امکان سنجی تأسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ی ملی از منظر نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روزنامه‌نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق قضایی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرآیندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست تعدیل ساختار اقتصادی از اوایل دهه 80میلادی از طرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و رفته رفته به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها جزء متأخرین اجرا کننده برنامه های خصوصی سازی است. هدف مشترک خصوصی سازی در کشورهای مختلف با شرایط و ویژگی های متفاوت از جمله ایران، تقریباً چیزی جزء بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی نمی تواند باشد. از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار تام دولت قرار دارند، رادیو و تلویزیون هستند. این در حالی است که به استناد تجربه های تاریخی و علمی موجود در جهان ایجاد انحصار و موقعیّت های ویژه و رانتی برای شخصیّت های حقیقی یا حقوقی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... اغلب موارد پیامدهای منفی و خسارات هنگفتی به دنبال دارد. با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت آن ها، هدف این پژوهش بررسی امکان تاسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی در راستای رسانه ملی و در کمک به اجرای اهداف حاکمیتی کشور در کنار رسانه ملی و همچنین بررسی ضرورت ورود بخش خصوصی به این بخش می باشد ؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بهرامی، ب. (6931). شرایط و موانع حقوقی تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران. در: اسدی، ع.، بابازاده مقدم، ح. (مولفان)، مجموعه مقالات همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران (صص. 055-155). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بهنیا، م.، و محمدعلی پور، ف. (1385). تأملی در ماهیت، حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما. مجلس و پژوهش. 31(51)، 140-119.
ساعد وکیل، ا.، و عسگری، پ. (1387). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. تهران: مجد.
شمس، ع. (1371). خصوصی کردن موسسات عمومی یک ضرورت است یا اجبار؟. فرآیند مدیریت و توسعه، 6(2)، .42-9
 صادقی، ف. (1392). شکست انحصار: نقشه راه تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی. چاپ1. تهران: مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران.
صدری نیا، ح. (1394). ارزیابی قانون و ممنوعیت شبکه‌های ماهواره ای: انتظارات و واقعیت ها. مجلس و راهبرد، 22(83)، 40-5.
ظهرابی، ف.، صابونچی، ر.، و رهام، م. (1391). نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی. مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1(1)، 19-13.
عابدین پور، ا. (1393). داشتن صدا وسیما یک ضرورت است. قابل دسترس در https://www.khabaronline.ir/news/361025
علیزاده، ح. ع. (1395). نقش شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان [پایان نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
فخار طوسی، ج. (1385). پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مجلس شورای اسلامی. (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، اداره امور فرهنگی و روابط عمومی.
مجلس شورای اسلامی. (1386). قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. قابل دسترس در
 https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
محمدی، م. (1379). سیمای اقتدارگرای تلویزیون دولتی ایران. تهران: جامعه ایرانیان.
معتمدنژاد، ک. (1383). ویژگی‌های حقوقی رادیو و تلویزیون.پژوهش‌های ارتباطی،11(39)، 68-43.
مهرپور، ح. (1388). مجموعه نظریات شورای نگهبان. تهران: دادگستر.
ویسی، ا.، یکتایار، م.، و ادهمی، ج. (1394). نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائه الگوی مطلوب. مدیریت ورزشی، 7(5)، 712-701.
هاشمی، س. م. (1369) بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تحقیقات حقوقی، (8)، 228-151.
هریسی نژاد، ک. ا.، و انصاری فر، م. (1393). تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن. مطالعات حقوق خصوصی، 44(2)، 291-275.
References
Abedinpour, A. (2014). [Having a radio and television is a necessity (Persian)]. Retrieved from https://www.khabaronline.ir/news/361025
Alizadeh, H, A. (2016). [The role of private television channels in the political development of Afghanistan (Persian) [MSc. dissertation]]. Tehran: Allameh Tabataba’i University.
Bahrami, B. (2016). [Legal conditions and obstacles to the establishment of private radio and television in Iran. In: Asadi, A., Babazadeh Moghadam, H (Eds.), Proceedings of the National Conference: The Current and Future Situation of Communication and Media Law in Iran (pp. 550-551) (Persian)]. Tehran: Allameh Tabatabaie University Publishing. https://b2n.ir/893629
Behnia, M., & Mohamadali Pour, F. (2006). [A reflection on the nature of the scope of duties and powers of the supervisory council of the radio and television organization (Persian)]. Majlis and Rahbord, 13(51), 119-140. http://ensani.ir/fa/article/185618
Claude Wei, C. (2009). Privatization and development [M. Saffar Persian Trans]. Tehran: Atrat.
Derieux, E. (2007). [Limits to concentration and guarantees of media pluralism in France and media pluralism in France (French)].Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2539817.pdf
Derieux, E. (2001). [French audiovisual law: A topical issue (French)]. Petites Affiches, 4-11.
Derieux, E. (2002). [Audiovisual communication ”, anti - centering device and guarantee of pluralism (French)]. Petites Affiches, 4-13
Fakhar Toosi, J. (2006). [Jurisprudential research in news and news agencies (Persian)]. Qom: Islamic Sciences and Culture Academy. 
Herissinejad, K., & Ansaripoor, P. (2014). [Analysis of Iranian legal system’s position against private Radio and Television and its challenges (Persian)]. Private Law Studies Quarterly, 44(3), 275-291. [DOI:10.22059/JLQ.2014.51868]
Feigenbaum, H. B. (2011) America,s cultural Challenge abroad. Political science Quarterly, 126(1), 107-129.  [DOI:10.1002/j.1538-165X.2011.tb00696.x]
Hashemi, S., M. (1991). [A comparative and thematic study of the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Legal Research Quarterly, (8), 151-228. http://ensani.ir/fa/article/213398
Lasswell, H., D. (1971). The Structure And Function Of Communication In Society, 2d ed. Champaign: University of Illinois Press.
Lazarsfeld, P., & Merton, R. (1971). Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action. Champaign: University of Illinois Press.
Mehrpour, H. (2009). [Collection of views of the Guardian Council (Persian)]. Tehran: Dadgostar.
Mohammadi, M. (2000). [The authoritarian image of Iranian state television (Persian)]. Tehran: Jamee Iranian.
Motamednejad, K. [Features of the radio and television legal system (Persian)]. Journal of Communication Research, 11(39), 43-68. https://www.magiran.com/paper/268449
Regourd, S. (2001). Audiovisual communication law. Paris: PUF.
Sadeghi, F. (2013). [Breaking the monopoly: The roadmap for the establishment of private radio and television (Persian)]. 1st ed. Tehran: Iran Press Cultural Institute. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3207669
Sadrinia, H. (2015). [Evaluation of Satellite Channels’ Prohibition Law; Expectations and Realities (Persian)]. Majlis & Rahbord, 22(83), 5-45. http://nashr.majles.ir/article_111_en.html
Saed Vakil, A., & Asgari, P. (2009). [Constitution in the current legal order (Persian)]. 2nd ed. Tehran: Majd. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2963017
Shams, A. (1992). [Is privatization of public institutions a necessity or a compulsion (Persian)]. The Journal of Management and Development Process. 6(2), 42-9. http://jmdp.ir/article-1-566-fa.html
The Parliament of Iran. (1985). [Detailed minutes of the parliamentary deliberations on the final review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: The Parliament of Iran, Department of Cultural Affairs and Public Relations. http://www.majlesekhobregan.ir/fa/MashroheMozakerat.html
The Parliament of Iran. (2008). [General Policy Implementation Law Article 44 of the Constitution (Persian)]. Retrieved from https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
Veisi, E., yektayar, M., & Adhami, J. (2015). [Launching a private sports tv channel in iran: Needs analysis and model development (Persian)]. Journal of Sport Management, 7(5), 701-712. [DOI:10.22059/JSM.2015.56756]
Zohrabi, F., Sabonchi, R., & Raham, M. (2012). [The Role of Media in The Economic Jihad of Athletic (Persian)]. Journal of Management and Organizational Behavior in Sport (JMOBS), 1(1), 13-19. http://jmobs.azad.ac.ir/article_510849.html