پدیدارشناسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.ایران

3 دکترای مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی انجام شده تا راهکار‌هایی برای مدیران و ذی‌نفعان در آموزش عالی ارائه دهد. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف و زمینه‌های موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی مطالعه شده است و با انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با ۱۵ نفر از خبرگان، مصاحبة عمیق صورت گرفت و سپس داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. با دسته‌بندی ۱۳۴ کد اولیه، ۲۴ زیر مضمون و چهار مضمون نهایی به دست آمد. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش نیز به ترتیب، سال 1401 و ذی‌نفعان مختلف آموزش عالی کشور بوده است. با توجه به کدگذاری صورت‌گرفته و مقوله‌های احصا شده، موانع پیاده‌سازی حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی شامل چهار مقولة، ۱- ساختاری، ۲- مدیریتی، ۳- سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و فردی است که هرکدام از زیر مؤلفه‌هایی تشکیل شده‌اند. عوامل و مؤلفه‌های چالش‌های اجرایی طرح‌های حکمرانی مشارکتی به سطح کلان، سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌ها و در همین راستا به زمینه‌سازی، ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعیین دقیق برنامه‌ها و ابزارهای آن، جهت مشارکت دادن ذی‌نفعان و افراد فعال در این زمینه بر می‌گردد. از طرف دیگر نتایج نشان داد که موانع هم در سطح کلان و هم در سطح خرد باعث عدم اجرای موفقیت‌آمیز حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور شده است که در راستای رفع آن‌ها باید با اتخاذ رویکرد دوطرفة از بالا به پایین و بالعکس در جهت اجرایی‌سازی این مهم اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات