]

- Boettke P. J. and Coyne C. J. (2003)، “Entrepreneurship and Development: Cause or Consequence?”، Advances in Austrian Economics، 6: 67-87 [DOI:10.1016/S1529-2134(03)06005-8]

- Bowen، H. P.، & De Clercq، D. (2018). “Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort”. Journal of International Business Studies، 39(4)، 747-767[DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400343]

- Douhan R. and Henrekson M. (2010)، “Entrepreneurship and Second-Best Institutions: Going Beyond
Baumol’s Typology”، Journal of Evolutionary Economics، 20 (4): 629-643 [DOI:10.1007/s00191-010- 0174-4]

- Easterly، W. (2001) The lost decade: “Developing countries’stagnation in spite of policy reform 1980- 1998”، Journal of Economic Growth، 6، 135.

- Henrekson، Magnus and Tino Sanandaji، “The Interaction of Entrepreneurship and Institutions” in Journal of Institutional Economics، 2011، pages 47-75 [DOI:10.1017/S1744137410000342]

- Hessels، J.; Van Gelderen، M.، & Thurik، R. (2008) Entrepreneurial aspirations، motivations and their drivers. Small Business Economics، 31(3)، this issue.[DOI:10.1007/s11187-008-9134-x]

- Holcombe، Randall G. (1998) “Entrepreneurship and Economic Growth”، Quarterly Journal of Austrian Economics 1(2)، pp: 45-62. [DOI:10.1007/s12113-998-1008-1]

- Holcombe، Randall G. (2003) The Origins of Entrepreneurial Opportunities، Review of Austrian Economics 16(1)، 25-43. [DOI:10.1023/A:1022953123111]

- Kirzner، I. M. (1979) Perception، opportunity and profit: Studies in the theory of entrepreneurship، Chicago: University of Chicago Press.

- Kirzner، Israel M. (1973) Competition and Entrepreneurship، Chicago: University of Chicago Press.

- Kirzner، Israel M. (1999) Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of the Schumpeterian Entrepreneur، Review of Austrian Economics 11(1-2)، 5-17.

- Levie، J. & Autio، E. (2008) A theoretical grounding and test of the GEM model. Small Busines Economics، 31(3)، this issue، doi:10.1007/s11187-008-9136-8. [DOI:10.1007/s11187-008-9136-8]

- North، D. C. (1990) Institutions، institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511808678]

- Peter J. Boettke and Christopher J. Coyne (2009)،“Context Matters: Institutions and Entrepreneur-ship”، Foundations and Trends® in Entrepreneurship:5(3). [DOI:10.1561/0300000018]

- Williamson، O. E. (1998) “The institutions of governance”. The American Economic Review، 88 (2)، 75-79.