آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه ازاد اسلامی، ساوه، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران. استاد مدعو، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه ازاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ  سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی‌هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند‌، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است‌. لذا سوال اصلی مقاله  آن است که با توجه به نقش افرینی بازیگران مرتبط‌، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت‌؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که  با روش‌های اکتشافی  و خبره محور انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات دو  پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است‌. تکنیک تحلیل داده‌ها نیز نرم افزار سیاست پژوهی و آینده پژوهی مکتور بوده است‌. پاسخگویان  این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران‌، خبرگان و سیاست‌گذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده‌اند .یافته‌ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آنها  اجماع و توافق کاملی درباره مفاد ، اهداف و اجرای سند وجود ندارد .به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست‌. همچنین  در باره  اهداف یا مسایل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد‌. به عبارتی  هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار‌، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده‌سازی این سند ملی در افق پیش‌رو لازم است را ندارند‌. لذا پیش‌بینی می‌شود در افق  پیش‌رو‌، اجرا و پیاده‌سازی سند  با چالش‌های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش و پرورش ) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و  هماهنگی بیشتر را فراهم آورد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات