بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران

2 دکتری جامع هشناسی، استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 متخصص روا نپزشکی، دانشگاه علو مپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین، قزوین، ایران

5 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

6 فوق لیسانس روا نشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توا نبخشی، تهران، ایران

7 دانشجوی دکتری روا نشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

8 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد تا کارایی سیاست‌های مبارزه با بی‌خانمانی را نشان دهد و از آنجا که مراکز معدودی ذیل قانون مبارزه با بی‌خانمانی تشکیل شده است، روش پژوهش  مطالعه موردی یکی از مراکز بی­خانمانی است. مطالعه عمیق اسناد و آمارهای این مرکز در کنار متون قانونی موجود نشان می‌دهد که سیاست­های روشنی در زمینه مبارزه با بی‌خانمانی وجود ندارد و سیاست­های موجود نیز نمی‌توانند به ساماندهی افراد بی‌خانمان بینجامند. به­علاوه نگاه موجود به بی‌خانمانی نگاه ریشه‌ای و درستی نیست، چرخه مبارزه با بی‌خانمانی به­درستی ترسیم نشده است و نهادهای دخیل مشارکت خوبی ندارند؛ ازاین‌رو، افراد بی‌خانمان در یک چرخه بی‌ثمر تکرار می‌شوند. با توجه به روند روبه‌رشد بی‌خانمانی در کشور برای موفقیت در مبارزه با بی‌خانمانی لازم است جنبه‌های مختلف بی‌خانمانی مطالعه و تجارب موفق کشورهای دیگر نیز ملاحظه شود و بر اساس نتایج مطالعات سیاست‌گذاری در سطح کلان صورت گیرد، به‌نحوی‌که مراحل و حلقه‌های مبارزه با بی‌خانمانی و وظایف نهادهای مختلف و منابع لازم برای انجام وظایف و فرآیند نظارت بر آنها به‌درستی و روشنی تعریف گردد. در انتها چارچوبی برای تنظیم چرخه مبارزه با بی‌خانمانی معرفی شده است که در سیاستگذاری کلان می‌توان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات