آسیب شناسی ساختاری موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی ساختار موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی مازندران در ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی بود. در این پژوهش که کیفی و کاربردی است، داده‌ها به روش پیمایشی و میدانی جمع آوری گردیده است. بدین منظور تعداد نه نفر از اعضای هیئت‌موسس، امنا و صاحب‌نظران آموزش عالی غیرانتفاعی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس تا مرز اشباع نظری انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتند. داده‌های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و کدگذاری شدند. روایی پژوهش با تطبیق توسط مصاحبه‌شوندگان و بررسی همکار تعیین گردید. همچنین پایایی با روش پایایی آزمون (شاخص ثابت) محاسبه گردید. در نهایت 263 گویه مشخص از سوی مشارکت‌کنندگان مطرح گردید. آن‌ها در قالب سه مولفه اصلی یعنی رسمیت، تمرکز و پیچیدگی گنجانده شدند. مصاحبه‌شوندگان در مولفه اصلی رسمیت، بیشترین اهمیت را به مضمون وجود قوانین و مقررات در زمینه‌های مختلف در موسسات‌غیرانتفاعی و در مولفه اصلی تمرکز، بیشترین اهمیت را با 50 بار تکرار به جایگاه خصوصی‌سازی آموزش‌عالی در ایران دادند. در مولفه پیچیدگی نیز بیشترین اهمیت را با 29 بار تکرار به نقش و تاثیر هیات‌موسس و هیات‌امنا در امور این موسسات دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات